Faktaark: Overgangsregler ved ny uføretrygd

 

1. januar 2015 trer ny uføretrygd i kraft. Uførereformen skal gjøre det lettere og mer oversiktlig å kombinere uføretrygd og arbeidsinntekt. Også dagens uførepensjonister skal overføres til nytt regelverk.

Den nye uføretrygden skal skattlegges som lønn. For å kompensere for økt skatt blir den nye uføretrygden høyere enn dagens uførepensjon. Konverteringsprinsippet som Stortinget har sluttet seg til, innebærer at de som mottar 100 prosent uførepensjon fra folketrygden, beholder samme nivå på ytelsen etter skatt. Nye skatteregler kan likevel gjøre at en del uførepensjonister får høyere eller lavere netto inntekt etter skatt, avhengig av hvilke fradrag og andre inntekter de har.

I dag skattlegges uførepensjonister med uføregrad på minst 2/3 etter skattebegrensningsregelen. Når alminnelig inntekt (bruttoinntekt fratrukket minstefradrag og rentefradrag med mer) pluss et formuestillegg overstiger en gitt beløpsgrense, skattlegges man med 55 prosent av overstigende inntekt så lenge dette lønner seg framfor vanlige skatteregler. Fra og med 2015 oppheves skattebegrensningsregelen for uføre. Den ble avviklet for AFP- og alderspensjonister fra 2011 og for nye mottakere av overgangsstønad fra 2014.

Skattebegrensningsregelen innebærer at uførepensjonister med lav inntekt ikke betaler skatt. Disse får dermed heller ikke utnyttet inntektsfradrag (for eksempel rentefradrag). På den andre siden har personer med noe høyere inntekt en meget høy marginalskatt (55 prosent). Det gir særlig høy verdi av inntektsfradrag. Ved overgang til ordinære skatteregler fra 2015 vil verdien av inntektsfradrag for de aller fleste bli 27 prosent En gruppe som dermed kan få lavere inntekt etter skatt, er uførepensjonister med store renteutgifter.

Oppheving av skattebegrensningsregelen for uføre er en nødvendig og ønskelig del av uførereformen. Regjeringen foreslår likevel å innføre en overgangsordning for uførepensjonister som får en betydelig nedgang i netto inntekt etter skatt på grunn av lavere skatteverdi av inntektsfradrag. En overgangsordning vil gi denne gruppen noe tid til å tilpasse seg omleggingen.

Overgangsordningen utformes som et individuelt beregnet skattefradrag for skattytere som både har mottatt uførepensjon fra folketrygden i 2014 og ny uføretrygd i 2015. Skattefradraget beregnes ved å sammenligne inntekt etter skatt med dagens uførepensjon og ny uføretrygd. Ordningen avgrenses til uførepensjonister som er omfattet av skattebegrensningsregelen, og som har negativ kapitalinntekt. Skattefradraget for 2015 settes lik beregnet nedgang i nettoinntekt fratrukket 6 000 kroner. Maksimalt skattefradrag settes til 20 000 kroner. Skattefradraget trappes ned jevnt for 2016 og 2017. Fra og med 2018 gis det ikke skattefradrag. Departementet anslår at i underkant av 50 000 uførepensjonister vil få skattefradrag i 2015.

Det vises til Prop. 1 LS (2014-2015) kapittel 3.6