Faktaark: Utvidelse av a-ordningens virkeområde

 

Regjeringen foreslår at arbeidsgivere på Svalbard, samt norske arbeidsgivere som har arbeidstakere på Jan Mayen og bilandene, bør omfattes av a-ordningen som innføres fra 1. januar 2015.

Formålet med a-ordningen er i første rekke å forenkle arbeidsgiveres rapportering om ansettelses- og inntektsforhold til Skatteetaten, NAV og SSB ved at man unngår dobbeltrapportering til flere etater. I dag baseres mange av disse tjenestene på opplysninger som meldes inn en gang i året, gjennom lønns- og trekkoppgavene til Skatteetaten. Ved at opplysningene etter ny ordning skal leveres månedlig, får de involverte etatene tilgang til ferskere og mer oppdaterte opplysninger.

I Prop. 112 L (2011-2012) la departementet ikke fram forslag om at ordningen også skulle gjelde for arbeidsgivere på Svalbard. Departementet uttalte at spørsmålet burde utredes nærmere og høres, og eventuelt fremmes på et senere tidspunkt, se Prop. 112 L (2011-2012) kapittel 9.7.4.2.

Regjeringen mener at a-ordningen vil også være forenklende for arbeidsgiverne på Svalbard, da en videreføring av dagens innrapporteringsordning vil medføre en ytterligere informasjonsutveksling med NAV, SSB og Skatteetaten. Innføring av a-ordningen vil også føre til at opplysningene i Aa-registeret blir mer korrekte og oppdaterte, som vil ha betydning både for arbeidsgiver, arbeidstaker og etaten. Regjeringen foreslår derfor at arbeidsgivere på Svalbard, samt norske arbeidsgivere som har arbeidstakere på Jan Mayen og de norske bilandene bør omfattes av a-ordningen.

Forslaget innebærer at frist for innrapportering av opplysninger om lønn, ansettelser og trekk blir månedlig. Forslaget berører ikke de særlige ordningene som gjelder visse skattytergrupper med hjemmel i Svalbardskatteloven § 4-9, eller den særskilte praksis som gruveselskapet Trust Arktikugol har fulgt med forenklet felles skatteoppgjør og begrenset oppgaveplikt etter Svalbardskatteloven § 6-3.

Se Prop. 1 LS (2014-2015) kapittel 15