Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Nordland

SvalbardFinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold
 • Regjeringen foreslår å bevilge 80,5 millioner kroner i 2015 til å utvide soningskapasiteten med 41 nye lukkede plasser ved Kongsvinger, Hustad, Bergen og Bodø fengsel.
 • Regjeringen foreslår å bevilge på 29,9 millioner kroner til Narviksenteret i 2015. Av dette er om lag 25,3 millioner kroner øremerket kostnader knyttet til ferdigstillelsen av nye lokaler på Narvik Torv. I budsjettforslaget inngår en engangsbevilgning på 2 millioner kroner til møbler, utstillingsmontre og annet som trengs i de nye lokalene.
 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Universitetet i Nordland (UiN) med 531 000 kroner i forbindelse med videreføring av økte bevilgninger i RNB i 2014, for å styrke grunnfinansieringen. Regjeringen foreslår også å øke bevilgningen til UiN med 2,3 millioner kroner til to nye rekrutteringsstillinger til helse- og sosialfag, lærerutdanning og ingeniørutdanning. Det foreslås også å øke bevilgningen til UiN med 891 000 kroner til utstyr i sykepleier- og ingeniørutdanningene.
 • Regjeringen foreslår å øke bevilgninger til Høgskolen i Narvik (HiNa) med 176 000 kroner i forbindelse med videreføring av økte bevilgninger i RNB i 2014, for å styrke grunnfinansieringen. Det foreslås å øke bevilgningen ti HiNa med 2,3 millioner kroner til to nye rekrutteringsstillinger til helse- og sosialfag, lærerutdanning og ingeniørutdanning. Regjeringen foreslår også å øke bevilgningen til HiNa med 1,2 millioner kroner til utstyr i sykepleier- og ingeniørutdanningene.
 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Høgskolen i Nesna (HiNe) med 121 000 kroner i forbindelse med videreføring av økte bevilgninger i RNB i 2014, for å styrke grunnfinansieringen. Det foreslås også å øke bevilgningen til HiNe med 93 000 kroner til utstyr i sykepleier- og ingeniørutdanningene.
 • Regjeringen foreslår å redusere bevilgningen til folkehøyskoler med 20 millioner kroner. Reduksjonen foreslås rettet inn mot kortkurs. Nordnorsk Pensjonistskole i Sømna driver kun med kortkurs rettet mot aldersgruppen over 60 år, og vil få et betydelig redusert tilskudd fra staten.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 4 millioner til Vernebygg over M/S Finnmarken. Det har vært en viktig sak for Nord-Norge i snart 20 år. Hadsel kommune har lagt fram et prosjekt til 120 millioner kroner der fylket og kommunen tar ansvaret for 2/3 av finansieringsbehovet. Det allerede eksisterende Hurtigrutemuseet - med om lag 60 000 besøkende per år - vil bli sammenbygd med det nye vernebygget.
 • Regjeringen foreslår å bevilge om lag 884 millioner kroner under Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forvaltnings­områder. NVE har hovedkontor i Oslo og regionskontor i blant annet Narvik. NVE har ansvar for å forvalte de innenlandske energiressursene og er nasjonal reguleringsmyndighet for elektrisitets­sektoren. NVE har ansvar for å forvalte Norges vannressurser og ivareta statlige forvaltningsoppgaver innen flom- og skredforebygging.
 • Regjeringen foreslår tilskudd til utjevning av overføringstariffer. Utjevningsordningen gjør at nettselskapene reduserer nettleien i de områder av landet med høyest nettkostnader. Foreløpige beregninger viser at tre distribusjonsnett i Nordland vil omfattes av ordningen i 2015 – Rødøy-Lurøy Kraftverk AS, Ballangen Energi AS og Bindal Kraftlag SA.
 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til oppryddingstiltak med 10 millioner kroner. Oppryddingsmidlene skal dekke statlige bidrag til opprydding i sjøbunn og grunn som er forurenset med miljøgifter. Økningen vil blant annet gi gjennomføring av enkeltprosjekter i Nord-Norge, først Bodø.
