Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Sogn og Fjordane

SvalbardFinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold
 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Høgskolen i Sogn og Fjordane (HiSF) med 323 000 kroner i forbindelse med videreføring av økte bevilgninger i RNB i 2014, for å styrke grunnfinansieringen. Det foreslås å øke bevilgningen med 1,1 millioner kroner til én ny rekrutteringsstilling til helse- og sosialfag, lærerutdanning og ingeniørutdanning. Videre foreslås bevilgningen til HiSF økt med 959 000 kroner til utstyr i sykepleier- og ingeniørutdanningene.
 • Regjeringen foreslår å bevilge om lag 884 millioner kroner under Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forvaltnings­områder. NVE har hovedkontor i Oslo og regionskontor i blant annet Førde.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 255 millioner kroner til tiltak for å forebygge og håndtere flom- og skredrisiko, hvorav om lag 169 millioner kroner til sikringstiltak mot flom og skred. Foreløpig oversikt viser at sikringstiltak i Sogn og Fjordane vil bli prioritert i 2015, avslutning av tiltak i Stryn.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 1million kroner i energiledelse fase 2 i 2015, for å gjennomføre tiltak som skal effektivisere bruk av energi i Forsvarets bygg i Sogn og Fjordane. Målsettingen er å redusere energiforbruket med 30 prosent i 2016 i forhold til 2006.
 • Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Vestnorsk filmsenter med 1,4 millioner kroner, til en samlet bevilgning på 9,9 millioner kroner i 2015. Det foreslås også en økning på 0,6 millioner kroner til filmfondet Fuzz, slik at det samlede tilskuddet på 3,2 millioner kroner i 2015. Vestnorsk filmsenter og Fuzz dekker fylkene Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.
 • Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Opera Nordfjord med 0,8 millioner kroner for å styrke produksjon, formidling og etterspørsel av scenekunst.
 • Regjeringen foreslår 3,3 millioner kroner i økning i driftstilskuddet til Musea i Sogn og Fjordane. Musea i Sogn og Fjordane skal i 2015 åpne det nye reiselivsmuseet i Balestrand og har for øvrig utfordringer knyttet til bygningsmessig vedlikehold. I tillegg foreslår regjeringen at tilskuddet til Nordisk kunstnarsenter Dale inngår i driftstilskuddet til Musea i Sogn og Fjordane.
 • E39
  Til å videreføre utbyggingen av E39 Dregebø – Grytås og E39 Birkeland – Sande nord er det foreslått 222 millioner kroner. Prosjektet ligger i Gaular kommune. De to strekningene bygges som ett prosjekt og omfatter ni kilometer veg. Tre kilometer bygges i ny trasé forbi Sande sentrum. Vegen bygges med 8,5 meter bredde. I prosjektet inngår blant annet en tunnel på om lag én kilometer langs Økslandsvatnet, ei bru på om lag 100 meter og om lag to kilometer gang- og sykkelveg ved Sande. Anleggsarbeidene startet i juni 2013, og prosjektet ventes åpnet for trafikk sommeren 2016.

  Det er også prioritert midler til restfinansiering av E39 Lavik ferjekai.

  Ved behandlingen av konseptvalgutredningen for E39 Skei – Ålesund har regjeringen besluttet at framtidig E39 mellom Skei og Volda skal gå via Byrkjelo, i tunnel gjennom Utvikfjellet, i bru over indre del av Nordfjord og videre til Volda via Kvivsvegen. Regjeringen har også besluttet at vegen gjennom Stigedalen skal opprettholdes som riksveg inntil den nye E39-traséen er ferdig utbygd. Dette innebærer at ferjesambandet Folkestad – Volda opprettholdes som riksvegferjesamband. Statens vegvesen har gitt vegen gjennom Stigedalen riksvegnummer 651. Det skal etableres skilting som viser at riksveg 651 via Stigedalen er en alternativ rute til E39 via Kvivsvegen.
 • E16
  400 millioner kroner er foreslått til E16 Varpe bru – Otrøosen – Smedalsosen i kommunene Vang i Oppland og Lærdal i Sogn og Fjordane. Prosjektet er en del av den samlede utbyggingen av E16 over Filefjell og omfatter bygging av om lag 20 kilometer ny veg, medregnet 6 kilometer i tunnel. Vegen i dagen følger stort sett eksisterende trasé, og legges høyt i terrenget, med slake skråninger for å redusere problemene med snødrev. Anleggsarbeidene startet i mai 2014, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2017.

