Faktaark: Oppbevaringstiden for regnskapsmateriale i skatte- og avgiftslovgivningen

 

Regjeringen foreslår tilpasninger til fem års oppbevaringstid i skatte- og avgiftslovgivningen som følge av at kravet til oppbevaringstid for regnskapsmateriale etter bokføringsloven er redusert fra ti til fem år.

I bestemmelser som forutsetter at skatt eller avgift skal kunne beregnes eller endres på grunnlag av dokumentasjon som er eldre enn fem år, skjer tilpasningen ved at det ikke gis regler om lengre oppbevaringstid enn fem år. Konsekvensen er da at den nye bestemmelsen om fem års oppbevaringstid i bokføringsloven vil gjelde.

Skatte- og avgiftslovgivningen har også egne regler om lengre oppbevaringstid. Regjeringen foreslår her at oppbevaringstiden for dokumentasjon av opplysning om eierinteresser i utenlandske selskap og for transaksjonsoversikt, for tilbyder i forenklet registreringsordning, settes ned fra ti til fem år. Av kontrollhensyn foreslår Regjeringen å videreføre dagens tiårsfrist for oppbevaring av dokumentasjon av prisfastsettelsen av kontrollerte transaksjoner og mellomværender.

Videre foreslås det at skattekontoret i forbindelse med skatte- og avgiftskontroll skal kunne pålegge skatte- og avgiftspliktige som er bokføringspliktige å oppbevare primærdokumentasjon lengre enn fem år. Det foreslås å gi klagerett over pålegg om lengre oppbevaringstid.

Lovendringene har vært på høring uten at det kom substansielle merknader. Det arbeides også med forskriftsendringer som vil utfylle reglene om forkortet oppbevaringstid. Disse er ventet senere i høst.

Endringene foreslås å tre i kraft 1. januar 2015.

Det vises til Prop. 1 LS (2014-2015) kapittel 14