Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Nord-Trøndelag

SvalbardFinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold
 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) med 417 000 kroner i forbindelse med videreføring av økte bevilgninger i RNB i 2014, for å styrke grunnfinansieringen. Regjeringen foreslår også å øke bevilgningen til HiNT med 1,1 millioner kroner til én ny rekrutteringsstilling til helse- og sosialfag, lærerutdanning og ingeniørutdanning. Det foreslås også å øke bevilgningen til HiNT 1,1 millioner kroner utstyr i sykepleier- og ingeniørutdanningene.
 • Regjeringen foreslår å videreføre bevilgningen til de landbruksfaglige miljøene ved Høyskolen i Hedmark og Høyskolen i Nord-Trøndelag, til og med 2015. Bevilgningen skal legge grunnlaget for å opprettholde og videreutvikle gode kunnskapsklynger for norsk landbruk.
 • Regjeringen foreslår å bevilge om lag 7 millioner kroner til investeringer i Forsvarets eiendom, bygg og anlegg i Nord-Trøndelag i 2015. Prosjektet for å redusere utlekking fra Giskås skyte- og øvingsfelt videreføres i 2015.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 3,5 millioner kroner i energiledelse fase 2 i 2015, for å gjennomføre tiltak som skal effektivisere bruk av energi i Forsvarets bygg i Nord-Trøndelag. Målsetting er å redusere energiforbruket med 30 prosent i 2016 i forhold til 2006.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner til miljøsanering av det nedlagte skytefeltet Banemyra i 2015.
 • Regjeringen foreslår at Nord-Trøndelag fylkeskommune bevilges 5 millioner kroner per år de neste tre årene, for å prøve ut en modell som skal bidra til å få flere unge utenfor opplæring og arbeid tilbake i utdanning. Prosjektet er rettet mot ungdom som har størst risiko for ikke å gjennomføre videregående opplæring.
 • Regjeringen foreslår en økning til filmfondet Filminvest Midt Norge på 0,5 millioner kroner, til en samlet bevilgning på 1,6 millioner kroner i 2015. For Midtnorsk Filmsenter foreslås det en økning på 0,4 millioner kroner, noe som gir en samlet bevilgning på 5,4 millioner kroner i 2015. Midtnorsk Invest og Midtnorsk filmsenter dekker fylkene Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag.
 • Tilskuddet til Opera Trøndelag foreslås økt for å styrke produksjon, formidling og etterspørsel av scenekunst.
 • Regjeringen foreslår at tilskuddet til Rock City i 2015 blir redusert med 4,1 millioner kroner, fra 6,0 mill. kroner i 2014 til 1,9 mill. kroner.
 • E6
  Innenfor foreslåtte bevilgninger til fornying av riksvegnettet er det satt av midler til strakstiltak i tunnelene på E6 mellom Ranheim og Værnes i Sør- og Nord-Trøndelag.

  Det er satt av midler til planlegging av disse prosjektene: E6 Grong – Nordland grense, E6 Kvithammar – Åsen, E6 Åsen - Steinkjer og E6 Ranheim – Værnes.
 • Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene: Utvidet låneramme
  Regjeringen foreslår at ordningen med rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene utvides. For 2015 foreslås en låneramme på tre milliarder kroner, mot to milliarder kroner i 2014. Investeringsrammen for Nord-Trøndelag i 2015 blir etter dette 140 millioner kroner, mot 92 millioner kroner i 2014.
 • Trønder- og Meråkerbanen
  154 millioner kroner er foreslått til prosjektet Modernisering av Trønder- og Meråkerbanen. Prosjektet omfatter elektrifisering av de to banene og nytt dobbeltspor Hell-Værnes.

  I første omgang skal det bygges dobbeltspor på strekningen Hell – Værnes.
  Utskifting av Stjørdalselva bru fra 1900 inngår som en del av byggingen av dobbeltspor fra Hell stasjon og fram til Værnes. Det nye dobbeltsporet vil øke hastigheten og kapasiteten i togframføringen på Trønderbanen. Prosjektet legger også til rette for bedre utnyttelse av kapasiteten i Gevingåsen tunnel som ble åpnet i 2011 og bidrar til kortere kjøretid mellom Trondheim og Steinkjer. Prosjektet har også sammenheng med ombyggingen av Værnes holdeplass. Byggeplan for strekningen Hell – Værnes blir ferdig høsten 2014. Det nye dobbeltsporet planlegges tatt i bruk i 2017/2018 og sluttføres i 2018. Prosjektet legger til rette for senere elektrifisering av strekningen.

