Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Vestfold

SvalbardFinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold
 • Regjeringen foreslår en låneramme på 1,87 milliarder 2014-kroner og en lånebevilgning på 70 millioner kroner i 2015 til byggingen av nytt sykehus i Tønsberg. Det nye sykehuset forventes ferdig innen 2020.
 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) med 854 000 kroner i forbindelse med videreføring av økte bevilgninger i RNB i 2014, for å styrke grunnfinansieringen. Regjeringen foreslår også å øke bevilgningen med 5,7 millioner kroner til fem nye rekrutteringsstillinger til helse- og sosialfag, lærerutdanning og ingeniørutdanning. Videre foreslås bevilgningen til HBV økt med 2,7 millioner kroner til utstyr i sykepleier- og ingeniørutdanningene.
 • Regjeringen foreslår å redusere bevilgningen til folkehøyskoler med 20 millioner kroner. Reduksjonen foreslås rettet inn mot kortkurs. Nestor Seniorutvikling i Melsomvik (sør for Tønsberg) driver kun med kortkurs rettet mot aldersgruppen 55/60+, og vil få et redusert tilskudd fra staten.
 • Vestfoldmuseene har lagt fram et prosjekt for nødvendig utbygging og fornying av hvalfangstmuseet i Sandefjord. Samlet kostnadsramme er på 23,6 millioner kroner, og museet legger til grunn at den samlede finansieringen vil gå i orden med et statlig tilskudd på 5 millioner kroner. For 2015 foreslår Regjeringen bevilget 3 millioner kroner.
 • Regjeringen foreslår å bevilge om lag 884 millioner kroner under Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forvaltnings­områder. NVE har hovedkontor i Oslo og regionskontor i blant annet Tønsberg.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 4 millioner kroner til energiledelse fase 2 i 2015, for å gjennomføre tiltak som skal effektivisere bruk av energi i Forsvarets bygg i Vestfold. Målsettinger er å redusere energiforbruket med 30 prosent i 2016 i forhold til 2006.
 • Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Viken filmsenter med 0,4 millioner kroner, slik at den samlede bevilgningen blir på 8,3 millioner kroner i 2015. Viken filmsenter dekker fylkene Østfold, Vestfold, Buskerud og Akershus.
 • Regjeringen foreslår et tilsagn på 5 millioner kroner i tilskudd til Vestfoldmuseene, til ombygging av Hvalfangstmuseet i Sandefjord. I statsbudsjettet 2015 foreslås 3 millioner kroner i startbevilgning. Videre foreslås at tilskuddet til The Thor Heyerdahl Institute inngår i driftstilskuddet til Vestfoldmuseene.
 • E18 Gulli – Langåker
  177 millioner kroner er foreslått til prosjektet E18 Gulli - Langåker. Prosjektet inngår i planene for videre utbygging av E18 i Vestfold til firefelts veg og er vedtatt delvis bompengefinansiert. Prosjektet omfatter utviding av dagens tofelts veg til firefelts veg over en strekning på om lag 24 kilometer i kommunene Tønsberg, Stokke og Sandefjord. Prosjektet ble åpnet for trafikk i juli 2014, mot tidligere i oktober 2014. Det gjenstår en del arbeider og skilting før fartsgrensen kan settes opp til 110 km/t i oktober 2014. Av foreslåtte midler i 2015 forutsettes 7 millioner kroner stilt til disposisjon fra bompengeselskapet. I tillegg settes det av 80 millioner kroner i statlige midler til refusjon til bompengeselskapet. Prosjektet er omfattet av ”Overgangsordning for rentekompensasjonsordning for bompengelån”.
 • E18 Bommestad – Sky
  865 millioner kroner er foreslått til prosjektet Bommestad – Sky i Larvik kommune. Av dette forutsettes 730 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Strekningen på 6,7 kilometer skal bygges som firefelts veg. Utbyggingen omfatter ei bru på 570 meter som delvis går over innsjøen Farris, og to tunneler på om lag 2,8 kilometer og 1,3 kilometer øst og vest for Farris. I prosjektet inngår også bygging av nytt planskilt kryss ved Farriseidet. I tilknytning til krysset vil lokalvegsystemet bli bygget om, med blant annet fem bruer og 4,6 kilometer med gang- og sykkelveger. Dagens E18 skal bygges om til gang- og sykkelveg mellom Bommestad og Lovisenlund. I tillegg vil det bli etablert en kollektivterminal.

  Prosjektet er siste etappe i utbyggingen av E18 til sammenhengende firefelts veg gjennom Vestfold, og det har en kostnadsramme på 5,2 milliarder 2015-kroner. Anleggsarbeidene startet i januar i år, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2017.
 • Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene: Utvidet låneramme
  Regjeringen foreslår at ordningen med rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene utvides. For 2015 foreslås en låneramme på tre milliarder kroner, mot to milliarder kroner i 2014. Investeringsrammen for Vestfold i 2015 blir etter dette 112,9 millioner kroner, mot 69 millioner kroner i 2014.
 • Vestfoldbanen
  1 323 millioner kroner er satt av til å videreføre prosjektet Holm-Holmestrand-Nykirke. Det omfatter 14,1 kilometer med dobbeltspor, inkludert 12,3 kilometer i tunnel. Holmestrand stasjon bygges i fjellet med heis opp til Holmestrandplatået. Stasjonsområdet vil få to spor til plattform og to gjennomgående spor som er tilrettelagt for hastighet inntil 250 km/t. Det nye dobbeltsporet gir økt kapasitet, slik at rutetilbudet kan forbedres og reisetiden mellom Tønsberg og Drammen/Oslo reduseres. Prosjektet startet i juli 2010, og er planlagt ferdig høsten 2016.
 • 1 478 millioner kroner er satt av til å videreføre arbeidet med nytt dobbeltspor mellom Farriseidet og Porsgrunn (Telemark). Strekningen er 22,8 kilometer lang, og traséen går langs eksisterende E18. Prosjektet omfatter sju tunneler på til sammen 14,5 km. Reisetiden mellom Larvik og Porsgrunn vil bli redusert fra 34 minutter til 12-16 minutter, avhengig av den framtidige ruteplanen for Vestfoldbanen. Prosjektet startet i 2012 og er planlagt ferdig sommeren 2018.
 • Regjeringen vil gi restverdigaranti til investering i 11 nye tog Type 74/75. Investeringen muliggjør økt kapasitet på Østlandet (Skien-Lillehammer) og på Jærbanen. Nye tog i trafikk vil gi bedre tilbud for de reisende ved: lokaltog Oslo fra 2014/2015, Vestfoldfoldbanen og Dovrebanen fra 2016, strekningen Skien-Lillehammer fra 2016 og Jærbanen fra 2016.
 • 10 millioner kroner er foreslått til tiltak for å sikre stabilitet i det midlertidige signal- og sikringsanlegget på dobbeltsporet mellom Barkåker-Tønsberg. Anskaffelse av nytt signal- og sikringsanlegg til Barkåker-Tønsberg utsettes til etter at prosjektet Holm-Holmestrand - Nykirke er ferdig i 2016. Dobbeltsporet mellom Barkåker og Tønsberg ble åpnet for trafikk i 2011.
 • InterCity-utbygging
  Innenfor foreslåtte midler til planlegging er det satt av 540 millioner kroner til planleggingen av InterCity-utbyggingen på Østlandet.
 • Regjeringen foreslår i alt 64 millioner kroner i tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak. Innenfor den foreslåtte bevilgningen får Tjøme kommune et tilskudd på 700 000 kroner i tilskudd til utdyping på Verdens Ende.
 • Vestfold fylkeskommune er foreslått 9,5 millioner kroner til regional utvikling over kapittel 551, post 60. Inkludert er en skjønnstildeling til å dekke den statlige deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeid (Interreg), i programmet der Vestfold deltar.

Anslag på vekst i frie inntekter

Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2014 til 2015 er anslått til 4,7 prosent regnet fra anslag på regnskap for 2014

Anslag på kommunesektorens frie inntekter i 2015 inkluderer rammetilskudd og skatter i alt (inkludert inntektsutjevning). I anslaget på frie inntekter på kommunenivå er eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter ikke inkludert. Inntektsveksten er vist i 1000 kroner og i prosent regnet fra anslag på regnskap for 2014. Vekstanslaget er korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene (og vises i nominelle tall).

Ved fordeling av skatteinntekter for 2015 er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i 2013. For den enkelte kommune og fylkeskommune er skattenivået før inntektsutjevning framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget og innbyggertallet per 1. januar 2014. Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle kommuner og fylkeskommuner i anslagene.

Regnet fra anslag på regnskap for 2014 er realveksten i kommunesektorens frie inntekter for 2015 anslått til 1,7 prosent. Realveksten bygger på anslått kostnadsvekst i kommunesektoren (deflator) i 2015 på 3 prosent.

