Faktaark: Økt beløpsgrense for registrering i Merverdiavgiftsregisteret

 

Regjeringen foreslår å heve den generelle beløpsgrensen for registrering i Merverdiavgiftsregisteret fra 50 000 til 150 000 kroner. Det gjør at et stort antall små virksomheter slipper å forholde seg til de administrative forpliktelsene som følger av merverdiavgiftssystemet. Dette gir reduserte administrative kostnader for virksomhetene og for Skatteetaten. For næringslivet er hevet beløpsgrense anslått å gi om lag 90 millioner kroner i reduserte administrative kostnader per år. Endringen er et viktig bidrag i regjeringens arbeid for å forenkle regelverket og å redusere administrative byrder.

Beløpsgrensen i merverdiavgiftsloven medfører at virksomheter skal registreres i Merverdiavgiftsregisteret dersom de har omsetning på 50 000 kroner i løpet av en tolvmånedersperiode. Dette gir virksomhetene en plikt til å ilegge utgående merverdiavgift på omsetningen og rett til å kreve fradrag for inngående merverdiavgift. Mange små virksomheter har større fradrag enn utgående merverdiavgift. Det vil si at virksomhetene mottar en utbetaling fra staten. En heving av beløpsgrensen vil øke provenyet med om lag 125 millioner kroner påløpt og 100 millioner kroner bokført i 2015.

Merverdiavgiftsloven har justeringsregler som kan medføre en plikt for virksomheter som blir slettet, til å foreta en forholdsmessig tilbakebetaling av tidligere fradragsført merverdiavgift på anskaffede kapitalvarer. Tilbakebetalingskravet kan oppfattes som urimelig. Regjeringen foreslår derfor en overgangsregel som skjermer virksomhetene mot en slik plikt til å tilbakebetale forholdsmessig merverdiavgift som er fradragsført.

Det vises til Prop. 1 LS (2014-2015) kapittel 6