Faktaark: Nøkkeltall i budsjettet for 2015

 

Regjeringen vil føre en ansvarlig økonomisk politikk basert på handlingsregelen for bruk av oljeinntekter. Den økte bruken av oljepenger skal vris i retning av investeringer i kunnskap og infrastruktur, samt skattelettelser som fremmer vekst.

Budsjettet for 2015 har følgende hovedtrekk:

  • Et strukturelt, oljekorrigert underskudd på 163,7 milliarder kroner. Det er en økning på 17,3 milliarder 2015-kroner fra i år. Om lag hver niende krone som brukes over offentlige budsjetter i 2015 vil hentes fra Statens pensjonsfond utland.
  • Bruken av oljeinntekter i 2015 utgjør 3,0 prosent av anslått kapital i Statens pensjonsfond utland ved inngangen til 2015, mot 2,8 prosent i 2014.
  • Det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet tilsvarer 6,4 prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge. Det er ½ prosentenhet høyere enn i 2014. Budsjettimpulsen for 2015 er dermed på linje med det Regjeringen la opp til for 2014 i tilleggsproposisjonen i fjor høst.
  • En reell, underliggende vekst i statsbudsjettets utgifter på 2,3 prosent, eller om lag 25 milliarder kroner. Den nominelle utgiftsveksten anslås til 5,3 prosent.
  • En reell vekst i kommunenes samlede inntekter fra 2014 til 2015 på 6,2 milliarder kroner, eller 1,5 prosent realvekst. Kommunenes frie inntekter øker reelt med 4,4milliarder kroner, tilsvarende 1,4 prosent. Veksten er i tråd med etablert praksis regnet i forhold til inntektsnivået i 2014 slik det ble anslått i Revidert nasjonalbudsjett 2014. Regnet i forhold til oppdatert anslag på regnskap for 2014 øker de samlede inntektene med 7,1 milliarder kroner og de frie inntektene med 5,3 milliarder kroner.

Hovedtallene i statsbudsjettet og Statens pensjonsfond framgår av tabell 1.

 

Tabell 1 Hovedtall i statsbudsjettet og Statens pensjonsfond. Milliarder kroner 

 

Regnskap

Anslag

 

2012

2013

2014

2015

Totale inntekter

1 290,7

1291,8

1272,2

1 328,9

   Inntekter fra petroleumsvirksomhet

421,1

378,7

335,2

342,0

        Skatter og avgifter

232,7

206,4

178,3

173,6

        Andre petroleumsinntekter

188,4

172,3

156,9

168,4

   Inntekter utenom petroleumsinntekter

869,6

913,1

937,1

987,0

        Skatter og avgifter fra Fastlands-Norge

807,4

849,0

879,0

919,8

        Andre inntekter

62,2

64,0

58,1

67,2

Totale utgifter

996,1

1 063,1

1 124,8

1 199,2

   Utgifter til petroleumsvirksomhet

25,6

33,6

38,0

38,0

   Utgifter utenom petroleumsvirksomhet

970,5

1 029,5

1 086,8

1 161,2

Overskudd på statsbudsjettet før overføring til Statens pensjonsfond utland

294,6

228,7

147,4

129,7

-  Netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten

395,5

345,2

297,2

304,0

=  Oljekorrigert overskudd

-100,9

-116,5

-149,8

-174,2

+  Overført fra Statens pensjonsfond utland

104,6

117,3

149,8

174,2

=  Overskudd på statsbudsjettet

3,7

0,9

0,0

0,0

+  Netto avsatt i Statens pensjonsfond utland

290,9

227,8

147,4

129,7

+  Rente- og utbytteinntekter mv. i Statens pensjonsfond

115,3

131,1

161,7

178,3

=  Samlet overskudd i statsbudsjettet og Statens pensjonsfond

409,9

359,8

309,1

308,0

Memo:

       

  Markedsverdien av Statens pensjonsfond utland1

3 825

5 032

5 545

6 015

  Markedsverdien av Statens pensjonsfond1

3 970

5 200

5 724

6 206

  Folketrygdens forpliktelser til alderspensjoner1

5467

5 749

6 038

6 313

1) Ved utgangen av året.

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.