  For prosjektet ”Elektrifisering av Trønder og Meråkerbanen” videreføres planlegging av elektrifisering ved at det utarbeides detaljplan og underlag for ekstern kvalitetssikring (KS2). Det legges også opp til detaljplanlegging av nye omformerstasjoner ved Stjørdal og Steinkjer for å håndtere økt togtrafikk på banestrekningene.

  65 millioner foreslås til fornying av Nordlandsbanen på strekningen Steinkjer – Mo i Rana.
 • Nord-Trøndelag fylkeskommune er foreslått tildelt om lag 79,4 millioner kroner til regional utvikling over kapittel 551, post 60. Inkludert er også en skjønnstildeling til fylker med regioner og lokalsamfunn med store omstillingsutfordringer (5 millioner kroner), og en skjønnstildeling til å dekke den statlige deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeid (Interreg), i programmet der Nord-Trøndelag deltar.
 • Regjeringen har fra 1. juli 2014 gjeninnført ordningen med regionalt differensiert arbeidsgiveravgift for 31 kommuner i tillegg til de som fikk gjeninnført ordningen fra 2007. Dette berører ingen av kommunene i Nord-Trøndelag slik at det fortsatt er to kommuner i dette fylket som skal kompenseres. Kompensasjonsmidlene (kapittel 551, post 61) blir fordelt i første kvartal når departementet har beregnet forventet fylkesvis kostnadsøkning for 2014.

Anslag på vekst i frie inntekter

Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2014 til 2015 er anslått til 4,7 prosent regnet fra anslag på regnskap for 2014.

Anslaget på kommunesektorens frie inntekter i 2015 inkluderer rammetilskudd og skatter i alt (inkludert inntektsutjevning). I anslaget på frie inntekter på kommunenivå er eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter ikke inkludert. Inntektsveksten er vist i 1 000 kroner og i prosent regnet fra anslag på regnskap for 2014. Vekstanslaget er korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene (og vises i nominelle tall).

Ved fordeling av skatteinntekter for 2015 er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i 2013. For den enkelte kommune og fylkeskommune er skattenivået før inntektsutjevning framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget og innbyggertallet per 1. januar 2014. Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle kommuner og fylkeskommuner i anslagene.

Regnet fra anslag på regnskap for 2014 er realveksten i kommunesektorens frie inntekter for 2015 anslått til 1,7 prosent. Realveksten bygger på en anslått kostnadsvekst i kommunesektoren (deflator) i 2015 på 3 prosent.

For nærmere dokumentasjon for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2014–2015), Grønt hefte for 2015 tabell 3-fk og tabell 3-k.

Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn, noe som kan påvirke vekstanslaget for den enkelte kommune. Veksten for kommunene på fylkesnivå inkluderer tilbakeholdte skjønnsmidler.

Kommunene i Nord-Trøndelag

Vekst i frie inntekter fra 2014 til 2015
Fra 2014 til 2015 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 4,7 prosent (fra anslag på regnskap for 2014). Kommunene i Nord-Trøndelag anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,3 prosent.

I Nord-Trøndelag har 5 av 23 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Frosta kommune med 7,1 prosent, mens Inderøy kommune har lavest vekst med 1,0 prosent. Vekstprosentene er regnet fra anslag på regnskap for 2014.

Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov
Sett under ett hadde kommunene i Nord-Trøndelag i 2013 utgiftskorrigerte frie inntekter på 99 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov, tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene. I Nord-Trøndelag hadde 14 av 23 kommuner utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere eller lik landsgjennomsnittet. Variasjoner i inntektsnivå kommunene i mellom har hovedsaklig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd, veksttilskudd og skjønnstilskudd.

