Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Bostøtte

Regjeringen foreslår å bevilge 2 810 millioner kroner til bostøtte i 2015. Det er lagt til grunn at i gjennomsnitt 108 500 husstander vil få bostøtte hver måned, og at de i gjennomsnitt vil motta 25 700 kroner totalt for 2015.

Bostøtten skal bidra til å sikre husstander med lav inntekt og høye boutgifter en egnet bolig. Støtten skal hjelpe vanskeligstilte både til å etablere seg i en egnet bolig og til å beholde boligen.

Bostøtte beregnes blant annet med utgangspunkt i husstandenes boutgifter. Boutgiftene som kan legges til grunn for beregning av bostøtten begrenses av en maksimalgrense (boutgiftstaket). For å øke bostøtten til husstandene med de høyeste boutgiftene, foreslår Regjeringen å øke maksimalgrensen med 1 000 kroner for alle mottakere.

Bostøttemottakere som bor i kommunale boliger får i dag høyere bostøtte enn mottakere i private boliger. Beboere i kommunale boliger kan få dekket 80 prosent av de godkjente boutgiftene, mens beboere i private boliger kan få dekket 70 prosent.

Denne forskjellsbehandlingen kan redusere motivasjonen for kommunale leietakere til å flytte videre til egen, privat bolig. Praksisen strider også mot prinsippet om likebehandling av mottakerne. Regjeringen foreslår derfor at dekningsgraden settes likt for alle typer boliger, innenfor en provenynøytral omlegging. For å skjerme mottakerne mot brå omlegginger foreslås det å gjennomføre omleggingen over to år. I 2015 blir dekningsgraden 76,8 prosent for beboere i kommunale boliger og 71,9 prosent for beboere i private boliger. Fra 2016 blir dekningsgraden 73,7 prosent for alle.