 • Regjeringen foreslår å bevilge om lag 170 millioner kroner på investeringer i Forsvarets eiendom, bygg og anlegg i Nordland i 2015. Prosjektene for å utbedre hovedrullebane og flyplassdekke på Andøya flystasjon, og prosjektet for å utbedre hovedrullebanen på Bodø hovedflystasjon videreføres (prosjektene ble vedtatt av Stortinget i henholdsvis 2012 og våren 2013). Videre pågår det et prosjekt for å etablere ladekapasitet for undervannsbåter på Ramsund. I henhold til Stortingets vedtak ved behandling av gjeldende langtidsplan for Forsvaret våren 2012, videreføres planlegging av investeringsprosjekter knyttet til Luftforsvarets omstilling.
 • Regjeringen foreslår å videreføre virksomheten knyttet til kampfly ved Bodø hovedflystasjon i 2015. Det legges opp til at 332 skvadron med F-16 flytter fra Bodø til Ørland i løpet av 2015. Bodø hovedflystasjon avvikles som militær flystasjon og underlegges organisatorisk Ørland flystasjon innen utgangen av 2016. QRA-kampflyberedskap med F-16 skal videreføres fra Bodø så lenge F-16 skal ha denne rollen. Noe styrkeproduksjon og vedlikeholdsvirksomhet for F-16 skal videreføres i Bodø.
 • Regjeringen foreslår at Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) videreføres på Reitan. Et nasjonalt luftoperasjonssenter (NAOC), underlagt generalinspektøren for Luftforsvaret og samlokalisert med FOH, er etablert på Reitan og skal videreutvikles i 2015.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 7,5 millioner kroner i energiledelse fase 2 i 2015, for å gjennomføre tiltak som skal effektivisere bruk av energi i Forsvarets bygg i Nordland. Målsettingen er å redusere energiforbruket med 30 prosent i 2016 i forhold til 2006.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner til å rydde og miljøsanere de nedlagte skytefeltene Melbu/Haugtuva og Skarsteindalen.
 • Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Figurteatret i Nordland med 0,5 millioner kroner for å styrke produksjon, formidling og etterspørsel av scenekunst.
 • Regjeringen foreslår et tilsagn på 40 millioner kroner i tilskudd et vernebygg over det landsatte skipet MS Finnmarken, som ligger i tilslutning til Hurtigrutemuseet i Stokmarknes. I statsbudsjettet 2015 foreslås 4 millioner kroner som oppstartsbevilgning. 
 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til forvaltning og vedlikehold av utenlandske krigsgraver i Norge med 2,5 millioner kroner. Bevilgningsøkningen skal nyttes til navnemerking av tidligere ukjente graver på Tjøtta sovjetiske krigsgravplass i Alstadhaug kommune. I tillegg vil det bli gjennomført en generell oppgradering av gravplassen.
 • E6
  225 millioner kroner er satt av til prosjektet E6 Helgeland nord. Av dette forutsettes 125 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet omfatter utbedring av en 62 kilometer lang strekning mellom Korgen og Bolna. På store deler av strekningen vil utbyggingen skje gjennom utviding av vegbredden, utretting av svinger og forsterking av bæreevnen i dagens vegtrasé. Prosjektet er ventet å gi en reduksjon i reisetid på om lag 11 minutter. For å legge til rette for en effektiv gjennomføring av utbedringsarbeidene, vil det bli utprøvd en type kontrakt som betyr at samme entreprenør får ansvaret for både utbedringsarbeidene og det meste av drift og vedlikehold mellom Korgen og Bolna. En slik ”veiutviklingskontrakt” får en varighet på 15 år. På grunn av manglende interesse ved utlysing av prosjektet er Statens vegvesen nå i dialog med entreprenørbransjen før Statens vegvesen så lyser ut prosjektet på nytt. Prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2018 som tidligere forutsatt. Prosjektet er omfattet av ”Overgangsordning for rentekompensasjonsordning for bompengelån”.

