Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Allmenn verneplikt

For 200 år siden fikk Norge sin egen grunnlov, og med den ble prinsippet om allmenn verneplikt fastsatt. I det norske samfunnet er det en grunnleggende verdi at plikter og rettigheter skal være uavhengig av kjønn. Den 14. juni 2013, 100 år etter at kvinner fikk stemmerett, vedtok Stortinget at plikten til å verne om sitt land skal gjelde likt for begge kjønn.

Med utgangspunkt i Stortingets beslutning fremmet regjeringen tidligere i år en lovproposisjon til Stortinget om nødvendige endringer i vernepliktsloven og heimevernloven. Det er foreslått at lovendringene trer i kraft fra 1. januar 2015, og vil gjelde for de kvinner som er født 1. januar 1997 og senere. Norge blir dermed det første NATO-land som pålegger kvinner verneplikt.

Verneplikt for kvinner vil være et viktig virkemiddel for å sikre Forsvaret tilgang til den beste kompetansen blant både kvinner og menn.

Regjeringen har som målsetting å modernisere og utvikle vernepliktsordningen i tråd med Forsvarets behov. Forsvarsdepartementet vil derfor nedsette et eksternt utvalg som skal utrede en fremtidig vernepliktsordning. Hensikten med utvalget er å utrede de fagmilitære, forsvarspolitiske og samfunnsmessige perspektivene ved verneplikten. Med tanke på vernepliktsordningens betydning for individet, Forsvaret og samfunnet er det viktig at utvalget tenker bredt og prinsipielt omkring vernepliktens rolle og innhold. Utredningen skal legge til grunn at verneplikten ligger fast.