Finansielle indikatorer
Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter, inkludert netto renteutgifter og låneavdrag, er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. Ifølge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 3 prosent av driftsinntektene for kommunesektoren samlet. Resultatet for sektoren samlet i 2013 var på 2,4 prosent. Kommunene i Nord-Trøndelag hadde i 2013 i gjennomsnitt et netto driftsresultat på 0,9 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet for kommunene inkludert Oslo var 2,3 prosent.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Nord-Trøndelag hadde i gjennomsnitt 59 755 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2013. Landsgjennomsnittet var 51 475 kroner per innbygger.

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Vekst i frie inntekter fra 2014 til 2015
Nord-Trøndelag fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,2 prosent (fra anslag på regnskap for 2014) i 2015, noe som er 0,1 prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet på 4,1 prosent.

Finansielle indikatorer
Nord-Trøndelag fylkeskommune hadde i 2013 et netto driftsresultat på 7,0 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet var 5,9 prosent. Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 87 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet lå på 8 637 kroner per innbygger.

Kommune

Netto drifts-

resultat i pst.

av drifts-

inntektene

2013

Netto

lånegjeld

2013*

(kr. per innb.)

Utgiftskorr.

frie

inntekter

2013

(i % av landsgj.)

Anslag på

frie

inntekter

2015

(1 000 kr)

Vekst fra anslag

på regnskap 2014-2015

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

Prosent

  

2    

4      

5    

1702 Steinkjer

1,8

35 020

97

1 058 735

43 655

4,3

1703 Namsos

-1,1

60 630

99

672 292

29 549

4,6

1711 Meråker

0,4

84 885

99

146 882

6 630

4,7

1714 Stjørdal

1,6

59 171

96

1 102 130

53 961

5,1

1717 Frosta

-2,1

57 526

103

153 371

10 133

7,1

1718 Leksvik

0,5

56 344

101

213 390

9 394

4,6

1719 Levanger

0,3

65 787

97

926 689

46 625

5,3

1721 Verdal

-1,7

66 751

97

723 608

28 123

4,0

1724 Verran

2,0

71 513

104

147 917

7 315

5,2

1725 Namdalseid

5,0

76 820

105

111 398

3 109

2,9

1736 Snåsa

-0,4

88 448

107

132 693

3 839

3,0

1738 Lierne

3,2

76 286

112

105 765

2 952

2,9

1739 Røyrvik

0,3

92 697

125

44 132

878

2,0

1740 Namsskogan

-2,7

70 466

117

73 276

2 366

3,3

1742 Grong

2,3

100 641

111

151 062

6 116

4,2

1743 Høylandet

4,0

43 728

108

95 888

2 807

3,0

1744 Overhalla

3,2

56 185

99

208 177

12 394

6,3

1748 Fosnes

-0,3

55 790

126

52 975

1 512

2,9

1749 Flatanger

1,0

61 595

115

77 111

1 631

2,2

1750 Vikna

1,5

62 984

99

240 390

9 479

4,1

1751 Nærøy

1,3

70 620

99

283 682

8 947

3,3

1755 Leka

-0,4

56 054

128

47 187

1 840

4,1

1756 Inderøy

4,4

54 804

105

354 171

3 425

1,0

Fordeles gjennom året

     

21 500

  

 

Nord-Trøndelag

0,9

59 755

99

7 144 419

294 681

4,3

Nord-Trøndelag fylkeskommune

7,0

87**

110

2 116 626

86 173

4,2

* Konserntall, dvs. tallene for netto lånegjeld omfatter også kommunale og fylkeskommunale foretak (KF/FKF) samt interkommunale selskaper (IKS).

** Nord-Trøndelag fylkeskommune har svært lav netto lånegjeld sammenlignet med andre fylker. Dette skyldes bl.a. store videreutlån til kraftselskap som blir trukket fra når en regner ut netto lånegjeld konsern.

Kolonne 1: Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 2013
Kolonne 2: Netto lånegjeld 2013 i kroner per innbygger
Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2013
Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2015, 1000 kroner
Kolonne 5: Vekst anslag på regnskap 2014 til 2015, nominelle tall i 1000 kroner
Kolonne 6: Vekst anslag på regnskap 2014 til 2015, nominell prosentvis vekst