  270 millioner kroner er foreslått til prosjektet riksveg 80 Hunstadmoen – Thallekrysset. Prosjektet er en del av Bypakke Bodø og er foreslått bompengefinansiert. Av foreslåtte midler i 2015 forutsettes 220 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet har en samlet lengde på 5,4 kilometer, medregnet en 2,8 kilometer lang toløps tunnel mellom Hunstadmoen og Bodøelv. Strekningen Bodøelv – Thallekrysset og Bodøelv – Gamle riksveg (riksvegarm mot flyplassen) bygges om til firefelts veg med rundkjøringer. Utbygging av gang- og sykkelvegnett inngår også i prosjektet. Med forbehold om Stortingets tilslutning til foreslått opplegg for delvis bompengefinansiering, er det lagt opp til anleggsstart i januar 2015. Prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2018. Bypakke Bodø er omfattet av ”Overgangsordning for rentekompensasjonsordning for bompengelån”.

  Innenfor forslåtte bevilgninger til fornying av riksvegene er det satt av midler til å starte utbedringsarbeidene i flere av tunnelene på E6 mellom Korgfjellet og Fauske.

  Innenfor en foreslått bevilgning på i alt 333 millioner kroner som kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift i de tre nordligste fylkene, er det satt av midler til utbedring av disse tre bruene på E6 i Nordland: Midtengen bru i Hemnes kommune, Finneidstraumen bru i Fauske kommune og Medbyelv bru i Narvik kommune. Innenfor de foreslåtte kompensasjonsmidlene er det også satt av midler til riksveg 77 Tjernfjellet i Saltdal kommune.

  Det er satt midler til planlegging av prosjektene E6 Sørelva – Borkamo i Saltdal kommune, E6 Sørfoldtunnelene og E6 Ulvsvågskaret i Hammarøy kommune.

  Det er også satt av planleggingsmidler til E10/riksveg 85 Tjeldsund – Gullesfjord – Langvassbukt, i Nordland og Troms. Dette prosjektet planlegges for gjennomføring som OPS-prosjekt (”Offentlig-privat samarbeid”).
 • E6 Hålogalandsbrua og skredsikring E10 Trældal – Leirvik
  670 millioner kroner er foreslått til prosjektet ”E6 Håloglandsbrua og skredsikring E10- Trældal – Leirvik” i Narvik kommune. Av dette beløpet forutsettes 8 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet omfatter bygging av 6,4 kilometer ny veg fra Ornes like nord for Narvik sentrum via en 220 meter lang tunnel til Karistranda. Herfra bygges ei ny hengebru over Rombaken med gang- og sykkelfelt over til Øyjord. Brua bygges som hengebru med samlet lengde 1 533 meter. På Øyjord går deler av ny veg gjennom en 300 meter lang tunnel til Stormyra, der den knyttes til eksisterende E6/E10. Vegen bygges ut som tofelts veg med 10 meter vegbredde og forsterket midtoppmerking. Prosjektet korter inn E6 med 18 kilometer og reduserer kjøretiden med 15-20 minutter mellom Narvik og Harstad/Narvik lufthavn, Evenes. . Prosjektet er omfattet av ”Overgangsordning for rentekompensasjonsordning for bompengelån”.

  I prosjektet inngår også rassikring av 1,5 kilometer av E10 på strekningen Trældal – Leirvik. 1,1 kilometer av denne strekningen skal legges i tunnel.

  Anleggsarbeidene startet i februar 2013. Skredsikringsprosjektet ventes nå åpnet for trafikk i februar 2015. Hålogalandsbrua ventes åpnet for trafikk i 2017.
 • E10 Solbjørnneset – Hamnøy
  Til skredsikringsprosjektet E10 Solbjørnneset – Hamnøy i kommunene Flakstad og Moskenes er det foreslått å bevilge 108 millioner kroner. Prosjektet omfatter en tunnel og flere skredoverbygg og skredvoller. Anleggsarbeidene startet i september 2011. Tunnelen gjennom Hamnøyfjellet ble åpnet for trafikk i desember 2013. Resten av prosjektet åpnes for trafikk i desember 2014. Midlene i 2015 går til restarbeider og sluttoppgjør.
 • Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene: Utvidet låneramme
  Regjeringen foreslår at ordningen med rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene utvides. For 2015 foreslås en låneramme på tre milliarder kroner, mot to milliarder kroner i 2014. Investeringsrammen for Nordland i 2015 blir etter dette 205,8 millioner kroner, mot 160 millioner kroner i 2014.
 • Nordlandsbanen
  10 millioner kroner er avsatt til planlegging og mulig oppstart av forberedende anleggsarbeider for å forlenge kryssingssporet og bygge holdeplass ved Oteråga 24, kilometer øst for Bodø. Kostnadene er foreløpig beregnet til om lag 130 millioner kroner. Et lengre kryssingsspor vil gi økt kapasitet for lengre godstog og mer effektiv persontransport. Midlene er en del av en bevilgning på i alt 20,5 millioner kroner som foreslås til tiltak på jernbanen i Nord-Norge som kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift i de tre nordligste fylkene.

