Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Oppland

SvalbardFinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold
 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Høgskolen i Gjøvik (HiG) med 1,1 millioner kroner i forbindelse med videreføring av økte bevilgninger i RNB i 2014, for å styrke grunnfinansieringen. Regjeringen foreslår også å øke bevilgningen til HiG med 1,1 millioner kroner til én ny rekrutteringsstilling til helse- og sosialfag, lærerutdanning og ingeniørutdanning. Det foreslås også å øke bevilgningen til HiG med 1,9 millioner kroner til utstyr i sykepleier- og ingeniørutdanningene.
 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Høgskolen i Lillehammer (HiL) med 344 000 kroner i forbindelse med videreføring av økte bevilgninger i RNB i 2014, for å styrke grunnfinansieringen. Det foreslås også å øke bevilgningen til HiL med 1,1 millioner kroner til én ny rekrutteringsstilling til helse- og sosialfag, lærerutdanning og ingeniørutdanning.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 255 millioner kroner til tiltak for å forebygge og håndtere flom- og skredrisiko, hvorav om lag 169 millioner kroner til sikringstiltak mot flom og skred. Foreløpig oversikt viser at sikringstiltak i Oppland vil bli prioritert i 2015, opprydding og tiltak etter flommen i 2013 og 2014 i Gudbrandsdalen. Dette omfatter tiltak i Lillehammer, Øyer, Nord-Fron og Sel kommune.
 • Regjeringen foreslår å bruke om lag 80 millioner kroner på investeringer i Forsvarets eiendom, bygg og anlegg i Oppland i 2015. På Jørstadmoen videreføres prosjekt for fornyelse av infrastruktur og etablering av nytt bygg for Communication Information Systems Task Group (CIS TG) og bortsettingsarkiv.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 36,4 millioner kroner på arbeidet med å tilbakeføre Hjerkinn skytefelt til sivile formål. Hele prosjektet skal etter planen ferdigstilles i løpet av 2020.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 1 million kroner i energiledelse fase 2 i 2015, for å gjennomføre tiltak for å effektivisere bruk av energi i Forsvarets bygg i Oppland. Målsettingen er å redusere energiforbruket med 30 prosent i 2016 i forhold til 2006.
 • Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til filmfondet Film3 med 85 000 kroner, slik at den samlede bevilgning blir på 2,7 millioner kroner i 2015. Filmfondet Film3 dekker fylkene Oppland og Hedmark.
 • Regjeringen ønsker å bidra til vedlikehold og stabil drift av Skibladner, verdens eldste hjuldamper i rutegående trafikk. Det er derfor foreslått at tilskuddet til Skibladner styrkes med 1 millioner kroner.
 • Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Mjøsmuseet med 0,6 millioner kroner for å styrke forvaltningen av museets samlinger.
 • E6
  1 436 millioner kroner er foreslått i 2015 til prosjektet E6 Frya - Sjoa i kommunene Sør-Fron, Nord-Fron og Sel. Av det foreslåtte beløpet forutsettes 1 153 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet omfatter en om lag 34 kilometer lang strekning og er første etappe av den planlagte utbyggingen av E6 mellom Ringebu og Otta. Det skal bygges tofelts veg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt. Vegen bygges i ny trasé på nesten hele strekningen og legges utenom tettstedene Hundorp, Harpefoss, Vinstra og Kvam. I tillegg inngår planskilte kryss på Frya, Harpefoss, Vinstra, Kvam og Sjoa. En døgnhvileplass for tungtransporten og to tunneler på 3,7 kilometer og 4,4 kilometer er også deler av prosjektet. Anleggsarbeidene startet i juni i 2013, og prosjektet ventes åpnet for trafikk høsten 2016.

  I forslaget til investeringsbudsjett er det ellers satt av midler til videre utbygging av midtrekkverk på E6 Biri – Vingrom og til restfinansiering av E6 Øyer – Tretten.

  Innenfor foreslåtte bevilgninger til planlegging er det satt av midler til planlegging av prosjektene E6 Vingrom – Ensby, E6 Kolomoen i Hedmark – Biri i Oppland og E6 Ringebu – Frya.
 • E16
  97 millioner kroner er foreslått til E16 Fønhus – Bagn. Av dette 2 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet omfatter utbedring og dels omlegging av en om lag 10 kilometer lang strekning i Sør-Aurdal kommune, medregnet skredsikring ved Bergsund. Vegen bygges med bredde 8,5 meter. Anleggsarbeidene startet høsten 2012, og prosjektet åpnes for trafikk i desember i år. Prosjektet skal videreføres med strekningen Bagn – Bjørgo. Prosjektet er omfattet av ”Overgangsordning for rentekompensasjonsordning for bompengelån”.