  27 millioner kroner er foreslått til E16 Smedalsosen – Maristova – Borlaug. Prosjektet i Lærdal kommune er en del av den samlede utbyggingen av E16 over Filefjell, og omfatter omlegging av en om lag 11 kilometer lang strekning. Vegen bygges med 8,5 meter bredde. Anleggsarbeidene startet i februar 2011. Hoveddelen av prosjektet ble åpnet for trafikk i juli 2014, mens den resterende delen på om lag to kilometer ble åpnet for trafikk i august i år.

  Innenfor foreslåtte bevilgninger til fornying av riksvegene er det satt av midler til å starte utbedringen av E16 Gudvangatunnelen.
 • Riksveg 5
  På riksveg 5 prioriteres midler til å videreføre utbyggingen av Loftesnes bru på riksveg 5 i Sogndal kommune.
 • Riksveg 13
  I budsjettforslaget er det satt av midler til planlegging av prosjektet riksveg 13 Vangsnes – Vik.
 • Riksveg 15
  Regjeringen foreslår en statlig ramme på 26,6 millioner kroner for riksveg 15 Otta i Oppland – Måløy i Sogn og Fjordane. Midlene er prioritert til utbedringstiltak, tilrettelegging for gående og syklende og trafikksikkerhetstiltak. Det settes også av midler til planlegging og grunnerverv.
 • Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene: Låneramme for 2015
  Regjeringen foreslår en investeringsramme på 116,7 millioner kroner til Sogn og Fjordane.
  Den fylkesvise fordelingen for 2015 av investeringsrammen basert på nye fordelingskriterier. De nye kriteriene er basert på 50 prosent knyttet til befolkning og 50 prosent knyttet til veglengde.
 • I 2015 er det aktuelt å bruke planleggingsmidler til utarbeiding av reguleringsplan for Stad skipstunnel i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.
 • Innenfor en foreslått bevilgning på i alt 173,4 millioner kroner til farledstiltak er det satt av midler til å ferdigstille farledstiltak for innseilingen til Svelgen i Bremanger kommune og innseilingen til Florø i Flora kommune i 2015.
 • Regjeringen foreslår i alt 64 millioner kroner i tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak:
  - Flora kommune får vel 3,3 millioner kroner i tilskudd til kai i Florø. Flora kommune får dessuten et tilsagn om tilskudd på nær 3,4 millioner kroner til kai i Florø. Tilskuddet kan utbetales i 2016.
 • Sogn og Fjordane fylkeskommune er foreslått tildelt om lag 73,7 millioner kroner til regional utvikling over kapittel 551, post 60. Inkludert er en skjønnstildeling til fylker med regioner og lokalsamfunn med store omstillingsutfordringer (9 millioner kroner).
 • Regjeringen har fra 1. juli 2014 gjeninnført ordningen med regionalt differensiert arbeidsgiveravgift for 31 kommuner i tillegg til de som fikk gjeninnført ordningen fra 2007. Dette berører ingen av kommunene i Sogn og Fjordane slik at det fortsatt er tre kommuner i dette fylket som skal kompenseres. Kompensasjonsmidlene (kapittel 551, post 61) blir fordelt i første kvartal når departementet har beregnet forventet fylkesvis kostnadsøkning for 2014.

Anslag på vekst i frie inntekter

Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2014 til 2015 er anslått til 4,7 prosent regnet fra anslag på regnskap for 2014.

Anslaget på kommunesektorens frie inntekter i 2015 inkluderer rammetilskudd og skatter i alt (inkludert inntektsutjevning). I anslaget på frie inntekter på kommunenivå er eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter ikke inkludert. Inntektsveksten er vist i 1 000 kroner og i prosent regnet fra anslag på regnskap for 2014. Vekstanslaget er korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene (og vises i nominelle tall).

Ved fordeling av skatteinntekter for 2015 er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i 2013. For den enkelte kommune og fylkeskommune er skattenivået før inntektsutjevning framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget og innbyggertallet per 1. januar 2014. Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle kommuner og fylkeskommuner i anslagene.

Regnet fra anslag på regnskap for 2014 er realveksten i kommunesektorens frie inntekter for 2015 anslått til 1,7 prosent. Realveksten bygger på en anslått kostnadsvekst i kommunesektoren (deflator) i 2015 på 3 prosent.

For nærmere dokumentasjon for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2014–2015), Grønt hefte for 2015 tabell 3-fk og tabell 3-k.

Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn, noe som kan påvirke vekstanslaget for den enkelte kommune. Veksten for kommunene på fylkesnivå inkluderer tilbakeholdte skjønnsmidler.

Kommunene i Sogn og Fjordane

Vekst i frie inntekter fra 2014 til 2015
Fra 2014 til 2015 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 4,7 prosent (fra anslag på regnskap for 2014). Kommunene i Sogn og Fjordane anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,3 prosent.