  Fem millioner kroner er foreslått til å fullføre prosjektet Tverlandet holdeplass. Prosjektet omfatter etablering av en ny holdeplass med parkeringsareal på Tverlandet sørøst for Bodø. Anleggsarbeidene blir ferdig i andre kvartal i 2015, og holdeplassen skal tas i bruk 1. juli 2015.

  65 millioner foreslås til fornying av Nordlandsbanen på strekningen Steinkjer – Mo i Rana.
 • Ofotbanen
  67 millioner kroner er foreslått til å forsterke strømforsyningen på Ofotbanen. Prosjektet omfatter utskifting av kraftledningen mellom Narvik og Bjørnefjell. I tillegg skal det anskaffes en midlertidig mobil omformer for kjørestrøm. Prosjektet startet i 2014, og skal etter planen avsluttes i 2015.

  143 millioner kroner er foreslått til å sluttføre anleggsarbeidene med å forlenge kryssingsspor på Bjørnfjell og til å videreføre anleggsarbeidene med forlenging av kryssingsspor på Rombak.

  40 millioner kroner går til sluttbetaling av LKABs forskuttering av Straumsnes kryssingsspor som ble bygget ferdig i 2011.

  20 millioner kroner er foreslått til å planlegge sporforlengninger på Narvik stasjon for å tilpasse stasjonen til lengre godstog og til bygging av nytt kryssingsspor på Djupvik.

  10,5 millioner kroner er avsatt til profilutvidelser i to tunneler på Katterat kryssingsspor og installering av utstyr for å unngå havari og redusere risiko for avsporinger på banen. Midlene er en del av en bevilgning på 20,5 millioner kroner som foreslås til tiltak på jernbanen i Nord-Norge som kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift.
 • Regjeringen foreslår 40 millioner kroner til å etablere en miljøbase/oljevernbase i Lofoten/Vesterålen. Samferdselsdepartementet har ansvaret for å utvikle prosjektet i samarbeid med Olje- og energidepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet. Det arbeides videre med innholdet i basen med sikte på etablering i 2015.
 • Regjeringen forslår i alt 358,3 millioner kroner til tiltak i fiskerihavner. Tre av havnene ligger i Nordland, og deler av den foreslåtte bevilgningen skal gå til:
  • - Napp fiskerihavn i Flakstad kommune
  • - Myre fiskerihavn i Øksnes kommune
  • - Hovden fiskerihavn i Bø kommune
 • Regjeringen foreslår i alt 173,4 millioner kroner til farledstiltak. Innenfor dette forslaget er det satt av midler til å starte farledsprosjektet ”Innseiling Bodø”, i Bodø kommune.
 • Regjeringen foreslår i alt 64 millioner kroner i tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak:
  • - Øksnes kommune får 307 000 kroner i tilskudd til flytekai i Myre
  • - Andenes kommune får 625 000 kroner i tilskudd til flytebrygge i Andøy
  • - Meløy kommune får 938 000 kroner i tilskudd til flytebrygge i Reipå
  • - Vestvågøy kommune 1 345 000 kroner i tilskudd til kai i Ballstad
  • - Lurøy kommune får 450 000 kroner i tilskudd til utdyping i Aldersundet kroner
 • I 2015 er det aktuelt å bruke planleggingsmidler til prosjektet ”Raftsundet” i kommunene Vågan og Hadsel.
 • Nordland fylkeskommune er foreslått tildelt om lag 189,3 millioner kronertil regional utvikling over kapittel 551, post 60. Inkludert er også en skjønnstildeling til fylker med regioner og lokalsamfunn med store omstillingsutfordringer (12 millioner kroner), og en skjønnstildeling til å dekke den statlige deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeid (Interreg), i programmer der Nordland deltar.
 • Regjeringen har fra 1. juli 2014 gjeninnført ordningen med regionalt differensiert arbeidsgiveravgift for 31 kommuner i tillegg til de som fikk gjeninnført ordningen fra 2007. Dette berører ingen av kommunene i Nordland slik at det fortsatt kun er Bodø kommune i dette fylket som skal kompenseres. Kompensasjonsmidlene (kapittel 551, post 61) blir fordelt i første kvartal når departementet har beregnet forventet fylkesvis kostnadsøkning for 2014.

