Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Sør-Trøndelag

SvalbardFinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold
 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) med 9,5 millioner kroner i forbindelse med videreføring av økte bevilgninger i RNB i 2014, for å styrke grunnfinansieringen. Det foreslås også å øke bevilgningen til NTNU med 15,8 millioner kroner som et resultat av regjeringens satsing på verdensledende fagmiljøer.
 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) med 822 000 kroner i forbindelse med videreføring av økte bevilgninger i RNB i 2014, for å styrke grunnfinansieringen. Det foreslås også å øke bevilgningen til HiST med 4,5 millioner kroner til fire nye rekrutteringsstillinger til helse- og sosialfag, lærerutdanning og ingeniørutdanning. Videre foreslås bevilgningen til HiST økt med 1,1 millioner kroner til utstyr i sykepleier- og ingeniørutdanningene.
 • Regjeringen foreslår å avsette midler i 2015 til videre utredning av omfang og tekniske løsninger for Ocean Space Centre, det nye marintekniske senteret i Trondheim. Kostnaden for utvikling av konsept og optimalisering av omfang er anslått til 35 millioner kroner. Målet er at Ocean Space Centre skal bli et kunnskapsnav for havromsteknologi. Prosessen sikter mot stortingsbehandling av et ferdig kvalitetssikret prosjekt i 2016.
 • Regjeringen styrker bevilgningene til utvalgte programmerende scener og regionale scenekunstinstitusjoner. I 2015 foreslås tilskuddet til Teaterhuset Avant Garden i Trondheim økt med 1,1 millioner kroner.
 • Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Dronning Mauds Minne, Høgskole for barnehagelærerutdanning med 103 000 kroner i forbindelse med videreføring av økte bevilgninger i RNB i 2014, for å styrke grunnfinansieringen.
 • Regjeringen foreslår en økning til filmfondet Filminvest Midt Norge på 0,5 millioner kroner, til en samlet bevilgning på 1,6 millioner kroner i 2015. For Midtnorsk Filmsenter foreslås det en økning på 0,4 millioner kroner, noe som gir en samlet bevilgning på 5,4 millioner kroner i 2015. Midtnorsk Invest og Midtnorsk filmsenter dekker fylkene Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag.
 • For å styrke produksjon, formidling og etterspørsel av musikk og scenekunst foreslås det å øke tilskuddet til Trondheim Symfoniorkester med 2,8 millioner kroner, Trondheimsolistene med 0,6 millioner kroner og Teaterhuset Avant Garden med 1,1 millioner kroner.
 • Regjeringens foreslår å øke tilskuddet til Ungdommens kulturmønstring med 1 millioner kroner som ledd i satsingen på unge talenter.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 1 418millioner kroner over statsbudsjettet til Energifondet og Enovas arbeid med omlegging av energibruk og -produksjon og utvikling av energi- og klimateknologi. De totale inntektene til Energifondet anslås til om lag 2150 millioner kroner. Regjeringen vil fra og med 2015 flytte satsingen på miljøvennlig transport gjennom Transnova fra Statens vegvesen til Enova. Enova SF er lokalisert i Trondheim.
 • Regjeringen foreslår å bevilge om lag 884 millioner kroner under Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forvaltnings­områder. NVE har hovedkontor i Oslo og regionskontor i blant annet Trondheim.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 255 millioner kroner til tiltak for å forebygge og håndtere flom- og skredrisiko, hvorav om lag 169 mill. kroner til sikringstiltak mot flom og skred. Foreløpig oversikt viser at sikringstiltak i Sør-Trøndelag vil bli prioritert i 2015, videreføring av tiltak i Klæbu.
 • Regjeringen foreslår å bevilge om lag 730 millioner kroner på investeringer i Forsvarets eiendom, bygg og anlegg i Sør-Trøndelag i 2015. Store deler av midlene vil bli benyttet til prosjekter på Ørland i henhold til Stortingets vedtak ved behandling av gjeldende langtidsplan for Forsvaret våren 2012 om å utvikle Forsvarets fremtidige kampflybase på Ørland flystasjon. Prosjekt for nytt skvadronsbygg til F-35, som ble vedtatt av Stortinget våren 2014, videreføres i 2015. Rehabilitering av befalskaserner på Ørland videreføres i 2015. Stortinget har besluttet at Ørland skal etableres som hovedbase for kampfly og legge til rette for mottak av F-35. Det legges opp til at 332-skvadron med F-16 vil bli flyttet fra Bodø til Ørland i løpet av 2015.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 1 million kroner til miljøsanering av det nedlagte skytefeltet Brettingen i 2015.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 3,5 millioner kroner i energiledelse fase 2 i 2015, for å gjennomføre tiltak som skal effektivisere bruk av energi i Forsvarets bygg i Sør-Trøndelag. Målsetting er å redusere energiforbruket med 30 prosent i 2016 i forhold til 2006.  
 • Regjeringen foreslår å bevilge 2,5 millioner kroner til videreføring av Husbankens arbeid med områdeløft i bydelen Saupstad-Kolstad i Trondheim i 2015.
 • Regjeringen har ikke funnet rom for å prioritere 25 millioner kroner til bygging av fiskesperre i Driva på neste års budsjett. Saken vil imidlertid bli vurdert i kommende års budsjetter. 
 • E 39
  107 millioner kroner er foreslått til E39 Harangen – Høgkjølen i Orkdal kommune. Prosjektet omfatter bygging av 10,5 kilometer veg, der 7,5 kilometer er ny veg fra Høgkjølen til Stokkhaugen på fylkesveg 714. På fylkesveg 714 skal det bygges en om lag 800 meter lang tunnel gjennom Harangshammeren. Derfra vil E39 følge dagens fylkesveg 714 og fylkesveg 710 til Orkanger. Omleggingen vil føre til omklassifisering av dagens E39 mellom Høgkjølen og Orkanger til fylkesveg. Den nye vegen bygges ut med 10 meter bredde og forsterket midtoppmerking fra Harangen til Stokkhaugen og med 8,5 meter bredde videre til Høgkjølen. Anleggsarbeidene startet høsten 2012, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i september 2015. I tillegg til de foreslåtte midler i 2015 er det satt av 30 millioner kroner i statlige midler til refusjon til Sør-Trøndelag fylkeskommune.

  I budsjettforslaget er det også satt av midler til planlegging av E39 Betna – Vinjeøra – Stormyra i Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag.
 • E6
  I budsjettforslaget er det prioritert midler til å videreføre prosjektet E6 Oppdal sentrum. Anleggsarbeidet tok til i september 2013, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i august 2015.

  100 millioner kroner er foreslått til E6 Vindåsliene – Korporalsbrua i Midtre Gauldal kommune: Prosjektet er første etappe i en delvis bompengefinansiert utbygging av E6 mellom Ulsberg og Melhus. Det foreligger godkjent reguleringsplan for strekningen, men arbeidet med ekstern kvalitetssikring (KS2) gjenstår. Samferdselsdepartementet vil legge fram en egen proposisjon om utbygging og finansiering av prosjektet E6 Vindåsliene – Korporalsbrua så snart det foreligger tilstrekkelige avklaringer.

  Til E6 Jaktøya – Klett – Sentervegen er det foreslått 200 millioner kroner. Av dette forutsettes 100 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet er delvis bompengefinansiert innenfor Miljøpakke Trondheim trinn 2. Prosjektet omfatter utbygging av E6 til firefelts over en strekning på 7,9 kilometer. Tilrettelegging for gående og syklende ivaretas ved bygging av 3,5 kilometer gang- og sykkelveg fra Klett og nordover til Heimdal langs fylkesveg 900 (Heimdalsvegen). Det foreligger godkjente reguleringsplaner for prosjektet, men arbeidet med ekstern kvalitetssikring (KS2) pågår. Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til styringsramme og kostnadsramme så snart det foreligger nærmere avklaringer og før anleggsstart. Det er lagt opp til anleggsstart høsten 2015, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2018.

  82 millioner kroner er foreslått til E6 Nidelv bru – Grillstad i Trondheim. Av dette beløpet forutsettes 23 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Utbyggingen omfatter om lag 5,4 kilometer firefelts veg, medregnet den 2,6 kilometer lange Strindheimtunnelen på 2,6 kilometer under Møllenberg og fram til Strindheimkrysset. Anleggsarbeidet startet i 2009, og prosjektet ble åpnet for trafikk i juni i år. Midlene i 2015 går til restarbeider.

  Innenfor Miljøpakke Trondheim er det prioritert statlige midler og bompenger til å bygge gang- og sykkelveg på E6 Klett – Heimdal.

  Innenfor foreslåtte bevilgninger til fornying av riksvegnettet er det satt av midler til strakstiltak i tunnelene på E6 mellom Ranheim og Værnes i Sør- og Nord-Trøndelag.

  Det er satt av midler til planlegging av strekningen E6 Ulsberg – Melhus. Midler er også satt av til planlegging av E6 Ranheim – Værnes, i Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag.
 • Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene: Utvidet låneramme
  Regjeringen foreslår at ordningen med rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene utvides. For 2015 foreslås en låneramme på tre milliarder kroner, mot to milliarder kroner i 2014. Investeringsrammen for Sør-Trøndelag i 2015 blir etter dette 190,3 millioner kroner, mot 118 millioner kroner i 2014.
 • 10 millioner kroner er satt av til å sluttføre ”Byggetrinn 1 ved Trondheim stasjon”. Prosjektet omfatter nye atkomster til plattformene på stasjonen, heving av plattformer og nye plattformtak. Prosjektet er første trinn i en større utvikling av Trondheim stasjon, noe som vil gi ny tverrforbindelse over stasjonsområdet til Brattøra.
 • På Trønderbanen legges det opp til å forlenge togpendelen Steinkjer – Lerkendal til å omfatte stasjonene Melhus, Ler og Lundamo sør for Trondheim. . Satsingen på Trønderbanen gjør toget til et langt mer attraktivt pendlertilbud for folk som bor sør for Trondheim. NSB estimerer at om lag 250 000 flere vil reise med Trønderbanen i 2017 hvis forlengingen gjennomføres.
 • For 2015 er det foreslått tre millioner kroner til å videreføre det statlige driftstilskuddet til Ørland lufthavn.
 • Regjeringen foreslår i alt 975,6 millioner kroner til Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene. Trondheimsregionen har inngått en fireårig avtale med staten om arbeid og mål som er i samsvar med formålet med ordningen. Avtalen, som gjelder for 2013-2016, har en økonomisk ramme på til sammen 620 millioner kroner for tildeling av statlige belønningsmidler. For 2015 er det t lagt til grunn en tildeling av 170 millioner kroner til Trondheimsregionen.

  Samferdselsdepartementet har i år fastsatt et endelig rammeverk for bymiljøavtaler. Det er et mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykling og gange. Løsningene som velges må også sikre bedre framkommelighet totalt sett. Staten, fylkeskommunene og kommunene vil derfor gå sammen i forhandlinger og forplikte seg til å følge opp felles mål som nedfelles i en helhetlig bymiljøavtale.

  Samferdselsdepartementet tar sikte på å starte forhandlinger med Trondheim om bymiljøavtale høsten 2014 eller våren 2015. Hvis det blir enighet, kan en bymiljøavtale gjelde fra 2015. Eventuelle statlige midler forutsettes benyttet til programområdetiltak på riksveg. En forutsetning for at eventuelle midler skal bli utbetalt er at det inngås en bymiljøavtale med Trondheim som gjelder fra 2015.

