Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Oslo

SvalbardFinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold
 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Universitetet i Oslo (UiO) med 13,5 millioner kroner i forbindelse med videreføring av økte bevilgninger i RNB i 2014, for å styrke grunnfinansieringen. Det foreslås å øke bevilgningen med totalt 31,2 millioner kroner som et resultat av regjeringens satsing på verdensledende fagmiljøer og rekruttering av toppforskere. Videre foreslås 10 millioner kroner til samarbeidet mellom UiO, Simula og University of California, San Diego.
 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) med 1,8 millioner kroner i forbindelse med videreføring av økte bevilgninger i RNB i 2014, for å styrke grunnfinansieringen. Det foreslås å øke bevilgningen med 4,5 millioner kroner til fire nye rekrutteringsstillinger til helse- og sosialfag, lærerutdanning og ingeniørutdanning. Videre foreslås bevilgningen til HiOA økt med 2,2 millioner kroner utstyr i sykepleier- og ingeniørutdanningene.
 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) med 2,3 millioner kroner i forbindelse med videreføring av økte bevilgninger i RNB i 2014, for å styrke grunnfinansieringen. Det foreslås også å øke bevilgningen til NMBU med 3,7 millioner kroner som et resultat av regjeringens satsing på verdensledende fagmiljøer.
 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) med 149000 kroner i forbindelse med videreføring av økte bevilgninger i RNB i 2014, for å styrke grunnfinansieringen.
 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Norges idrettshøgskole (NiH) med 163 000 kroner i forbindelse med videreføring av økte bevilgninger i RNB i 2014, for å styrke grunnfinansieringen.
 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Norges musikkhøgskole (NMH) med 227 000 kroner i forbindelse med videreføring av økte bevilgninger i RNB i 2014, for å styrke grunnfinansieringen.
 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) med 297 000 kroner i forbindelse med videreføring av økte bevilgninger i RNB i 2014, for å styrke grunnfinansieringen.
 • Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Diakonhjemmet Høgskole med 135 000 kroner i forbindelse med videreføring av økte bevilgninger i RNB i 2014, for å styrke grunnfinansieringen. Det foreslås å øke tilskuddet til Diakonhjemmet høgskole med 1,1 millioner kroner til én ny rekrutteringsstilling til helse- og sosialfag, lærerutdanning og ingeniørutdanning. Regjeringen foreslår også å øke tilskuddet til Diakonhjemmet Høgskole med 705 000 kroner til utstyr i sykepleier- og ingeniørutdanningene.
 • Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Handelshøyskolen BI med 243 000 kroner i forbindelse med videreføring av økte bevilgninger i RNB i 2014, for å styrke grunnfinansieringen.
 • Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Høyskolen Diakonova med 681 000 til utstyr i sykepleier- og ingeniørutdanningene.
 • Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Lovisenberg diakonale høgskole med 1,1 millioner kroner til utstyr i sykepleier- og ingeniørutdanningene.
 • Regjeringen foreslår å styrke tilskuddsordningen Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn med 5 millioner kroner. Styrkingen inngår i regjeringens arbeid med å bedre levekårene for sosialt og økonomisk vanskeligstilte barn og ungdom. Den totale bevilgningen gjennom denne tilskuddsordningen vil da være på i overkant av 28 millioner kroner. Ordningen omfatter 23 byer og åtte prioriterte bydeler i Oslo.
 • Regjeringen foreslår å bevilge om lag 884 millioner kroner under Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forvaltnings­områder. NVE har hovedkontor i Oslo. 
 • Regjeringen foreslår økte bevilgninger til flere tiltak for å styrke produksjon, formidling og etterspørsel av musikk og scenekunst. I Oslo gjelder dette Det Norske Kammerorkester, Det Norske Solistkor, Oslo-Filharmonien, Black Box Teater og Teater Manu. Regjeringen foreslår å bevilge 2,2 millioner kroner til Det Norske Solistkor, mens det foreslås å bevilge 1,1 millioner kroner til Black Box Teater.
 • Tilskudd til Office for contemporary art (OCA) foreslås økt for å styrke produksjon, formidling og etterspørsel av visuelle kunstutrykk.
 • Etter avtale med Oslo kommune overtar staten ansvaret for det tilskuddet Oslo kommune hittil har ytt til Norsk Maritimt Museum. I tillegg er tilskuddet til Norsk Maritimt Museum styrket med 5 millioner kroner blant annet på bakgrunn av økt behov for rehabilitering og vedlikehold av museets bygningsmasse, samt behov knyttet til samlingsforvaltningen.
 • Regjeringen foreslår et statlig tilsagn på 605 millioner kroner til det planlagte nybygget for Munch-museet i Oslo. Det legges opp til å innfri tilsagnet med bevilgninger over seks år med første bevilgning i statsbudsjettet for 2017. 
 • Regjeringen foreslår å bevilge om lag 60 millioner kroner på investeringer i Forsvarets eiendom, bygg og anlegg i Oslo i 2015. Prosjekter for brannsikring på Akershus festning og rehabilitering av befalsforlegninger i Huseby leir og Linderud leir videreføres i 2015.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 4 millioner kroner i energiledelse fase 2 i 2015, for å gjennomføre tiltak som skal effektivisere bruk av energi i Forsvarets bygg i Oslo. Målsettingen er å redusere energiforbruket med 30 prosent i 2016 i forhold til 2006.
 • E18 Bjørvikaprosjektet
  212 millioner kroner foreslås til E18 Bjørvikaprosjektet. Av dette er 145 millioner kroner som blir stilt til disposisjon fra bompengeselskapet. Andre og siste etappe omfatter nytt lokalt vegsystem i Bjørvika. Etter at deler av Dronning Eufemias gate ble åpnet for trafikk i juni 2014, gjenstår det nå byggearbeider på resterende deler av gaten. Disse arbeidene ventes ferdig i juni 2015. Etter 2015 er det bare delvis ombygging av Bispegata som står igjen. Disse arbeidene er avhengig av utbyggingen av Follobanen og planlegges derfor gjennomført i 2017 og 2018.
 • E18 Sydhavna
  127 millioner kroner er satt av til prosjektet E18 Sydhavna. Av dette beløpet forutsettes 100 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet omfatter bygging av nytt kryss på E18 ved Mosseveien, med planskilt rundkjøring. Fra krysset skal det bygges ny bru ned til havna. I tillegg skal Mosseveien utvides på en om lag 900 meter lang strekning for å få plass til kollektivfelt i begge retninger. Bygging av gang- og sykkelveg inngår også i prosjektet. Anleggsarbeidene startet i februar 2013, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i juli 2015.
 • E6 i Oslo
  Innenfor investeringsbudsjettet for 2015 er det satt av midler til planlegging av E6 Manglerudprosjektet, Klemetsrud – Ryen.
 • Riksveg 150
  Innenfor foreslåtte bevilgninger til fornyingstiltak på riksvegnettet er det satt midler til rehabilitering av Smestad-, Tåsen- og Granfosstunnelene på riksveg 150 i Oslo.
 • Riksveg 162
  Innenfor foreslåtte bevilgninger til fornying av riksvegnettet er det satt av midler til å utbedre Vaterlands- og Hammersborgtunnelene på riksveg 162 i Oslo.
 • Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene: Utvidet låneramme
  Regjeringen foreslår at ordningen med rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene utvides. For 2015 foreslås en låneramme på tre milliarder kroner, mot to milliarder kroner i 2014. Investeringsrammen for Oslo i 2015 blir etter dette 196,3 millioner kroner, mot 112 millioner kroner i 2014.
 • Nytt dobbeltspor Oslo – Ski (Follobanen)
  3087 millioner kroner er foreslått til prosjektet nytt dobbeltspor Oslo-Ski i 2014. Beløpet går til kjøp av grunn, avslutning av de forberedende anleggsarbeidene og oppstart av hovedarbeidene for innføring til Oslo, tunnel og Ski stasjon fra første kvartal 2015. Kostnadsrammen for prosjektet (unntatt ”hensetting/togparkering Ski”) er på nær 27 milliarder 2015-kroner.