Anslag på vekst i frie inntekter

Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2014 til 2015 er anslått til 4,7 prosent regnet fra anslag på regnskap for 2014.

Anslaget på kommunesektorens frie inntekter i 2015 inkluderer rammetilskudd og skatter i alt (inkludert inntektsutjevning). I anslaget på frie inntekter på kommunenivå er eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter ikke inkludert. Inntektsveksten er vist i 1 000 kroner og i prosent regnet fra anslag på regnskap for 2014. Vekstanslaget er korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene (og vises i nominelle tall).

Ved fordeling av skatteinntekter for 2015 er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i 2013. For den enkelte kommune og fylkeskommune er skattenivået før inntektsutjevning framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget og innbyggertallet per 1. januar 2014. Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle kommuner og fylkeskommuner i anslagene.

Regnet fra anslag på regnskap for 2014 er realveksten i kommunesektorens frie inntekter for 2015 anslått til 1,7 prosent. Realveksten bygger på en anslått kostnadsvekst i kommunesektoren (deflator) i 2015 på 3 prosent.

For nærmere dokumentasjon for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2014–2015), Grønt hefte for 2015 tabell 3-fk og tabell 3-k.

Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn, noe som kan påvirke vekstanslaget for den enkelte kommune. Veksten for kommunene på fylkesnivå inkluderer tilbakeholdte skjønnsmidler.

Kommunene i Nordland

Vekst i frie inntekter fra 2014 til 2015
Fra 2014 til 2015 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 4,7 prosent (fra anslag på regnskap for 2014). Kommunene i Nordland anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,1 prosent.

I Nordland har 10 av 44 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Grane kommune med 7,8 prosent, mens Røst kommune har lavest vekst med -0,3 prosent. Vekstprosentene er regnet fra anslag på regnskap for 2014.

Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov
Sett under ett hadde kommunene i Nordland i 2013 utgiftskorrigerte frie inntekter på 102 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov, tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene. I Nordland hadde 42 av 44 kommuner utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere eller lik landsgjennomsnittet. Variasjoner i inntektsnivå kommunene i mellom har hovedsaklig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd, veksttilskudd og skjønnstilskudd.

Finansielle indikatorer
Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter, inkludert netto renteutgifter og låneavdrag, er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. Ifølge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 3 prosent av driftsinntektene for kommunesektoren samlet. Resultatet for sektoren samlet i 2013 var på 2,4 prosent. Kommunene i Nordland hadde i 2013 i gjennomsnitt et netto driftsresultat på 1,3 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet for kommunene inkludert Oslo var 2,3 prosent.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Nordland hadde i gjennomsnitt 59 199 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2013. Landsgjennomsnittet var 51 475 kroner per innbygger.

Nordland fylkeskommune

Vekst i frie inntekter fra 2014 til 2015
Nordland fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 2,9 prosent (fra anslag på regnskap for 2014) i 2015, noe som er 1,2 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet på 4,1 prosent.

Finansielle indikatorer
Nordland fylkeskommune hadde i 2013 et netto driftsresultat på 10,6 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet var 5,9 prosent. Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 7 572 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet lå på 8 637 kroner per innbygger.

Kommune

Netto drifts-

resultat i pst.

av drifts-

inntektene

2013

Netto

lånegjeld

2013*

(kr. per innb.)

Utgiftskorr.

frie

inntekter

2013

(i % av landsgj.)