  400 millioner kroner er foreslått til E16 Varpe bru – Otrøosen – Smedalsosen i kommunene Vang i Oppland og Lærdal i Sogn og Fjordane. Prosjektet er en del av den samlede utbyggingen av E16 over Filefjell og omfatter bygging av om lag 20 kilometer ny veg, medregnet 6 kilometer i tunnel. Vegen i dagen følger stort sett eksisterende trasé, og legges høyt i terrenget, med slake skråninger for å redusere problemene med snødrev. Anleggsarbeidene startet i mai 2014, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2017.

  55 millioner kroner er foreslått til E16 Øye – Eidsbru i Vang kommune. Prosjektet omfatter om lag fire kilometer ny veg i ny trasé utenom Øye sentrum. Omkring to kilometer av den nye vegen legges i tunnel. Prosjektet, som er siste etappe av den samlede utbyggingen av E16 over Filefjell, har en kostnadsramme 741 millioner 2015-kroner. Det legges opp til anleggsstart i august 2015, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2017.

  I budsjettforslaget er det satt av midler til planlegging av prosjektet E16 Fagernes – Hande. Det er også satt midler til planlegging av prosjektet E16 Eggemoen – Jevnaker – Olum.

  Det er foreslått 160 millioner kroner til prosjektet E16 Bagn – Bjørgo. Det er lokalpolitisk tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering av den videre utbyggingen av denne strekningen i kommunene Sør-Aurdal og Nord-Aurdal. Godkjent reguleringsplan foreligger for strekningen, og arbeidet med ekstern kvalitetssikring (KS2) er i startfasen, Samferdselsdepartementet vil legge fram en egen proposisjon om utbygging og finansiering av prosjektet E16 Bagn – Bjørgo så snart det foreligger tilstrekkelige avklaringer. Prioriteringen av prosjektet er betinget av Stortingets tilslutning til et forslag om delvis bompengefinansiering av prosjektet.
 • Riksveg 4
  Til prosjektet ”Riksveg 4 Lunner grense – Jaren og Lygna Sør”, i Gran kommune, er det foreslått 648 millioner kroner. Av dette forutsettes 580 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Strekningen Lunner grense – Jaren er om lag ni kilometer og bygges som firefelts veg, hovedsakelig i ny trasé. Strekningen er første trinn av utbyggingen av riksveg 4 mellom Roa og Jaren. Vegen legges i en 1,7 kilometer lang tunnel øst for Gran sentrum. Bygging av tre planskilte kryss og flere bruer og underganger inngår i prosjektet, sammen med om lag to kilometer gang- og sykkelveger. Utbyggingen startet i august i fjor, og strekningen ventes åpnet for trafikk høsten 2016. Utbyggingen på Lygna sør startet våren 2013, og den nye 3,4 kilometer lange strekningen med tofelts veg og midtrekkverk ble åpnet for trafikk i juli i år.
 • Riksveg 15
  Regjeringen foreslår en statlig ramme på 26,6 millioner kroner for riksveg 15 Otta i Oppland – Måløy i Sogn og Fjordane. Midlene er prioritert til utbedringstiltak, tilrettelegging for gående og syklende og trafikksikkerhetstiltak. Det settes også av midler til planlegging og grunnerverv.
 • Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene: Utvidet låneramme
  Regjeringen foreslår at ordningen med rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene utvides. For 2015 foreslås en låneramme på tre milliarder kroner, mot to milliarder kroner i 2014. Investeringsrammen for Oppland i 2015 blir etter dette 155,4 millioner kroner, mot 83 millioner kroner i 2014.
 • Luftfart: Fagernes
  I budsjettforslaget blir det vist til at regjeringen vil følge en faglig anbefaling om at det statlige kjøp av flyrutetjenester for strekningen Fagernes - Oslo ikke skal videreføres etter at kontrakten utløper den 31. mars 2016. Dette innebærer at flyruten Oslo – Fagernes ikke vil bli inkludert i anbudsopplegget for regionale flyruter i Sør-Norge som vil bli utlyst i 2015.

  I en rapport som ble utarbeidet av Transportøkonomisk institutt tidligere i år går det fram at passasjerutviklingen har vært svakt fallende de siste 10 år. Belegget (målt i perioden april 2012 – mars 2013) tilsvarer gjennomsnittlig tre passasjerer per flyavgang. Det årlige tilskuddet til kjøp av flyruten er beregnet til 3 290 kroner per enkeltreise. Ut fra kriterier for tilgjengelighet på veg har Fagernes et akseptabelt nivå når det gjelder tilgang til hovedstad og til by med regionsykehus, går det fram av budsjettforslaget.