  Prosjektet omfatter bygging av om lag 22 kilometer nytt dobbeltspor mellom Oslo S og Ski stasjon, med innføring av Follobanen til Oslo S. Strekningen består av innføring til Oslo S, en 19,5 kilometer lang tunnel og en dagstrekning på 1,6 kilometer mellom tunnelen og Ski stasjon. Tunnelen bygges med to separate løp. Av hensyn til godstrafikken, både i bygge- og driftsfasen, planlegges en forbindelse mellom Østfoldbanen og Follobanen nord for Ski stasjon. I tillegg inngår en omlegging av Østfoldbanens trasé mellom Bekkelaget og Oslo S.

  Hovedkontraktene skal inngås i første og andre kvartal i 2015. Framdriftsplanen planen legger opp til at banen kan tas i bruk fra desember 2021.
 • Prosjekt Stor-Oslo
  143 millioner kroner er foreslått til å videreføre og avslutte ”Prosjekt Stor-Oslo”. Prosjektet omfatter fornying av viktig jernbaneinfrastruktur i Oslo-området, med sikte på å oppnå en god og pålitelig trafikkavvikling.
 • Oslo S- Lysaker
  8 millioner kroner er foreslått til å sluttføre prosjektet ”Oslo S – Lysaker – kapasitetsøkende tiltak”. For å kunne øke antall tog gjennom Oslotunnelen vil det bli gjennomført forbedringer i signalsystemet og enkelte endringer i sporplanen. Prosjektet startet i 2012 og er nødvendig for å gjennomføre ny grunnrutemodell. Tiltakene vil gi en kapasitetsøkning for framføring av tog i Oslotunnelen på opptil 24 tog i timen i hver retning.
 • Lodalen hensettingsspor
  57 millioner kroner er foreslått til prosjektet Lodalen hensettingsspor. Prosjektet omfatter bygging av hensettingsplasser/togparkering for å øke kapasiteten for nye tog på Østfoldbanen som følge av NSBs planer om å anskaffe nye togsett. Prosjektet planlegges å være ferdig i 2015 og tatt i bruk samtidig med at de siste togsettene leveres til NSB.
 • Punktlighet i Oslo-området
  200 millioner kroner er ført opp til fornyingstiltak for bedre punktlighet i Oslo-området. Midlene skal blant annet gå til tiltak for å redusere antall feil på signalanlegg, kontaktledningsanlegg og sporveksler. Tiltak for å redusere feil på Skøyen stasjon skal prioriteres. Innenfor det foreslåtte beløpet skal det ved Alnabru godsterminal gjennomføres fornyingsarbeider for mellom 30 og 50 millioner kroner i 2015. Disse arbeidene gjennomføres i påvente av avklaring av framtidig løsning for ny godsterminal på Alnabru.
 • Brannsikringstiltak i Oslotunnelen
  115 millioner kroner er foreslått bevilget til tunnelsikkerhet. Midlene skal blant annet brukes til å forbedre brannsikkerheten i Oslotunnelen. Arbeidet med installering av ny røykventilasjon og brannvannforsyning i tunnelen avsluttes i 2014. Arbeidene med nye tiltak som evakueringsveg fra Elisenberg, utbedringer av ballastpukk for bedre evakuering og supplerende skilting, skal begynne i 2015.
 • Oslopakke 3
  Oslopakke 3 har som overordnet mål å utvikle et effektivt, miljøvennlig, sikkert og tilgjengelig transportsystem i Oslo og Akershus, med god framkommelighet for alle trafikantgrupper og med prioritering av kollektiv-, nærings-, gang- og sykkeltrafikk. Pakken har også som mål at veksten i persontransporten skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. En stor del av tiltakene i Oslopakke 3 finansieres med bompenger. I tillegg finansieres pakken med statlige midler til riksvegnettet og kommunale og fylkeskommunale midler til lokale veg- og kollektivtiltak i Oslo og Akershus. I perioden 2015-2018 er det lagt opp til en bompengeandel på om lag 66 prosent av disponibel ramme (ikke medregnet jernbane). Hvis jernbaneinvesteringene inkluderes, blir bompengeandelen 27 prosent.

