Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Bruttonasjonalprodukt (BNP)

Bruttonasjonalproduktet (BNP) er et mål for den samlede verdiskapingen i et land. Ved internasjonale sammenlikninger av den materielle levestandarden ser en ofte på BNP per innbygger, justert for forskjeller i kjøpekraft.

BNP for Fastlands-Norge måler verdiskapingen i fastlandsøkonomien, det vil si BNP fratrukket verdiskapingen i petroleumsvirksomheten og utenriks sjøfart. Ved analyser av konjunkturutviklingen holdes oljevirksomheten og utenriks sjøfart vanligvis utenom, blant annet fordi produksjonen i disse sektorene i liten grad påvirker behovet for arbeidskraft.

I Nasjonalbudsjettet 2015 anslås BNP for Fastlands-Norge å øke med 2,2 prosent i 2014 og 2,0 prosent i 2015, målt i 2011-priser.

Se omtale i Nasjonalbudsjettet 2015, kapittel 2.2

 

Statistisk sentralbyrå offentliggjør 20. november nye nasjonalregnskapstall. I den forbindelse vil byrået innarbeide nye internasjonale retningslinjer for nasjonalregnskap og annen informasjon om den økonomiske utviklingen. Endringene vil påvirke både BNP og BNI. Se omtale i Nasjonalbudsjettet kapittel 2.5.