  Når rutetrafikken på Fagernes avvikles er det i utgangspunktet ikke naturlig at lufthavnen fortsatt skal være en del av det statlige nettverket. Avinors drift av lokale lufthavner av typen Fagernes har vært begrunnet ut fra hensynet til å gi næringsliv og befolkning i området et flyrutetilbud. Samferdselsdepartementet vil derfor starte en prosess med å vurdere potensialet og framtida for Fagernes lufthavn i samarbeid med lokale myndigheter og næringsliv: Som ledd i dette vil også statens eierskap til lufthavnen bli vurdert.
 • Dovrebanen
  Det er satt av midler til detaljplanlegging/byggeplanlegging for nye og utvidede hensettingsanlegg (togparkering) på Hove ved Lillehammer. Prosjektet har sammenheng med at NSB planlegger å anskaffe ytterligere 11 nye motorvognsett for å øke kapasiteten. Togsettene skal etter planen leveres i perioden 2015-2016 og vil inngå i forsterkingen av kapasiteten på strekningen Skien – Lillehammer.

  105 millioner kroner er foreslått til forskjellig arbeid med fornying av jernbanens kjøreveg på Dovrebanen. Midlene skal blant annet brukes til å gjøre strekningen Lillehammer – Dombås i Oppland bedre rustet mot ekstremvær. Det skal settes i verk tiltak for å redusere fare for solslyng. Stikkrenner og øvrig dreneringsanlegg skal dimensjoneres for å takle mer nedbør og flom. I tillegg skal en del av midlene brukes til å fornye sporet på strekningen Oppdal – Støren i Sør-Trøndelag.
 • Gjøvikbanen
  85 millioner kroner forelås til blant annet ny omformerstasjon på Gjøvik for å øke strømforsyningskapasiteten på Gjøvikbanen. Prosjektet er anslått å koste om lag 65 millioner kroner.
 • InterCity-utbygging
  Innenfor foreslåtte midler til planlegging er det satt av 540 millioner kroner til planleggingen av InterCity-utbyggingen på Østlandet.
 • Oppland fylkeskommune er foreslått tildelt om lag 67 millioner kroner til regional utvikling over kapittel 551, post 60. Inkludert er en skjønnstildeling til fylker med regioner og lokalsamfunn med store omstillingsutfordringer (9 millioner kroner).
 • Regjeringen har fra 1. juli 2014 gjeninnført ordningen med regionalt differensiert arbeidsgiveravgift for 31 kommuner i tillegg til de som fikk gjeninnført ordningen fra 2007. De områdene som ikke har fått gjeninnført 2003-satsene fullt ut, blir fortsatt kompensert. Etter 1. juli 2014 er det kun Gausdal kommune i Oppland som ikke har fått gjeninnført ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift til 2003-satsene. Kompensasjonsmidlene (kapittel 551, post 61) blir fordelt i første kvartal når departementet har beregnet forventet fylkesvis kostnadsøkning for 2014.

Anslag på vekst i frie inntekter

Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2014 til 2015 er anslått til 4,7 prosent regnet fra anslag på regnskap for 2014

Anslag på kommunesektorens frie inntekter i 2015 inkluderer rammetilskudd og skatter i alt (inkludert inntektsutjevning). I anslaget på frie inntekter på kommunenivå er eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter ikke inkludert. Inntektsveksten er vist i 1000 kroner og i prosent regnet fra anslag på regnskap for 2014. Vekstanslaget er korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene (og vises i nominelle tall).

Ved fordeling av skatteinntekter for 2015 er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i 2013. For den enkelte kommune og fylkeskommune er skattenivået før inntektsutjevning framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget og innbyggertallet per 1. januar 2014. Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle kommuner og fylkeskommuner i anslagene.

Regnet fra anslag på regnskap for 2014 er realveksten i kommunesektorens frie inntekter for 2015 anslått til 1,7 prosent. Realveksten bygger på anslått kostnadsvekst i kommunesektoren (deflator) i 2015 på 3 prosent.

For nærmere dokumentasjon for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2014-2015), Grønt hefte for 2015 tabell 3-fk og tabell 3-k.

Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn, noe som kan påvirke vekstanslaget for den enkelte kommune. Veksten for kommunene på fylkesnivå inkluderer tilbakeholdte skjønnsmidler.

Kommunene i Oppland

Vekst i frie inntekter fra 2014 til 2015
Fra 2014 til 2015 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 4,7 prosent (fra anslag på regnskap for 2014). Kommunene i Oppland anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,3 prosent.