  Trondheim har avtale om belønningsmidler for perioden 2013-2016. Belønningsordningen og bymiljøavtalene har felles mål og omfatter i stor grad bruk av like virkemidler. Hvis det inngås en bymiljøavtale, kan belønningsordningen innlemmes i bymiljøavtalene. Det forutsettes imidlertid at avtalte belønningsmidler for 2015 og 2016 vil bli utbetalt uavhengig av om det inngås en bymiljøavtale eller ikke.
 • Regjeringen foreslår i alt 64 millioner kroner som tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak:
  • - Hitra kommune får nær 1,1 million kroner i tilskudd til arbeid med utdyping i Sætervågen. Hitra kommune fikk i 2014 et tilsagn om 9 millioner i tilskudd til kai i Sandstad. Tilskuddet kan utbetales i 2015.
 • Regjeringen vil styrke arbeidet med opprydding i gamle miljøgifts­forurensninger. Det foreslås 10 millioner kroner til oppryddingsprosjekter blant annet i Nord Norge. Vi skal nå i gang med de tyngste delene av oppryddingen i Trondheim, som forventes ferdig rundt 2017 og er kostnadsberegnet til om lag 145 millioner kroner. Fremover vil det bli gjennomført en rekke andre, mindre tiltak på de prioriterte områdene for opprydding i forurenset sjøbunn.
 • Sør-Trøndelag fylkeskommune er foreslått tildelt om lag 56,6 millioner kroner til regional utvikling over kapittel 551, post 60. Inkludert er også en skjønnstildeling til å dekke den statlige deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeid (Interreg), i programmet der Sør-Trøndelag deltar.
 • Regjeringen har fra 1. juli 2014 gjeninnført ordningen med regionalt differensiert arbeidsgiveravgift for 31 kommuner i tillegg til de som fikk gjeninnført ordningen fra 2007. De områdene som ikke har fått gjeninnført 2003-satsene fullt ut, blir kompensert. Etter 1. juli 2014 er det kun kommunene Rissa, Midtre Gauldal og Selbu i Sør-Trøndelag som ikke har fått gjeninnført ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift til 2003-satsene. Kompensasjonsmidlene (kapittel 551, post 61) blir fordelt i første kvartal når departementet har beregnet forventet fylkesvis kostnadsøkning for 2014.

Anslag på vekst i frie inntekter

Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2014 til 2015 er anslått til 4,7 prosent regnet fra anslag på regnskap for 2014.

Anslaget på kommunesektorens frie inntekter i 2015 inkluderer rammetilskudd og skatter i alt (inkludert inntektsutjevning). I anslaget på frie inntekter på kommunenivå er eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter ikke inkludert. Inntektsveksten er vist i 1 000 kroner og i prosent regnet fra anslag på regnskap for 2014. Vekstanslaget er korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene (og vises i nominelle tall).

Ved fordeling av skatteinntekter for 2015 er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i 2013. For den enkelte kommune og fylkeskommune er skattenivået før inntektsutjevning framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget og innbyggertallet per 1. januar 2014. Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle kommuner og fylkeskommuner i anslagene.

Regnet fra anslag på regnskap for 2014 er realveksten i kommunesektorens frie inntekter for 2015 anslått til 1,7 prosent. Realveksten bygger på en anslått kostnadsvekst i kommunesektoren (deflator) i 2015 på 3 prosent.

For nærmere dokumentasjon for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2014–2015), Grønt hefte for 2015 tabell 3-fk og tabell 3-k.

Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn, noe som kan påvirke vekstanslaget for den enkelte kommune. Veksten for kommunene på fylkesnivå inkluderer tilbakeholdte skjønnsmidler.

Kommunene i Sør-Trøndelag

Vekst i frie inntekter fra 2014 til 2015
Fra 2014 til 2015 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 4,7 prosent (fra anslag på regnskap for 2014). Kommunene i Sør-Trøndelag anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,8 prosent.

I Sør-Trøndelag har 8 av 25 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Skaun kommune med 9,1 prosent, mens Ørland kommune har lavest vekst med 0,0 prosent. Vekstprosentene er regnet fra anslag på regnskap for 2014.

Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov
Sett under ett hadde kommunene i Sør-Trøndelag i 2013 utgiftskorrigerte frie inntekter på 100 prosent av landsgjennomsnittet (dvs. likt med landsgjennomsnittet). Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov, tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene. I Sør-Trøndelag hadde 16 av 25 kommuner utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere eller lik landsgjennomsnittet. Variasjoner i inntektsnivå kommunene i mellom har hovedsaklig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd, veksttilskudd og skjønnstilskudd.

