Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Ekspertutvalg

Regjeringen vil sette ned to ekspertutvalg for å styrke det finanspolitiske rammeverket og bidra til en mer effektiv bruk av offentlige midler.

Regjeringen fører en ansvarlig økonomisk politikk basert på handlings­regelen for bruk av oljepenger, slik at fondet også kommer framtidige generasjoner til gode. Offentlige midler skal forvaltes effektivt for å sikre innbyggerne mest mulig velferd, og på en måte som viser respekt for skattebetalernes penger.

Utvalg for å vurdere praktiseringen av retningslinjene for bruk av oljeinntekter (Thøgersen-utvalget)

Regjeringen vil sette ned et utvalg som skal vurdere praktiseringen av retningslinjene for bruken av oljeinntekter i lys av den kraftige veksten i Statens pensjonsfond utland, utfordringene norsk økonomi står overfor på kort og lang sikt, samt hensynet til kommende generasjoner. Utvalget skal vurdere behovet for å supplere retnings­linjene med tilleggsregler eller ved å understreke hensyn som bør tillegges særlig vekt ved utformingen av finanspolitikken. Utvalget skal også vurdere hvordan det innenfor rammene av retningslinjene i større grad kan tas hensyn til behovet for å fremme vekstevnen i fastlands­økonomien. Utvalget vil ledes av professor Øystein Thøgersen (Norges Handelshøyskole) og skal legge fram sin rapport innen utgangen av juni2015.

Utvalg for å vurdere behovet for flerårige budsjetter på utvalgte områder og et tydeligere skille mellom investeringer og drift i budsjettet (Børmer-utvalget)

Staten legger beslag på en vesentlig del av samfunnets ressurser. Innenfor en helhetlig budsjettprosess, hvor ulike tiltak vurderes opp mot hverandre, er det behov for et godt beslutningsgrunnlag og forutsigbar finansiering av investeringer, slik at de kan gjennomføres på et rasjonelt vis og gi de forventede resultater. Regjeringen vil sette ned et utvalg som skal vurdere behovet for flerårige budsjetter på utvalgte områder og et tydeligere skille mellom investeringer og drift i budsjettet. Utvalgets tilrådinger skal gi et bedre beslutningsgrunnlag for statlige prioriteringer og fremme en effektiv bruk av offentlige midler. Utvalget vil ledes av Direktør Øystein Børmer (Direktoratet for økonomistyring) og skal levere sin rapport innen utgangen av november 2015.

Se også mandatene for utvalgene: