Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Østfold

SvalbardFinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold
 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Høgskolen i Østfold (HiØ) med 508 000 kroner i forbindelse med videreføring av økte bevilgninger i RNB i 2014, for å styrke grunnfinansieringen. Det foreslås å øke bevilgningen med 1,1 millioner kroner til én ny rekrutteringsstilling til helse- og sosialfag, lærerutdanning og ingeniørutdanning. Videre foreslås bevilgningen til HiØ økt med 1,8 millioner kroner til utstyr i sykepleier- og ingeniørutdanningene.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 32,6 millioner kroner for å skjerpe helikopterberedskapen på Rygge og Bardufoss, herav 23 millioner kroner til Rygge. Helikoptrene på Rygge kan på anmodning yte håndhevelsesbistand til politiet.
 • Regjeringen planlegger å bruke om lag 6 millioner kroner på investeringer i Forsvarets eiendom, bygg og anlegg i Østfold i 2015.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 5 millioner kroner i energiledelse fase 2 i 2015, for å gjennomføre tiltak som skal effektivisere bruk av energi i Forsvarets bygg i Østfold. Målsettingen er å redusere energiforbruket med 30 prosent i 2016 i forhold til 2006.
 • Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Viken filmsenter med 0,4 millioner kroner, slik at det samlede tilskuddet blir på 8,3 millioner kroner i 2015. Viken filmsenter dekker fylkene Østfold, Vestfold, Buskerud og Akershus.
 • E18
  259 millioner kroner er foreslått til prosjektet E18 Riksgrensen – Ørje i Marker kommune. Den 6,4 kilometer lange strekningen bygges ut som tofelts veg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt. Fra riksgrensen til like øst for Ørje sentrum bygges vegen i ny trasé. Gjennom Ørje sentrum blir det bred midtrabatt og nedsatt fartsgrense. Utbyggingen omfatter tre planskilte kryss, med det ene krysset i Ørje sentrum, i krysset med fylkesveg 21 Det legges nå opp til anleggsstart i februar 2015, med åpning for trafikk i 2017. Av de foreslåtte midlene i 2015 forutsettes 190 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet.

  Til E18 Knapstad – Retvet er det foreslått 409 millioner kroner. Av dette forutsettes 230 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Strekningen bygges i sin helhet i ny trasé, som firefelts veg over en lengde på 6,2 kilometer i Hobøl kommune i Østfold og Ski kommune i Akershus. Det skal bygges to planskilte kryss og gang- og sykkelveg langs fylkesveg 120 fra Elvestad sentrum fram til krysset med den nye E18. Vegen krysser Hobølelva i ei bru på om lag 300 meter. Det legges til rette for viltkryssinger under flere av bruene som skal bygges, i tillegg til bygging av en faunapassasje og en miljøtunnel. Anleggsarbeidene startet i februar 2014, og prosjektet ventes åpnet for trafikk høsten 2016.

  161 millioner kroner er foreslått til prosjektet E18 Melleby – Momarken i Eidsberg kommune. Prosjektet omfatter bygging av 8,3 kilometer tofelts veg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt. Anleggsarbeidene startet høsten 2011, og prosjektet ble åpnet for trafikk i september i år. Av de foreslåtte midlene i 2015 forutsettes 14 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Midlene i 2015 skal brukes til sluttoppgjør og mindre restarbeider for hovedentreprisene, opprusting av lokalveger og bygging av gang- og sykkelveg. Prosjektet er omfattet av ”Overgangsordning for rentekompensasjonsordning for bompengelån”.
 • Riksveg 110
  Innenfor foreslåtte bevilgninger til fornying på riksvegnettet er det satt av midler til rehabilitering av Fredrikstadbrua på riksveg 110. Brua ble fredet i 2008.
 • Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene: Utvidet låneramme
  Regjeringen foreslår at ordningen med rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene utvides. For 2015 foreslås en låneramme på tre milliarder kroner, mot to milliarder kroner i 2014. Investeringsrammen for Østfold i 2015 blir etter dette 141,9 millioner kroner, mot 87 millioner kroner i 2014.
 • Østfoldbanen – Østre linje
  171 millioner kroner er foreslått til modernisering av Øsfoldbanens Østre linje, som blir den første strekningen i Norge med nytt og moderne ERMTS signalanlegg. I tillegg er det foreslått 25 millioner kroner til ERMTS-utstyr om bord i togene som skal trafikkere banestrekningen.

  Bevilgningene skal brukes til å videreføre arbeid på Østfoldbanens Østre linje med sikte på å etablere en erfaringsstrekning for ”ERMTS/ETCS – European Rail Traffic Management System/European Train Control System”. Erfaringsstrekningen skal brukes til å teste nye operasjonelle regler for togframføring. Hele erfaringsstrekningen skal etter planen tas i bruk i august 2015.

  74 millioner kroner er foreslått til å sluttføre prosjektet ”Stasjonstiltak Østfoldbanens Østre linje – ERMTS/fjernstyring”. Prosjektet omfatter tiltak som må gjennomføres som følge av etableringen av erfaringsstrekningen for ERMTS/ETCS. Det er nødvendig med tiltak for å utbedre atkomster og plattformer på stasjonene Kråkstad, Tomter, Spydeberg, Askim og Mysen – for å ivareta sikkerheten til publikum når strekningen blir fjernstyrt og stasjonene blir ubetjente. Prosjektene omfatter blant annet nye tekniske hus, fjerning av midtplattformer, plattformforlengelser, nye plattformer og veisikringsanlegg ved planoverganger.
 • InterCity-utbygging
  Innenfor foreslåtte midler til planlegging er det satt av 540 millioner kroner til planleggingen av InterCity-utbyggingen på Østlandet.
 • Belønningsordning og bymiljøavtale
  Regjeringen foreslår i alt 975,6 millioner kroner til Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene. Nedre Glommaregionen (Østfold fylkeskommune og kommunene Fredrikstad og Sarpsborg) har inngått en fireårig avtale med staten om arbeid og mål som er i samsvar med formålet med ordningen. Avtalen, som gjelder for 2014-2017, har en økonomisk ramme på til sammen 215 millioner kroner for tildeling av statlige belønningsmidler. For 2015 er det lagt til grunn en tildeling av 50 millioner kroner til Nedre Glommaregionen.

  Regjeringen har i år fastsatt et endelig rammeverk for bymiljøavtaler. På sikt vil Nedre Glomma-området være en aktuell kandidat for en bymiljøavtale.

  Belønningsordningen og bymiljøavtalene har felles mål og omfatter i stor grad bruk av like virkemidler. Belønningsordningen skal derfor innlemmes i bymiljøavtalene så raskt som praktisk mulig. I praksis betyr dette at for byområder som har belønningsavtale ut 2016 vil det ikke inngås nye belønningsavtaler dersom det er aktuelt å inngå bymiljøavtale for 2017 eller tidligere.
 • Regjeringen foreslår i alt 173,4 millioner kroner til farledstiltak. Innenfor den foreslåtte bevilgningen er det satt av midler til å starte farledstiltak for ”Innseiling Borg (Borg II)” i kommunene Fredrikstad og Hvaler.

  Innseilingen til Borg (Borg II) gjennom kommunene Fredrikstad og Hvaler skal utdypes og rettes ut.

  På grunn av betydelig kostnadsøkning vil prosjekt- og utredningsgrunnlag bli gjennomgått på nytt for det tas stilling til videre håndtering av farledsprosjektet ”Borg havn (Borg I) Røsvikrenna”. Dette medfører at prosjektet ikke vil startes opp. Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til saken.
 • Regjeringen foreslår å tildele Østfold fylkeskommune om lag 22 millioner kroner til regional utvikling over kapittel 551, post 60. Inkludert er en skjønnstildeling til fylker med regioner og lokalsamfunn med store omstillingsutfordringer (3 millioner kroner), og en skjønnstildeling til å dekke den statlige deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeid (Interreg), i programmer der Østfold deltar.

Anslag på vekst i frie inntekter

Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2014 til 2015 er anslått til 4,7 prosent regnet fra anslag på regnskap for 2014

Anslag på kommunesektorens frie inntekter i 2015 inkluderer rammetilskudd og skatter i alt (inkludert inntektsutjevning). I anslaget på frie inntekter på kommunenivå er eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter ikke inkludert. Inntektsveksten er vist i 1000 kroner og i prosent regnet fra anslag på regnskap for 2014. Vekstanslaget er korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene (og vises i nominelle tall).

Ved fordeling av skatteinntekter for 2015 er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i 2013. For den enkelte kommune og fylkeskommune er skattenivået før inntektsutjevning framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget og innbyggertallet per 1. januar 2014. Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle kommuner og fylkeskommuner i anslagene.

Regnet fra anslag på regnskap for 2014 er realveksten i kommunesektorens frie inntekter for 2015 anslått til 1,7 prosent. Realveksten bygger på anslått kostnadsvekst i kommunesektoren (deflator) i 2015 på 3 prosent.

For nærmere dokumentasjon for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2014–2015), Grønt hefte for 2015 tabell 3-fk og tabell 3-k.

Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn, noe som kan påvirke vekstanslaget for den enkelte kommune. Veksten for kommunene på fylkesnivå inkluderer tilbakeholdte skjønnsmidler.

Kommunene i Østfold

Vekst i frie inntekter fra 2014 til 2015
Fra 2014 til 2015 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 4,7 prosent (fra anslag på regnskap for 2014). Kommunene i Østfold anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,8 prosent.

I Østfold har 8 av 18 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Marker kommune med 7,7 prosent, mens Rømskog kommune har lavest vekst med 2,5 prosent. Vekstprosentene er regnet fra anslag på regnskap for 2014.

Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov
Sett under ett hadde kommunene i Østfold i 2013 utgiftskorrigerte frie inntekter på 96 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov, tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene. I Østfold hadde 3 av 18 kommuner utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere eller lik landsgjennomsnittet. Variasjoner i inntektsnivå kommunene i mellom har hovedsaklig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd, veksttilskudd og skjønnstilskudd.

Finansielle indikatorer
Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. I følge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 3 prosent av driftsinntektene for kommunesektoren samlet. Resultatet for sektoren samlet i 2013 var på 2,4 prosent. Kommunene i Østfold hadde i 2013 i gjennomsnitt et netto driftsresultat på 0,7 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet for kommunene inkludert Oslo var 2,3 prosent.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Østfold hadde i gjennomsnitt 50 983 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2013. Landsgjennomsnittet var 51 475 kroner per innbygger.

Østfold fylkeskommune

Vekst i frie inntekter fra 2014 til 2015
Østfold fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,1 prosent (fra anslag på regnskap for 2014) i 2015, som er likt med landsgjennomsnittet.

Finansielle indikatorer
Østfold fylkeskommune hadde i 2013 et netto driftsresultat på 4,9 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet var 5,9 prosent. Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 6 008 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet lå på 8 637 kroner per innbygger.

Kommune

Netto drifts-

resultat i pst.

av drifts-

inntektene

2013

Netto

lånegjeld

2013*

(kr. per innb.)

Utgiftskorr.

frie

inntekter

2013

(i % av landsgj.)

Anslag på

frie

inntekter

2015

(1 000 kr)

Vekst fra anslag

på regnskap 2014-2015

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

Prosent

 

2   

4      

5     

0101 Halden

-3,0

53 494

96

1 444 278

73 233

5,3

0104 Moss

-1,5

55 376

96

1 441 304

60 562

4,4

0105 Sarpsborg

1,2

49 197

95

2 606 112

118 902

4,8

0106 Fredrikstad

1,5

57 902

96

3 618 344

154 256

4,5

0111 Hvaler

3,1

61 168

100

208 012

8 570

4,3

0118 Aremark

4,6

31 246

105

89 319

2 710

3,1

0119 Marker

-1,1

33 097

96

189 621

13 606

7,7

0121 Rømskog

1,7

27 321

111

51 418

1 245

2,5

0122 Trøgstad

4,8

23 429

96

273 545

12 308

4,7

0123 Spydeberg

0,7

46 933

97

276 419

13 502

5,1

0124 Askim

3,8

56 222

96

723 156

31 987

4,6

0125 Eidsberg

1,9

47 428

96

558 765

22 915

4,3

0127 Skiptvet

0,5

13 572

95

188 021

7 233

4,0

0128 Rakkestad

0,5

62 252

96

420 623

18 391

4,6

0135 Råde

4,3

36 085

97

340 024

19 364

6,0

0136 Rygge

0,0

43 323

96

704 866

33 919

5,1

0137 Våler

1,1

33 963

96

241 415

16 368

7,3

0138 Hobøl

-2,2

30 847

98

244 703

14 437

6,3

Fordeles gjennom året

     

6 000

   

Østfold

0,7

50 983

96

13 625 943

618 309

4,8

Østfold fylkeskommune

4,9

6 008

90

2 859 945

113 138

4,1

* Konserntall, dvs. tallene for netto lånegjeld omfatter også kommunale og fylkeskommunale foretak (KF/FKF) samt interkommunale selskaper (IKS).

Kolonne 1: Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 2013
Kolonne 2: Netto lånegjeld 2013 i kroner per innbygger
Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2013
Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2015, 1 000 kroner
Kolonne 5: Vekst anslag på regnskap 2014 til 2015, nominelle tall i 1 000 kroner
Kolonne 6: Vekst anslag på regnskap 2014 til 2015, nominell prosentvis vekst