Finansielle indikatorer
Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter, inkludert netto renteutgifter og låneavdrag, er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. Ifølge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 3 prosent av driftsinntektene for kommunesektoren samlet. Resultatet for sektoren samlet i 2013 var på 2,4 prosent. Kommunene i Sør-Trøndelag hadde i 2013 i gjennomsnitt et netto driftsresultat på 3,8 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet for kommunene inkludert Oslo var 2,3 prosent.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Sør-Trøndelag hadde i gjennomsnitt 61 812 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2013. Landsgjennomsnittet var 51 475 kroner per innbygger.

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Vekst i frie inntekter fra 2014 til 2015
Sør-Trøndelag fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 5,2 prosent (fra anslag på regnskap for 2014) i 2015, noe som er 1,1 prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet på 4,1 prosent.

Finansielle indikatorer
Sør-Trøndelag fylkeskommune hadde i 2013 et netto driftsresultat på -1,1 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet var 5,9 prosent. Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 12 337 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet lå på 8 637 kroner per innbygger.

Kommune

Netto drifts-

resultat i pst.

av drifts-

inntektene

2013

Netto

lånegjeld

2013*

(kr. per innb.)

Utgiftskorr.

frie

inntekter

2013

(i % av landsgj.)

Anslag på

frie

inntekter

2015

(1 000 kr)

Vekst fra anslag

på regnskap 2014-2015

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

Prosent

  

2    

4     

5    

1601 Trondheim

4,5

64 005

100

8 150 742

385 324

5,0

1612 Hemne

-2,9

31 049

99

218 496

8 009

3,8

1613 Snillfjord

2,5

39 660

107

70 955

1 744

2,5

1617 Hitra

3,6

107 356

102

241 116

8 563

3,7

1620 Frøya

10,8

105 269

104

253 312

12 125

5,0

1621 Ørland

4,7

90 359

99

245 144

8

0,0

1622 Agdenes

9,0

19 468

107

113 821

5 425

5,0

1624 Rissa

2,3

61 031

100

353 840

10 656

3,1

1627 Bjugn

0,7

92 478

102

236 123

7 130

3,1

1630 Åfjord

1,9

76 560

103

187 716

7 537

4,2

1632 Roan

-2,0

122 604

108

69 918

2 514

3,7

1633 Osen

3,8

40 059

107

74 815

3 949

5,6

1634 Oppdal

5,4

41 382

99

339 253

12 889

3,9

1635 Rennebu

3,2

55664

101

147 413

5 792

4,1

1636 Meldal

3,3

49 372

103

207 169

5 704

2,8

1638 Orkdal

4,0

41 691

96

570 017

28 231

5,2

1640 Røros

-3,7

62 033

102

289 247

10 555

3,8

1644 Holtålen

0,1

85 490

103

118 319

3 742

3,3

1648 Midtre Gauldal

3,1

46 028

99

331 759

12 993

4,1

1653 Melhus

6,1

68 009

96

775 121

42 994

5,9

1657 Skaun

6,1

34 022

97

375 224

31 309

9,1

1662 Klæbu

2,4

41 359

96

288 034

10 783

3,9

1663 Malvik

-0,8

46 463

97

630 181

36 416

6,1

1664 Selbu

-2,6

53 164

101

224 847

6 295

2,9

1665 Tydal

0,3

72 069

107

57 604

2 155

3,9

Fordeles gjennom året

     

61 400

  

 

Sør-Trøndelag

3,8

61 812

100

14631587

663 742

4,8

Sør-Trøndelag fylkeskommune

-1,1

12 337

96

3 409 079

169 525

5,2

* Konserntall, dvs. tallene for netto lånegjeld omfatter også kommunale og fylkeskommunale foretak (KF/FKF) samt interkommunale selskaper (IKS).

Kolonne 1: Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 2013
Kolonne 2: Netto lånegjeld 2013 i kroner per innbygger
Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2013
Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2015, 1 000 kroner
Kolonne 5: Vekst anslag på regnskap 2014 til 2015, nominelle tall i 1 000 kroner
Kolonne 6: Vekst anslag på regnskap 2014 til 2015, nominell prosentvis vekst