Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Arbeidsmarkedstiltak

Arbeidsmarkedstiltakene skal bidra til å redusere omfanget av langvarig ledighet og til at personer som i dag står utenfor arbeidslivet kan komme i arbeid. Arbeidsmarkedstiltak rettes inn mot ledige og mot personer med nedsatt arbeidsevne som har behov for arbeidsrettet bistand. Tiltakene kan deles inn i:

  • avklaring av bistandsbehov
  • arbeidspraksis
  • opplæring
  • oppfølging
  • lønnstilskudd
  • varige tiltak
  • arbeidsrettet rehabilitering

Bevilgningen til arbeidsmarkedstiltak i Prop. 1 S (2014-2015) gir rom for å gjennomføre om lag 68 700 tiltaksplasser i 2015, hvorav rundt 56 700 plasser for personer med nedsatt arbeidsevne og 12 000 plasser for ledige. I tillegg kommer 500 plasser knyttet til forsøk med arbeidsavklaringspenger som lønnstilskudd.

Se også omtale i Nasjonalbudsjett 2015, kapittel 3.6