I Oppland har 5 av 26 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Nord-Aurdal kommune med 8,3 prosent, mens Søndre Land kommune har lavest vekst med 3,2 prosent. Vekstprosentene er regnet fra anslag på regnskap for 2014.

Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov
Sett under ett hadde kommunene i Oppland i 2013 utgiftskorrigerte frie inntekter på 97 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov, tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene. I Oppland hadde 11 av 26 kommuner utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere eller lik landsgjennomsnittet. Variasjoner i inntektsnivå kommunene i mellom har hovedsaklig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd, veksttilskudd og skjønnstilskudd.

Finansielle indikatorer
Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. I følge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 3 prosent av driftsinntektene for kommunesektoren samlet. Resultatet for sektoren samlet i 2013 var på 2,4 prosent. Kommunene i Oppland hadde i 2013 i gjennomsnitt et netto driftsresultat på 1,6 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet for kommunene inkludert Oslo var 2,3 prosent.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Oppland hadde i gjennomsnitt 43 783 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2013. Landsgjennomsnittet var 51 475 kroner per innbygger.

Oppland fylkeskommune

Vekst i frie inntekter fra 2014 til 2015
Oppland fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,6 prosent (fra anslag på regnskap for 2014) i 2015, som er 0,5 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet på 4,1 prosent.

Finansielle indikatorer
Oppland fylkeskommune hadde i 2013 et netto driftsresultat på 9,1 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet var 5,9 prosent. Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 6 125 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet lå på 8 637 kroner per innbygger.

Kommune

Netto drifts-

resultat i pst.

av drifts-

inntektene

2013

Netto

lånegjeld

2013*

(kr. per innb.)

Utgiftskorr.

frie

inntekter

2013

(i % av landsgj.)

Anslag på

frie

inntekter

2015

(1 000 kr)

Vekst fra anslag

på regnskap 2014-2015

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

Prosent

  

1

2

3

4

5

6

0501 Lillehammer

-1,6

42 997

97

1 273 761

45 509

3,7

0502 Gjøvik

3,8

39 043

96

1 383 123

59 945

4,5

0511 Dovre

-1,3

47 943

100

153 458

7 754

5,3

0512 Lesja

-0,5

46 433

100

129 517

4 272

3,4

0513 Skjåk

5,4

14 383

100

125 935

4 076

3,3

0514 Lom

6,3

53 659

100

131 229

4 604

3,6

0515 Vågå

2,3

73 549

100

207 395

7 435

3,7

0516 Nord-Fron

2,9

43 440

99

302 047

14 166

4,9

0517 Sel

2,0

49 064

99

318 870

10 829

3,5

0519 Sør-Fron

4,7

32 181

100

174 013

7 245

4,3

0520 Ringebu

1,2

64 667

98

246 030

9 000

3,8

0521 Øyer

5,2

79 364

97

248 780

9 214

3,8

0522 Gausdal

-1,7

56 994

98

319 081

10 679

3,5

0528 Østre Toten

0,1

39 703

97

716 734

27 142

3,9

0529 Vestre Toten

3,2

53 478

96

622 207

28 208

4,7

0532 Jevnaker

1,5

44 707

95

311 306

11 241

3,7

0533 Lunner

0,3

41 213

96

426 284

23 444

5,8

0534 Gran

-0,1

33 005

96

678 602

26 528

4,1

0536 Søndre Land

1,6

35 083

101

293 404

9 079

3,2

0538 Nordre Land

-1,9

38 222

99

347 160

12 862

3,8

0540 Sør-Aurdal

1,7

50 428

100

189 593

7 049

3,9

0541 Etnedal

7,7

22 259

104

97 505

3 805

4,1

0542 Nord-Aurdal

6,1

46 267

95

324 824

25 028

8,3

0543 Vestre Slidre

-0,6

36 820

100

122 386

5 674

4,9

0544 Øystre Slidre

1,9

40 706

99

175 408

6 121

3,6

0545 Vang

7,4

921

104

100 909

3 790

3,9

Fordeles gjennom året

  

  

 

20 000

  

 

Oppland

1,6

43 783

97

9 439 561

388 701

4,3

Oppland fylkeskommune

9,1

6 125

99

2 326 458

81 362

3,6

* Konserntall, dvs. tallene for netto lånegjeld omfatter også kommunale og fylkeskommunale foretak (KF/FKF) samt interkommunale selskaper (IKS).

Kolonne 1: Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 2013
Kolonne 2: Netto lånegjeld 2013 i kroner per innbygger
Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2013
Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2015, 1000 kroner
Kolonne 5: Vekst anslag på regnskap 2014 til 2015, nominelle tall i 1000 kroner
Kolonne 6: Vekst anslag på regnskap 2014 til 2015, nominell prosentvis vekst