Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Budsjettvirkninger

Påløpt provenyendring uttrykker endringen i skatter og avgifter som må betales av skattyters inntekt, forbruk og formue over en bestemt periode. For eksempel vil den påløpte lettelsen i trygdeavgiften i 2015 som følge av 0,1 prosentenhet lavere sats bli 400 kroner for en lønnsmottaker med brutto inntekt (personinntekt) på 400 000 kroner. Påløpt provenyendring er relevant når en skal oppgi den samlede lettelsen eller skjerpelsen av en skatte- eller avgiftsendring.

Bokført provenyendring gjenspeiler derimot budsjettvirkningen det året endringen skjer, dvs. hvor mye av den påløpte provenyendringen som slår ut i statens inntekter i budsjettåret. Resten av den påløpte virkningen kommer typisk det påfølgende året. I eksemplet med redusert trygdeavgift for en lønnsmottaker legges det til grunn om lag 80 prosent av den påløpte lettelsen, altså 320 kroner, bokføres i 2015. De siste 20 prosent av den påløpte lettelsen, 80 kroner, antas å bokføres (budsjettvirkning) året etter. Over de to årene samlet er altså påløpt og bokført provenyvirkning den samme (400 kroner i lettelse). Det er innbetalingsrutinene for den enkelte skatt eller avgift som bestemmer hvor stor andel bokført provenyendring utgjør av påløpt provenyendring i budsjettåret.