Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Vest-Agder

SvalbardFinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold
 • Regjeringen foreslår å bevilge 8,8 millioner kroner til Stiftelsen Arkivet i Kristiansand. I forslaget til bevilgningen ligger 1,2 millioner kroner som er flyttet fra Kulturdepartementet, samt en økning på 0,5 millioner kroner. Tilskuddet skal bidra til at Stiftelsen Arkivet kan være et informasjons- og dokumentasjonssenter om krigshistorien, folkeretten og menneskerettighetene, samt være et senter for demokrati og fredsskapende arbeid.
 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Universitetet i Agder (UiA) med 1,2 millioner kroner i forbindelse med videreføring av økte bevilgninger i RNB i 2014, for å styrke grunnfinansieringen. Det foreslås også å øke bevilgningen til UiA med 4,5 millioner kroner til fire nye rekrutteringsstillinger til helse- og sosialfag, lærerutdanning og ingeniørutdanning. Videre foreslås bevilgningen til UiA økt med 3,1 millioner kroner til utstyr i sykepleier- og ingeniørutdanningene.
 • Det omprioriteres midler fra bevilgningene til kortkurs ved folkehøyskolene til å finansiere en ny godkjent skole i Kristiansand, med en bevilgning på 3,4 millioner kroner.
 • For å sikre et godt tilbud av ulike scenekunst-uttrykk i alle landets regioner er tilskudd til flere region- og landsdelsinstitusjoner økt. Tilskuddet til Kilden Teater- og Konserthus i Kristiansand foreslås økt med 3,5 millioner kroner. I tillegg forslås 1 million til korsatsing ved Kilden.
 • Regjeringen foreslår å bevilge om lag 10 millioner kroner på investeringer i Forsvarets eiendom bygg og anlegg i Vest-Agder i 2015.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 0,5 millioner kroner til energiledelse fase 2 i 2015, for å gjennomføre tiltak for å effektivisere bruk av energi i Forsvarets bygg i Vest-Agder. Målsettingen er å redusere energiforbruket med 30 prosent i 2016 i forhold til 2006.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 30 millioner kroner på å miljøsanere det nedlagte skytefeltet Gimlemoen i 2015.
 • Regjeringen foreslår en økning på 1,3 millioner kroner i driftstilskudd til Vest-Agder-museet. Økningen omfatter midler til vedlikehold og drift av Setesdalsbanen, samt vedlikehold av kulturhistoriske bygninger
 • E18 og E39
  I budsjettforslaget er det lagt til grunn statlige midler til forberedende arbeider på prosjektet E18 Varoddbrua, med sikte på anleggsstart så raskt som praktisk mulig.

  Innenfor foreslåtte midler til fornying av riksvegnettet er det satt av midler til å utbedre tre tunneler på E39 i Vest-Agder.

  Det er prioritert midler til å videreføre etableringen av midtrekkverk på E6-strekningen Rosseland – Tangvall.

  Innenfor foreslåtte investeringsbevilgninger er det satt av midler til planlegging av prosjektene E18/39 Ytre Ringveg Kristiansand og E39 Søgne – Ålgård.
 • Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene: Utvidet låneramme
  Regjeringen foreslår at ordningen med rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene utvides. For 2015 foreslås en låneramme på tre milliarder kroner, mot to milliarder kroner i 2014. Investeringsrammen for Vest-Agder i 2015 blir etter dette 122 millioner kroner, mot 69 millioner kroner i 2014.
 • Sørlandsbanen
  Leirvoll omformerstasjon utvides for å øke strømforsyningskapasiteten på Sørlandsbanen. Prosjektet er kostnadsberegnet til 20 millioner kroner og vil bli avsluttet i 2015.

  Togtilbudet på Sørlandsbanen vil bli økt i 2015 slik at det oppnås 2-timers frekvens mellom Oslo og Stavanger. Dette betyr en økning fra fire til sju gjennomgående togavganger i hver retning mellom Oslo og Stavanger. Antall gjennomgående forbindelser Oslo-Stavanger og Stavanger-Oslo økes fra 4 til 7. Antall avganger Oslo-Kristiansand/Kristiansand-Oslo økes fra 5 til 8.
 • Regjeringen foreslår i alt 975,6 millioner kroner til Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene. Kristiansandregionen har inngått en fireårig avtale med staten om arbeid og mål som er i samsvar med formålet med ordningen. Avtalen, som gjelder for 2013-2016, har en økonomisk ramme på til sammen 285 millioner kroner for tildeling av statlige belønningsmidler. For 2015 er det t lagt til grunn en tildeling av 80 millioner kroner til Kristiansandregionen.

  Samferdselsdepartementet har i år fastsatt et endelig rammeverk for bymiljøavtaler. På sikt vil Kristiansand være en aktuell kandidat for en bymiljøavtale.

  Belønningsordningen og bymiljøavtalene har felles mål og omfatter i stor grad bruk av like virkemidler. Belønningsordningen skal derfor innlemmes i bymiljøavtalene så raskt som praktisk mulig. I praksis betyr dette at for byområder som har belønningsavtale ut 2016 vil det ikke inngås nye belønningsavtaler dersom det er aktuelt å inngå bymiljøavtale for 2017 eller tidligere.
 • I 2015 er det aktuelt å bruke planleggingsmidler til prosjektet ”Innseiling til Farsund”.
 • Regjeringen styrker arbeider med opprydding i gamle miljøgiftsforurensinger. I perioden 2015-2017 prioriteres oppryddingstiltak i Nord-Norge, Trondheim og Listerfjordene (Flekkefjord og Fedafjorden).
 • Vest-Agder fylkeskommune er foreslått tildelt om lag 29,4 millioner kronertil regional utvikling over kapittel 551, post 60. Inkludert er en skjønnstildeling å dekke den statlige deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeid (Interreg), i programmet der Vest-Agder deltar.
 • Regjeringen har fra 1. juli 2014 gjeninnført ordningen med regionalt differensiert arbeidsgiveravgift for 31 kommuner i tillegg til de som fikk gjeninnført ordningen fra 2007. Dette berører ingen av kommunene i Vest-Agder slik at det fortsatt er fire kommuner i dette fylket som skal kompenseres. Kompensasjonsmidlene (kapittel 551, post 61) blir fordelt i første kvartal når departementet har beregnet forventet fylkesvis kostnadsøkning for 2014.

Anslag på vekst i frie inntekter

Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2014 til 2015 er anslått til 4,7 prosent regnet fra anslag på regnskap for 2014.

Anslaget på kommunesektorens frie inntekter i 2015 inkluderer rammetilskudd og skatter i alt (inkludert inntektsutjevning). I anslaget på frie inntekter på kommunenivå er eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter ikke inkludert. Inntektsveksten er vist i 1 000 kroner og i prosent regnet fra anslag på regnskap for 2014. Vekstanslaget er korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene (og vises i nominelle tall).

Ved fordeling av skatteinntekter for 2015 er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i 2013. For den enkelte kommune og fylkeskommune er skattenivået før inntektsutjevning framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget og innbyggertallet per 1. januar 2014. Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle kommuner og fylkeskommuner i anslagene.

Regnet fra anslag på regnskap for 2014 er realveksten i kommunesektorens frie inntekter for 2015 anslått til 1,7 prosent. Realveksten bygger på en anslått kostnadsvekst i kommunesektoren (deflator) i 2015 på 3 prosent.

For nærmere dokumentasjon for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2014–2015), Grønt hefte for 2015 tabell 3-fk og tabell 3-k.

Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn, noe som kan påvirke vekstanslaget for den enkelte kommune. Veksten for kommunene på fylkesnivå inkluderer tilbakeholdte skjønnsmidler.

Kommunene i Vest-Agder

Vekst i frie inntekter fra 2014 til 2015
Fra 2014 til 2015 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 4,7 prosent (fra anslag på regnskap for 2014). Kommunene i Vest-Agder anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 5,0 prosent.