Anslag på

frie

inntekter

2015

(1 000 kr)

Vekst fra anslag

på regnskap 2014-2015

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

Prosent

  

2    

3  

4     

5   

1804 Bodø

2,7

56 246

102

2 363 171

96 673

4,3

1805 Narvik

2,2

50 945

100

918 016

35 362

4,0

1811 Bindal

4,9

38 723

108

101 602

3 011

3,1

1812 Sømna

2,9

56 578

105

127 705

8 419

7,1

1813 Brønnøy

-1,6

62 732

100

432 131

26 772

6,6

1815 Vega

2,5

126 554

114

81 761

2 316

2,9

1816 Vevelstad

-3,6

44 368

122

43 687

1 192

2,8

1818 Herøy

3,3

88 325

107

105 377

3 836

3,8

1820 Alstahaug

4,1

97 473

100

373 586

12 814

3,6

1822 Leirfjord

1,3

61 280

104

133 514

6 924

5,5

1824 Vefsn

0,8

71 851

101

686 714

24 549

3,7

1825 Grane

-3,2

 

109

101 326

7 324

7,8

1826 Hattfjelldal

4,1

37 400

110

97 216

2 668

2,8

1827 Dønna

2,8

76 798

108

101 859

4 053

4,1

1828 Nesna

0,3

84 574

113

116 557

6 207

5,6

1832 Hemnes

5,0

84 477

102

264 105

8 671

3,4

1833 Rana

2,1

40 913

100

1 269 949

48 328

4,0

1834 Lurøy

12,4

27 317

105

164 806

8 210

5,2

1835 Træna

1,6

92 456

135

45 235

918

2,1

1836 Rødøy

-0,5

50 989

108

106 804

4 586

4,5

1837 Meløy

-1,9

51 894

100

376 637

18 844

5,3

1838 Gildeskål

1,3

89 754

107

137 524

5 549

4,2

1839 Beiarn

-0,7

 

114

73 952

2 892

4,1

1840 Saltdal

-1,9

45 384

99

251 119

8 684

3,6

1841 Fauske

0,6

 

100

483 892

23 973

5,2

1845 Sørfold

2,1

72 937

108

132 991

3 557

2,7

1848 Steigen

0,9

85 484

105

158 712

5 205

3,4

1849 Hamarøy

   

108

121 460

6 903

6,0

1850 Tysfjord

-4,3

70 303

110

130 529

3 725

2,9

1851 Lødingen

4,1

42 398

106

139 063

4 083

3,0

1852 Tjeldsund

-2,6

59 729

114

93 030

3 273

3,6

1853 Evenes

3,4

42 939

111

97 186

5 515

6,0

1854 Ballangen

-1,7

70 288

103

154 782

5 747

3,9

1856 Røst

2,3

107 044

128

45 018

-156

-0,3

1857 Værøy

0,6

53 619

115

58 598

2 622

4,7

1859 Flakstad

-5,3

52 417

108

89 496

3 129

3,6

1860 Vestvågøy

-0,8

45 691

101

583 261

24 926

4,5

1865 Vågan

-1,3

59 500

99

475 512

20 361

4,5

1866 Hadsel

-3,6

51 054

100

424 799

15 472

3,8

1867 Bø

7,5

82 531

105

169 516

4 156

2,5

1868 Øksnes

0,7

60 756

100

245 250

9 214

3,9

1870 Sortland

2,0

67 328

101

531 559

20 002

3,9

1871 Andøy

-0,2

42 923

103

277 599

10 302

3,9

1874 Moskenes

-3,8

126 102

112

71 688

2 131

3,1

Fordeles gjennom året

     

56 691

  

 

Nordland

1,3

59 199

102

13 014 987

512 655

4,1

Nordland fylkeskommune

10,6

7 572

127

4 563 326

130 433

2,9

* Konserntall, dvs. tallene for netto lånegjeld omfatter også kommunale og fylkeskommunale foretak

Kolonne 1: Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 2013
Kolonne 2: Netto lånegjeld 2013 i kroner per innbygger
Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2013
Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2015, 1 000 kroner
Kolonne 5: Vekst anslag på regnskap 2014 til 2015, nominelle tall i 1 000 kroner
Kolonne 6: Vekst anslag på regnskap 2014 til 2015, nominell prosentvis vekst