  Samferdselsdepartementet går inn for at Oslopakke 3 får ta opp et lån på 800 millioner kroner i 2015 – for å sikre rasjonell framdrift for blant annet: E18 Bjørvikaprosjektet, E18 Sydhavna, videre utbygging av Lørenbanen, oppstart av E16 Sandvika – Wøyen og en videreføring av satsingen på drift av kollektivtransport og en rekke andre tiltak.

  I tillegg foreslås det 25 millioner kroner som statlig tilskudd til planlegging av Fornebubanen. Det er en forutsetning for et slikt statlig tilskudd at det blir inngått en helhetlig bymiljøavtale for Oslo og Akershus.
 • Regjeringen foreslår 975,6 millioner kroner til Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene. Oslo og Akershus har inngått en fireårig avtale med staten om arbeid og mål som er i samsvar med formålet med ordningen. Avtalen, som gjelder for 2013-2016, har en økonomisk ramme på til sammen 1 020 millioner kroner for tildeling av statlige belønningsmidler. For 2015 er det i budsjettforslaget lagt til grunn en tildeling av 280 millioner kroner til Oslo og Akershus.

  Samferdselsdepartementet har i år fastsatt et endelig rammeverk for helhetlige bymiljøavtaler. Det er et mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykling og gange. Løsningene som velges må også sikre bedre framkommelighet totalt sett. Staten, fylkeskommunene og kommunene vil derfor gå sammen i forhandlinger og forplikte seg til å følge opp felles mål som nedfelles i en helhetlig bymiljøavtale.

  Samferdselsdepartementet tar sikte på å starte forhandlinger med Oslo og Akershus om bymiljøavtale høsten 2014. Hvis det blir enighet, kan en bymiljøavtale gjelde fra 2015.

  25 millioner kroner foreslås til planlegging av Fornebubanen. I tillegg vil det kunne forhandles om midler til programområdetiltak på riksveg. En forutsetning for at midlene skal bli utbetalt er at det inngås en bymiljøavtale med Oslo og Akershus som gjelder fra 2015.

  Oslo og Akershus har avtale om belønningsmidler for perioden 2013-2016. Belønningsordningen og bymiljøavtalene har felles mål og omfatter i stor grad bruk av like virkemidler. Hvis det inngås en bymiljøavtale, kan belønningsordningen innlemmes i bymiljøavtalene. Det forutsettes imidlertid at avtalte belønningsmidler for 2015 og 2016 vil bli utbetalt uavhengig om det inngås en bymiljøavtale eller ikke.
 • Regjeringen foreslår i alt 173,4 millioner kroner til farledstiltak. Innenfor den forslåtte bevilgningen er det satt av midler til å starte farledstiltak for ”Innseiling Oslo”, i kommunene Oslo, Bærum og Nesodden.
 • Oslo er foreslått tildelt 9,5 millioner kroner til regional utvikling over kapittel 551, post 60. Inkludert er en skjønnstildeling til å dekke den statlige deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeid (Interreg), i programmet der Oslo deltar.
 • Staten har gjennom de seneste årene bevilget betydelige midler til Groruddalssatsingen. Utvikling av områder og rammebetingelser som fremmer gode levekår er et kommunalt ansvar. Etter flere år med betydelige statlige bidrag i et område er det naturlig at den statlige innsatsen trappes ned og at midler omprioriteres til andre prioriterte tiltak. Regjeringen foreslår å redusere statens bidrag inn i Groruddalssatsingen med 8 millioner kroner.Det foreslås å overføre 10 millioner kroner fra Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett til Klima- og miljødepartementet til arbeid med Groruddalssatsingen.
 • Det legges opp til å opprettholde statens samlede innsats på 25 millioner kroner i indre Oslo øst.

