Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Telemark

SvalbardFinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold
 • Regjeringen foreslår å bevilge 0,6 millioner kroner (over kapittel 225, post 60) til opprettelse av en ny landslinje i natur- og miljøfag ved Rjukan videregående skole. Den nye landslinjen legger til rette for en realfagssatsning i samarbeid med Norsk Villreinsenter Sør og Høgskolen i Telemark.
 • Regjeringen foreslår å øke bevilgning til Høgskolen i Telemark (HiTe) med 589 000 kroner i forbindelse med videreføring av økte bevilgninger i RNB i 2014, for å styrke grunnfinansieringen. Det foreslås også å øke bevilgningen til HiTe med 3,4 millioner kroner til tre nye rekrutteringsstillinger til helse- og sosialfag, lærerutdanning og ingeniørutdanning. Videre foreslås bevilgningen til HiTe økt med 1,9 millioner kroner til utstyr i sykepleier- og ingeniørutdanningene.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 113 millioner kroner til Gassnova SF. Foretaket forvalter statens interesser knyttet til CO2-håndtering, herunder teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad og gjennomføring av CLIMIT-programmet. Regjeringen foreslår å bevilge 200 millioner kroner til CLIMIT-programmet. CLIMIT er det nasjonale programmet for forskning, utvikling og demonstrasjon av teknologi for CO2-håndtering. Gassnova SF er lokalisert i Porsgrunn.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 4 millioner kroner til vedlikehold av Telemarkskanalen.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 5,5 millioner kroner til energiledelse fase 2 i 2015, for å gjennomføre tiltak som skal effektivisere bruk av energi i Forsvarets bygg i Telemark. Målsettingen er å redusere energiforbruket med 30 prosent i 2016 i forhold til 2006.
 • Regjeringen nedtrapper tilskudd til utjevning av overføringstariffer fra 30 til 20 millioner kroner i 2015. Utjevningsordningen skal bidra til å redusere forskjeller i nettleien som følge av naturgitte forhold og høye overføringskostnader. Tilskuddet skal bidra til en direkte reduksjon av nettleien for sluttbrukere tilknyttet distribusjonsnettet i de områder av landet med høyest overføringskostnader. Nettselskaper som faller ut av ordningen i 2015 er Rauland Kraftforsyning SA og Drangedal Elverk KF i Telemark.
 • E18
  I budsjettforslaget for 2015 er det lagt til grunn statlige midler og forskutterte midler fra bompengeselskapet til forberedende arbeider på prosjektet E18 Rugtvedt – Dørdal, med sikte på anleggsstart i 2016. Det er også satt av midler til planlegging av prosjektet E18 Langangen – Rugtvedt.

  Det er prioritert midler til å starte etablering av midtrekkverk på E18-strekningen Tangen Vest – Aust-Agder grense.
 • E134
  250 millioner kroner er satt av til bygging av ny E134 på strekningen Gvammen - Århus i kommune Hjartdal og Seljord. Prosjektet omfatter bygging av 11,6 kilometer ny veg. 9,4 kilometer av vegen skal gå i tunnel. Den nye vegen vil bety at E134 mellom Hjartdal og Seljord blir innkortet med om lag 11 kilometer. Vegen skal bygges ut med en bredde på 10 meter og med forsterket midtoppmerking. Prosjektet har en kostnadsramme på 2,3 milliarder 2015-kroner. Anleggsarbeidene starter i desember i år, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2019, mot tidligere forutsatt 2018.

  I budsjettforslaget er det også prioritert midler til å utbedre fire delstrekninger på E134 mellom Seljord og Åmot. Det legges opp til anleggsstart i april 2015, og hele prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2019. I tillegg videreføres utbedringen av E134 Grungdal – Grunge kirke med forskutterte midler fra Telemark fylkeskommune og Vinje kommune.

  I budsjettforslaget er det også satt av midler til planlegging av prosjektet E134 Haukelifjell.
 • Riksveg 354
  Det er foreslått å sette av midler til å videreføre arbeidet med å utbedre Breivikbrua og Trosvikbrua på riksveg 354.
 • Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene: Utvidet låneramme
  Regjeringen foreslår at ordningen med rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene utvides. For 2015 foreslås en låneramme på tre milliarder kroner, mot to milliarder kroner i 2014. Investeringsrammen for Telemark i 2015 blir etter dette 113 millioner kroner, mot 83 millioner kroner i 2014. 
   
 • Vestfoldbanen
  1 478 millioner kroner er satt av til å videreføre arbeidet med nytt dobbeltspor mellom Farriseidet og Porsgrunn (Telemark). Strekningen er 22,8 kilometer lang, og traséen går langs eksisterende E18. Prosjektet omfatter sju tunneler på til sammen 14,5 km. Reisetiden mellom Larvik og Porsgrunn vil bli redusert fra 34 minutter til 12-16 minutter, avhengig av den framtidige ruteplanen for Vestfoldbanen. Prosjektet startet i 2012 og er planlagt ferdig sommeren 2018.

  85 millioner kroner foreslås til nye omformerstasjoner, blant annet på Solum i Porsgrunn. Den skal sikre tilstrekkelig strømforsyning for Intercity-trafikken på vestre del av Vestfoldbanen og til nytt dobbeltspor Farriseidet – Porsgrunn. Prosjektet gjør det mulig å øke togtrafikken og redusere reisetiden. Prosjektet er beregnet å koste 265 millioner kroner og vil bli bygget i perioden 2015-2017, slik at det kan stå ferdig når det nye dobbeltsporet mellom Farriseidet og Porsgrunn åpnes i 2018.
 • Grenlandsbanen
  Det er satt av 150 millioner kroner til diverse utrednings- og planleggingsoppgaver i regi av Jernbaneverket. Midlene skal blant annet brukes til konseptvalgutredning for Grenlandsbanen, en jernbanestrekning for å koble sammen Vestfoldbanen og Sørlandsbanen.
 • Bratsbergbanen
  Regjeringen foreslår å avvikle statens kjøp av persontransport på Bratsbergbanen fra og med januar 2015. Fra 2011 overtok Staten ansvaret for kjøp av persontransport på strekningen fra Telemark fylkeskommune. Dette var en prøveordning som var tidsbegrenset til fire år. Vilkåret for å videreføre ordningen satte Samferdselsdepartementet, etter avtale med Telemark fylkeskommune, til 100 000 årlige reisende per april 2014. I 2012 reiste 43 000 med Bratsbergbanen, i 2013 var det 48 000 reisende. På denne bakgrunn mener regjeringen at premissene for fortsatt statlig kjøp av persontransport på Bratsbergbanen ikke er til stede.

  Togtilbudet på Sørlandsbanen vil bli økt i 2015 slik at det oppnås 2-timers frekvens mellom Oslo og Stavanger. Dette betyr en økning fra fire til sju gjennomgående togavganger i hver retning mellom Oslo og Stavanger. Antall avganger Oslo–Kristiansand/Kristiansand–Oslo økes fra 5 til 8.
 • Regjeringen foreslår innvilget restverdigaranti for investering i 11 nye tog type 74/75. Investeringen muliggjør økt kapasitet på Østlandet (Skien-Lillehammer) og på Jærbanen. Nye tog i trafikk vil gi bedre tilbud for de reisende med lokaltog i Oslo fra 2014/2015, Vestfoldfoldbanen og Dovrebanen fra 2016, strekningen Skien-Lillehammer fra 2016 (høyest etterspørselsvekst i landet fra 2012-2013) og Jærbanen fra 2016.
 • InterCity-utbygging
  Innenfor foreslåtte midler til planlegging er det satt av 540 millioner kroner til planleggingen av InterCity-utbyggingen på Østlandet.
 • Regjeringen foreslår i alt 975,6 millioner kroner til Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene. Grenland (Telemark fylkeskommune og kommunene Skien, Porsgrunn og Siljan) har inngått en fireårig avtale med staten om arbeid og mål som er i samsvar med formålet med ordningen. Avtalen, som gjelder for 2013-2016, har en økonomisk ramme på til sammen 215 millioner kroner for tildeling av statlige belønningsmidler. For 2015 er det i budsjettforslaget lagt til grunn en tildeling av 60 millioner kroner til Grenland.

  Samferdselsdepartementet har i år fastsatt et endelig rammeverk for bymiljøavtaler. På sikt vil Grenlandsområdet være en aktuell kandidat for en bymiljøavtale.

  Belønningsordningen og bymiljøavtalene har felles mål og omfatter i stor grad bruk av like virkemidler. Belønningsordningen skal derfor innlemmes i bymiljøavtalene så raskt som praktisk mulig. I praksis betyr dette at for byområder som har belønningsavtale ut 2016 vil det ikke inngås nye belønningsavtaler dersom det er aktuelt å inngå bymiljøavtale for 2017 eller tidligere.
 • I budsjettforslaget er det satt av midler til å dekke kostnadene ved flygeinformasjonstjenesten (AFIS) ved Skien og Notodden lufthavner. Dekningen skjer innenfor en foreslått en samlet bevilgning på 21 millioner kroner til slik tjeneste ved de tre lufthavnene Stord, Skien og Notodden.
 • I 2015 er det aktuelt å bruke planleggingsmidler til prosjektet ”Innseiling Grenland (Kalvenløpet)”.
 • Telemark fylkeskommune er foreslått tildelt om lag 47,1 millioner kroner til regional utvikling over kapittel 551, post 60. Inkludert er en skjønnstildeling til å dekke den statlige deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeid (Interreg), i programmet der Telemark deltar, samt en skjønnstildeling til fylker med regioner og lokalsamfunn med store omstillingsutfordringer (2 millioner kroner).
 • Regjeringen har fra 1. juli 2014 gjeninnført ordningen med regionalt differensiert arbeidsgiveravgift for 31 kommuner i tillegg til de som fikk gjeninført ordningen fra 2007. Etter 1. juli 2014 har samtlige kommuner i Telemark fått gjeninnført ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift til 2003-satsene, dermed blir det ingen tildeling til kommuner i Telemark fra kapittel 551 post 61.

Anslag på vekst i frie inntekter

Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2014 til 2015 er anslått til 4,7 prosent regnet fra anslag på regnskap for 2014. 

Anslaget på kommunesektorens frie inntekter i 2015 inkluderer rammetilskudd og skatter i alt (inkludert inntektsutjevning). I anslaget på frie inntekter på kommunenivå er eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter ikke inkludert. Inntektsveksten er vist i 1 000 kroner og i prosent regnet fra anslag på regnskap for 2014. Vekstanslaget er korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene (og vises i nominelle tall).

Ved fordeling av skatteinntekter for 2015 er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i 2013. For den enkelte kommune og fylkeskommune er skattenivået før inntektsutjevning framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget og innbyggertallet per 1. januar 2014. Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle kommuner og fylkeskommuner i anslagene.

Regnet fra anslag på regnskap for 2014 er realveksten i kommunesektorens frie inntekter for 2015 anslått til 1,7 prosent. Realveksten bygger på en anslått kostnadsvekst i kommunesektoren (deflator) i 2015 på 3 prosent.

For nærmere dokumentasjon for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2014–2015), Grønt hefte for 2015 tabell 3-fk og tabell 3-k.

Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn, noe som kan påvirke vekstanslaget for den enkelte kommune. Veksten for kommunene på fylkesnivå inkluderer tilbakeholdte skjønnsmidler.

Kommunene i Telemark

Vekst i frie inntekter fra 2014 til 2015
Fra 2014 til 2015 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 4,7 prosent (fra anslag på regnskap for 2014). Kommunene i Telemark anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,3 prosent.

I Telemark har 4 av 18 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Nissedal kommune med 6,9 prosent, mens Drangedal kommune har lavest vekst med 1,2 prosent. Vekstprosentene er regnet fra anslag på regnskap for 2014.

Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov
Sett under ett hadde kommunene i Telemark i 2013 utgiftskorrigerte frie inntekter på 98 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov, tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene. I Telemark hadde 10 av 18 kommuner utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere eller lik landsgjennomsnittet. Variasjoner i inntektsnivå kommunene i mellom har hovedsaklig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd, veksttilskudd og skjønnstilskudd.

Finansielle indikatorer
Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter, inkludert netto renteutgifter og låneavdrag, er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. Ifølge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 3 prosent av driftsinntektene for kommunesektoren samlet. Resultatet for sektoren samlet i 2013 var på 2,4 prosent. Kommunene i Telemark hadde i 2013 i gjennomsnitt et netto driftsresultat på 1,6 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet for kommunene inkludert Oslo var 2,3 prosent.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Telemark hadde i gjennomsnitt 58 347 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2013. Landsgjennomsnittet var 51 475 kroner per innbygger.

Telemark fylkeskommune

Vekst i frie inntekter fra 2014 til 2015
Telemark fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,6 prosent (fra anslag på regnskap for 2014) i 2015, noe som er 0,5 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet på 4,1 prosent.

Finansielle indikatorer
Telemark fylkeskommune hadde i 2013 et netto driftsresultat på 4,1 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet var 5,9 prosent. Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 9 790 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet lå på 8 637 kroner per innbygger.

 

Kommune

Netto drifts-

resultat i pst.

av drifts-

inntektene

2013

Netto

lånegjeld

2013*

(kr. per innb.)

Utgiftskorr.

frie

inntekter

2013

(i % av landsgj.)

Anslag på

frie

inntekter

2015

(1 000 kr)

Vekst fra anslag

på regnskap 2014-2015

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

Prosent

  

2    

4     

5    

0805 Porsgrunn

-0,2

61 805

96

1 654 201

67 389

4,2

0806 Skien

1,4

54 751

96

2 494 833

101 827

4,3

0807 Notodden

-0,5

70 124

98

658 707

35 100

5,6

0811 Siljan

-0,9

24 504

99

127 580

4 589

3,7

0814 Bamble

1,7

46 833

95

661 916

34 615

5,5

0815 Kragerø

2,9

73 347

99

531 012

19 533

3,8

0817 Drangedal

4,6

92 711

101

229 917

2 714

1,2

0819 Nome

0,2

60 880

100

335 245

6 434

2,0

0821 Bø

3,9

77 810

98

294 574

16 812

6,1

0822 Sauherad

0,9

59 091

99

223 596

8 169

3,8

0826 Tinn

3,5

40 490

105

340 417

10 996

3,3

0827 Hjartdal

-1,3

29 783

107

99 023

2 950

3,1

0828 Seljord

0,5

59 320

101

170 339

5 155

3,1

0829 Kviteseid

-1,0

-505

101

145 612

5 637

4,0

0830 Nissedal

-1,9

54 528

106

94 452

6 103

6,9

0831 Fyresdal

4,8

10 861

103

86 472

2 403

2,9

0833 Tokke

-0,7

50 316

104

135 468

4 196

3,2

0834 Vinje

13,0

88 082

107

213 976

8 430

4,1

Fordeles gjennom året

     

24 000

  

 

Telemark

1,6

58 347

98

8 521 339

351 566

4,3

Telemark fylkeskommune

4,1

9 790

97

1 999 360

68 539

3,6

* Konserntall, dvs. tallene for netto lånegjeld omfatter også kommunale og fylkeskommunale foretak (KF/FKF) samt interkommunale selskaper (IKS).

Kolonne 1: Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 2013
Kolonne 2: Netto lånegjeld 2013 i kroner per innbygger
Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2013
Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2015, 1 000 kroner
Kolonne 5: Vekst anslag på regnskap 2014 til 2015, nominelle tall i 1 000 kroner
Kolonne 6: Vekst anslag på regnskap 2014 til 2015, nominell prosentvis vekst