I Sogn og Fjordane har 7 av 26 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Sogndal kommune med 6,4 prosent, mens Solund kommune har lavest vekst med 2,5 prosent. Vekstprosentene er regnet fra anslag på regnskap for 2014.

Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov
Sett under ett hadde kommunene i Sogn og Fjordane i 2013 utgiftskorrigerte frie inntekter på 101 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov, tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene. I Sogn og Fjordane hadde 22 av 26 kommuner utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere eller lik landsgjennomsnittet. Variasjoner i inntektsnivå kommunene i mellom har hovedsaklig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd, veksttilskudd og skjønnstilskudd.

Finansielle indikatorer
Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter, inkludert netto renteutgifter og låneavdrag, er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. Ifølge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 3 prosent av driftsinntektene for kommunesektoren samlet. Resultatet for sektoren samlet i 2013 var på 2,4 prosent. Kommunene i Sogn og Fjordane hadde i 2013 i gjennomsnitt et netto driftsresultat på 2,0 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet for kommunene inkludert Oslo var 2,3 prosent.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Sogn og Fjordane hadde i gjennomsnitt 62 132 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2013. Landsgjennomsnittet var 51 475 kroner per innbygger.

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Vekst i frie inntekter fra 2014 til 2015
Sogn og Fjordane fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 2,8 prosent (fra anslag på regnskap for 2014) i 2015, noe som er 1,3 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet på 4,1 prosent.

Finansielle indikatorer
Sogn og Fjordane fylkeskommune hadde i 2013 et netto driftsresultat på 13,2 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet var 5,9 prosent. Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 20 619 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet lå på 8 637 kroner per innbygger.

Kommune

Netto drifts-

resultat i pst.

av drifts-

inntektene

2013

Netto

lånegjeld

2013*

(kr. per innb.)

Utgiftskorr.

frie

inntekter

2013

(i % av landsgj.)

Anslag på

frie

inntekter

2015

(1 000 kr)

Vekst fra anslag

på regnskap 2014-2015

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

Prosent

  

2    

4     

5    

1401 Flora

0,8

 

100

613 021

22 567

3,8

1411 Gulen

1,3

29 593

105

153 326

4 481

3,0

1412 Solund

2,6

60 545

119

61 946

1 496

2,5

1413 Hyllestad

1,4

65 479

107

93 111

2 574

2,8

1416 Høyanger

-0,1

94 324

100

241 754

7 930

3,4

1417 Vik

6,3

48 474

101

161 538

6 097

3,9

1418 Balestrand

3,3

46 719

107

89 061

2 788

3,2

1419 Leikanger

1,3

63 618

102

124 711

5 901

5,0

1420 Sogndal

6,5

40 845

99

368 865

22 330

6,4

1421 Aurland

6,0

48 747

111

109 921

6 213

6,0

1422 Lærdal

-0,9

106 715

106

130 495

4 085

3,2

1424 Årdal

0,9

75 739

101

280 467

10 410

3,9

1426 Luster

1,8

52 430

101

290 534

11 226

4,0

1428 Askvoll

0,5

60 227

101

180 915

5 747

3,3

1429 Fjaler

2,1

51 357

101

178 398

7 126

4,2

1430 Gaular

1,4

39 239

101

174 653

7 841

4,7

1431 Jølster

1,4

61 402

100

179 764

7 592

4,4

1432 Førde

3,4

86 938

100

629 546

30 546

5,1

1433 Naustdal

-2,2

58 329

101

162 491

7 851

5,1

1438 Bremanger

7,4

83 490

100

247 715

9 721

4,1

1439 Vågsøy

-0,1

54 020

101

328 618

15 839

5,1

1441 Selje

-2,3

70 086

101

161 844

5 063

3,2

1443 Eid

-0,1

69 886

96

302 718

11 240

3,9

1444 Hornindal

3,7

66 007

104

79 933

2 255

2,9

1445 Gloppen

1,5

56 123

98

323 918

10 494

3,3

1449 Stryn

1,3

38 974

96

388 032

21 090

5,7

Fordeles gjennom året

     

9 020

  

 

Sogn og Fjordane

2,0

62 132

101

6 066 312

249 101

4,3

Sogn og Fjordane fylkeskommune

13,2

20 619

134

2 238 911

61 856

2,8

* Konserntall, dvs. tallene for netto lånegjeld omfatter også kommunale og fylkeskommunale foretak (KF/FKF) samt interkommunale selskaper (IKS).

Kolonne 1: Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 2013
Kolonne 2: Netto lånegjeld 2013 i kroner per innbygger
Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2013
Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2015, 1000 kroner
Kolonne 5: Vekst anslag på regnskap 2014 til 2015, nominelle tall i 1 000 kroner
Kolonne 6: Vekst anslag på regnskap 2014 til 2015, nominell prosentvis vekst