I Vest-Agder har 9 av 15 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Audnedal kommune med 6,5 prosent, mens Åseral kommune har lavest vekst med 1,3 prosent. Vekstprosentene er regnet fra anslag på regnskap for 2014.

Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov
Sett under ett hadde kommunene i Vest-Agder i 2013 utgiftskorrigerte frie inntekter på 97 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov, tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene. I Vest-Agder hadde 5 av 15 kommuner utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere eller lik landsgjennomsnittet. Variasjoner i inntektsnivå kommunene i mellom har hovedsaklig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd, veksttilskudd og skjønnstilskudd.

Finansielle indikatorer
Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter, inkludert netto renteutgifter og låneavdrag, er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. Ifølge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 3 prosent av driftsinntektene for kommunesektoren samlet. Resultatet for sektoren samlet i 2013 var på 2,4 prosent. Kommunene i Vest-Agder hadde i 2013 i gjennomsnitt et netto driftsresultat på 2,7 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet for kommunene inkludert Oslo var 2,3 prosent.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Vest-Agder hadde i gjennomsnitt 67 028 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2013. Landsgjennomsnittet var 51 475 kroner per innbygger.

Vest-Agder fylkeskommune

Vekst i frie inntekter fra 2014 til 2015
Vest-Agder fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,4 prosent (fra anslag på regnskap for 2014) i 2015, noe som er 0,3 prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet på 4,1 prosent.

Finansielle indikatorer
Vest-Agder fylkeskommune hadde i 2013 et netto driftsresultat på 5,5 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet var 5,9 prosent. Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 7 262 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet lå på 8 637 kroner per innbygger.

Kommune

Netto drifts-

resultat i pst.

av drifts-

inntektene

2013

Netto

lånegjeld

2013*

(kr. per innb.)

Utgiftskorr.

frie

inntekter

2013

(i % av landsgj.)

Anslag på

frie

inntekter

2015

(1 000 kr)

Vekst fra anslag

på regnskap 2014-2015

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

Prosent

  

2    

4      

5     

1001 Kristiansand

1,7

80 487

97

4 035 539

193 530

5,0

1002 Mandal

1,3

62 327

96

760 967

40 461

5,6

1003 Farsund

3,4

63 346

95

469 235

20 573

4,6

1004 Flekkefjord

2,5

 

97

487 421

25 847

5,6

1014 Vennesla

3,0

38 914

96

689 121

37 614

5,8

1017 Songdalen

6,2

65 615

95

310 502

13 337

4,5

1018 Søgne

2,9

43 371

96

511 469

24 635

5,1

1021 Marnardal

6,8

59 981

100

143 113

7 161

5,3

1026 Åseral

12,2

83 945

110

67 620

895

1,3

1027 Audnedal

2,4

56 820

108

113 249

6 920

6,5

1029 Lindesnes

8,0

50 972

96

258 075

13 806

5,7

1032 Lyngdal

1,9

50 880

96

408 422

14 865

3,8

1034 Hægebostad

-4,1

53 805

104

105 948

3 204

3,1

1037 Kvinesdal

3,4

54 282

99

325 238

16 736

5,4

1046 Sirdal

6,7

120 726

122

131 120

4 855

3,8

Fordeles gjennom året

     

5 000

  

 

Vest-Agder

2,7

67 028

97

8 822 039

422 540

5,0

Vest-Agder fylkeskommune

5,5

7 262

95

2 135 896

90 084

4,4

* Konserntall, dvs. tallene for netto lånegjeld omfatter også kommunale og fylkeskommunale foretak (KF/FKF) samt interkommunale selskaper (IKS).

Kolonne 1: Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 2013
Kolonne 2: Netto lånegjeld 2013 i kroner per innbygger
Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2013
Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2015, 1 000 kroner
Kolonne 5: Vekst anslag på regnskap 2014 til 2015, nominelle tall i 1 000 kroner
Kolonne 6: Vekst anslag på regnskap 2014 til 2015, nominell prosentvis vekst