Faktaark: Mer nøytral merverdiavgift

 

Nøytral merverdiavgift i staten

Regjeringen innfører en ordning med nettoføring av merverdiavgiften i ordinære statlige forvaltningsorgan fra 1. januar 2015. Regjeringen utreder også en ordning som kan nøytralisere merverdiavgiften for helseforetakene med sikte på innføring 1. januar 2016. Bakgrunnen er at statlig sektor er utenfor mva.-systemet og derfor ikke har fradragsrett for merverdiavgift på anskaffelser til bruk i virksomheten. Merverdiavgiften skaper dermed en konkurransevridning ved at staten kan produsere tjenester med egne ansatte uten merverdiavgift, mens kjøp fra private tilbydere blir belastet med merverdiavgift.

En nøytralisering av denne merverdiavgiften vil bidra til at private aktører lettere kan konkurrere om å løse oppgaver som staten selv utfører i dag. På den måten sørger vi for at de statlige tjenestene blir produsert så effektivt som mulig. Nettoføringsordningen innebærer at forvaltningsorganene ikke belastes merverdiavgift for utgifter på sine budsjetter og regnskaper, men fører mva.-utgiftene på et sentralt kapittel og post for merverdiavgift. De ordinære statlige forvaltningsorganene omfatter i hovedsak departementer og underliggende etater.

Forvaltningstjenester i borettslag

Regjeringen foreslår å fjerne unntaket for merverdiavgift på omsetning av forvaltningstjenester fra et boligbyggelag til et tilknyttet borettslag fra 1. januar 2015. Forslaget vil bidra til at eksterne tilbydere av forvaltningstjenester overfor borettslag kan konkurrere på like vilkår som boligbyggelagene. Forslaget vil også forenkle regelverket og gi noe lavere administrative kostnader. Endringen anslås å øke statens inntekter med om lag 50 millioner kroner påløpt og 40 millioner kroner bokført i 2015. Forslaget har vært på høring. De fleste høringsinstansene er positive til forslaget.

Leasing og utleie av personkjøretøy

Merverdiavgiftspliktige virksomheter kan fradragsføre inngående merverdiavgift på personkjøretøy som brukes til utleie og persontransport mot vederlag. For å unngå at kjøretøyene selges uten merverdiavgift kort tid etter registering, må det tilbakebetales forholdsmessig merverdiavgift dersom kjøretøyene selges innen tre år. Mange av forutsetningene som dagens bindingstid ble beregnet ut fra i 1998, er endret. Blant annet er rentenivået betydelig redusert. Dagens bindingstid på tre år gir i dag leasingbiler en skattemessig fordel.

Departementet foreslår å øke bindingstiden til fire år fra 1. januar 2015. Det foreslås en høyere avskrivning av merverdiavgiften det første året enn de tre påfølgende årene. Dermed blir avskrivningen mer i tråd med verdifallet på kjøretøyet. Kjøretøy som selges innen 1 ½ år får en avgiftslettelse. Avgiftsbelastningen vil øke dersom kjøretøyet beholdes lenger. Kjøretøy anskaffet før 1. januar 2015, og kjøretøy det er inngått kjøps- eller leasingavtale for før forslaget ble gjort kjent, foreslås skjermet fra de nye reglene og vil fortsatt ha tre års bindingstid. Endringen anslås å øke statens inntekter med om lag 200 millioner kroner påløpt og 165 millioner kroner bokført i 2015.