For nærmere dokumentasjon for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2014–2015), Grønt hefte for 2015 tabell 3-fk og tabell 3-k.

Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn, noe som kan påvirke vekstanslaget for den enkelte kommune. Veksten for kommunene på fylkesnivå inkluderer tilbakeholdte skjønnsmidler.

Kommunene i Vestfold

Vekst i frie inntekter fra 2014 til 2015
Fra 2014 til 2015 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 4,7 prosent (fra anslag på regnskap for 2014). Kommunene i Vestfold anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,3 prosent.

I Vestfold har 3 av 14 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Lardal kommune med 5,7 prosent, mens Horten, Sandefjord, Larvik, Svelvik, Stokke og Tjøme kommuner har lavest vekst med 4,1 prosent. Vekstprosentene er regnet fra anslag på regnskap for 2014.

Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov
Sett under ett hadde kommunene i Vestfold i 2013 utgiftskorrigerte frie inntekter på 97 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov, tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene. I Vestfold hadde 2 av 14 kommuner utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere eller lik landsgjennomsnittet. Variasjoner i inntektsnivå kommunene i mellom har hovedsaklig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd, veksttilskudd og skjønnstilskudd.

Finansielle indikatorer
Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. I følge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 3 prosent av driftsinntektene for kommunesektoren samlet. Resultatet for sektoren samlet i 2013 var på 2,4 prosent. Kommunene i Vestfold hadde i 2013 i gjennomsnitt et netto driftsresultat på 4,3 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet for kommunene inkludert Oslo var 2,3 prosent.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Vestfold hadde i gjennomsnitt 42 750 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2013. Landsgjennomsnittet var 51 475 kroner per innbygger.

Vestfold fylkeskommune

Vekst i frie inntekter fra 2014 til 2015
Vestfold fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,8 prosent (fra anslag på regnskap for 2014) i 2015, som er 0,3 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet på 4,1 prosent.

Finansielle indikatorer
Vestfold fylkeskommune hadde i 2013 et netto driftsresultat på 6,5 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet var 5,9 prosent. Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 9 531 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet lå på 8 637 kroner per innbygger.

Kommune

Netto drifts-

resultat i pst.

av drifts-

inntektene

2013

Netto

lånegjeld

2013*

(kr. per innb.)

Utgiftskorr.

frie

inntekter

2013

(i % av landsgj.)

Anslag på

frie

inntekter

2015

(1 000 kr)

Vekst fra anslag

på regnskap 2014-2015

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

Prosent

  

2    

4     

5    

6  

0701 Horten

2,3

45 662

96

1 262 339

49 145

4,1

0702 Holmestrand

8,0

58 493

97

486 202

19 702

4,2

0704 Tønsberg

2,6

43 668

98

1 963 098

84 961

4,5

0706 Sandefjord

9,2

15 359

96

2 143 820

83 924

4,1

0709 Larvik

1,5

54 734

96

2 072 468

81 829

4,1

0711 Svelvik

-1,8

41 809

96

309 276

12 088

4,1

0713 Sande

0,7

37 671

96

439 621

19 113

4,5

0714 Hof

0,4

27 775

100

169 174

7 297

4,5

0716 Re

7,4

67 431

98

456 108

21 654

5,0

0719 Andebu

4,3

38 969

97

282 508

13 842

5,2

0720 Stokke

1,6

35 069

96

534 767

21 205

4,1

0722 Nøtterøy

7,5

54 442

99

1 044 607

44 500

4,4

0723 Tjøme

4,9

80 376

99

236 549

9 332

4,1

0728 Lardal

1,5

34 570

101

135 627

7 316

5,7

Fordeles gjennom året

     

7 401

  

 

Vestfold

4,3

42 750

97,0

11 543 566

475 564

4,3

Vestfold fylkeskommune

6,5

9 531

92,0

2 445 824

90 606

3,8

* Konserntall, dvs. tallene for netto lånegjeld omfatter også kommunale og fylkeskommunale foretak (KF/FKF) samt interkommunale selskaper (IKS).

Kolonne 1: Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 2013
Kolonne 2: Netto lånegjeld 2013 i kroner per innbygger
Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2013
Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2015, 1 000 kroner
Kolonne 5: Vekst anslag på regnskap 2014 til 2015, nominelle tall i 1 000 kroner
Kolonne 6: Vekst anslag på regnskap 2014 til 2015, nominell prosentvis vekst