Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Bilstønadsordningen

Regjeringen foreslår å endre dagens bilstønadsordning, slik at brukere med størst behov og de største ekstrautgiftene blir bedre tilgodesett.

Kriteriene for stønad til bil i gruppe 2 (kassebiler) er strenge, og det er i dag en del brukere som for eksempel er avhengige av å ha med seg rullestol i bilen, som ikke fyller vilkårene for en slik stønad. Regjeringen foreslår derfor å utvide bilstønadsordningen for gruppe 2 for personer som har en sterkt begrenset gangfunksjon.

Samtidig foreslås det å avgrense tilskuddet i til bil i gruppe 1 (vanlige personbiler) til å gjelde personer som har behov for bil for å kunne komme seg til og fra arbeid eller utdanning. Bil er i dag vanlig i befolkningen, og kan ikke anses å være et hjelpemiddel i folketrygdlovens forstand. Det er således rimelig at man dekker utgiften til bil selv, mens man fortsatt vil kunne få dekket eventuelle ombygginger og tilpasninger som følge av en funksjonsnedsettelse. For å hindre at personer med nedsatt funksjonsevne faller ut av arbeidslivet, vil Regjeringen skjerme den brukergruppen som får stønad til bil for å komme seg til og fra arbeid eller utdanning.

Utvidelsen av bil i gruppe 2 anslås å ha en budsjetteffekt på 15 millioner kroner, mens avgrensingen av bil i gruppe 1 anslås å ha en innsparingseffekt på 65 millioner kroner i 2015.