Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Barnefattigdom

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til tilskuddsordningen Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn med 5 millioner kroner i 2015. Dette er et ledd i Regjeringens arbeid med å bedre levekårene for sosialt og økonomisk vanskeligstilte barn og ungdom i storbyene. Ordningen vil også i 2015 bli innrettet mot åpne møteplasser for barn og ungdom i de mest levekårs­utsatte byene og bydelene i Norge. Ordningen støtter opp under utvikling av gode fritidstilbud for barn og unge.

Regjeringen vil styrke og samordne innsatsen mot barn som rammes av fattigdom. Regjeringen foreslår å videreføre 115 millioner kroner til nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom.

Regjeringen vil også lage en strategi mot barnefattigdom. Strategien vil bygge på samarbeidsavtalen mellom Venstre, Kristelig Folkeparti, Fremskrittspartiet og Høyre om å øke innsatsen mot barnefattigdom. Arbeidet vil ta hensyn til tilrådningene som kom fram i Riksrevisjonen sin undersøkelse av barnefattigdom (Dokument 3:11 (2013-2014)).

 

Les mer i Prop. 1 S fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Se også egen pressemelding fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet