Faktaark: Formuesskatt

 

Regjeringen foreslår netto lettelser i formuesskatten på om lag 4,1 milliarder kroner påløpt og 3,2 milliarder kroner bokført i 2015.

Regjeringen reduserte satsen i formuesskatten fra 1,1 prosent. til 1 prosent i budsjettet for 2014. Den effektive skattesatsen på sparing for dem som betaler formuesskatt, kan imidlertid fortsatt bli høy. Regjeringen foreslår å redusere den statlige satsen i formuesskatten med 0,25 prosentheter i 2015. Samlet formuesskattesats (inkludert den kommunale satsen) blir med dette 0,75 prosent. I tillegg økes bunnfradraget i formuesskatten fra 1 millionkroner til 1,2 millioner kroner (2,4 millioner kroner for ektepar). Forslaget gjør det mer lønnsomt å spare og kan gjøre det lettere å finansiere investeringer for bedrifter som er avhengig av norsk egenkapital.

Videre innebærer forslaget noen endringer i verdsettingen av enkelte typer fast eiendom. Både næringseiendom og sekundærbolig, inkludert boliger som leies ut i næringsvirksomhet, har i dag en verdsettingsrabatt tilsvarende 40 prosent av markedsverdi, mens blant annet børsnoterte aksjer verdsettes til full markedsverdi. Slik forskjellsbehandling er problematisk. En mer lempelig beskatning av fast eiendom kan føre til overinvestering i slik eiendom og redusere den samlede avkastningen av investeringene.

Regjeringen foreslår å redusere verdsettingsrabatten for næringseiendom og sekundærboliger utover den først anskaffede sekundærboligen til 20 prosent Man skal fortsatt kunne eie én sekundærbolig med dagens verdsettingsrabatt på 40 prosent. I de tilfeller der skattyter har flere sekundærboliger, er det altså den først anskaffede sekundærboligen som fortsatt skal ha 40 prosent verdsettingsrabatt. For næringseiendom og sekundærboliger som får redusert verdsettingsrabatt, økes sikkerhetsventilen (som skal sikre at ingen eiendommer får en uforholdsmessig høy ligningsverdi) fra 72 prosent av markedsverdi til markedsverdi. Verdsettingen av primærbolig og fritidseiendom endres ikke.

Se Prop. 1 LS (2014-2015) kapittel 3.1