Anslag på vekst i frie inntekter

Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2014 til 2015 er anslått til 4,7 prosent regnet fra anslag på regnskap for 2014

Anslag på kommunesektorens frie inntekter i 2015 inkluderer rammetilskudd og skatter i alt (inkludert inntektsutjevning). I anslaget på frie inntekter på kommunenivå er eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter ikke inkludert. Inntektsveksten er vist i 1 000 kroner og i prosent regnet fra anslag på regnskap for 2014. Vekstanslaget er korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene (og vises i nominelle tall).

Ved fordeling av skatteinntekter for 2015 er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i 2013. For den enkelte kommune og fylkeskommune er skattenivået før inntektsutjevning framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget og innbyggertallet per 1. januar 2014. Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle kommuner og fylkeskommuner i anslagene.

Regnet fra anslag på regnskap for 2014 er realveksten i kommunesektorens frie inntekter for 2015 anslått til 1,7 prosent. Realveksten bygger på anslått kostnadsvekst i kommunesektoren (deflator) i 2015 på 3 prosent.

For nærmere dokumentasjon for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2014–2015), Grønt hefte for 2015 tabell 3-fk og tabell 3-k.

Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn, noe som kan påvirke vekstanslaget for den enkelte kommune. Veksten for kommunene på fylkesnivå inkluderer tilbakeholdte skjønnsmidler.

Oslo kommune

Vekst i frie inntekter fra 2014 til 2015
Fra 2014 til 2015 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 4,7 prosent (fra anslag på regnskap for 2014). Oslo anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 5,2 prosent.

Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov
Sett under ett hadde Oslo i 2013 utgiftskorrigerte frie inntekter på 105 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov, tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene. Variasjoner i inntektsnivå kommunene i mellom har hovedsaklig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd, veksttilskudd og skjønnstilskudd.

Finansielle indikatorer
Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. I følge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 3 prosent av driftsinntektene for kommunesektoren samlet. Resultatet for sektoren samlet i 2013 var på 2,4 prosent. Oslo hadde i 2013 i et netto driftsresultat på 3,4 prosent av driftsinntektene.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Oslo hadde en netto lånegjeld på 28 824 kroner per innbygger i 2013. Landsgjennomsnittet for kommunene var 51 475 kroner per innbygger.

 

Netto drifts-

resultat i pst.

av drifts-

inntektene

2013

Netto

lånegjeld

2013

(kr. per innb.)

Utgiftskorr.

frie

inntekter

2013

(i % av landsgj.)

Anslag på

frie

inntekter

2015

(1 000 kr)

Vekst fra anslag

på regnskap 2014-2015

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

Prosent

  

2    

4     

5      

Kommune

           

0301 Oslo

3,4

28 824

 

31 061 492

1 533 584

5,2

Fordeles gjennom året

     

5 700

   

Fylke

           

03 Oslo

3,4

28 824

 

5 342 586

186 487

3,6

Oslo samlet

3,4

28 824

105

36 409 778

1 720 071

5,0

For Oslo er det brukt konserntall for netto driftsresultat og netto lånegjeld

Kolonne 1: Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 2013
Kolonne 2: Netto lånegjeld 2013 i kroner per innbygger
Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2013
Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2015, 1000 kroner
Kolonne 5: Vekst anslag på regnskap 2014 til 2015, nominelle tall i 1 000 kroner
Kolonne 6: Vekst anslag på regnskap 2014 til 2015, nominell prosentvis vekst