Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Elektrisk kraft

Regjeringen foreslår at den reduserte satsen for industrien mv., som samsvarer med minstesatsen i EUs energiskattedirektiv, videreføres nominelt. Den ordinære avgiftssatsen foreslås prisjustert.

Før 1. juli 2014 fikk energiintensive foretak i treforedlingsindustrien som deltok i godkjent program for energieffektivisering, fritak fra avgiften på elektrisk kraft. Fritaksordningen er midlertidig opphevet ved Prop. 94 LS (2013–2014) Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga, kap. 7. Fritaksordningen kan ikke gjeninnføres uten ESAs godkjenning. Finansdepartementet vil om kort tid i samråd med Nærings- og fiskeridepartementet og Olje- og energidepartementet sende en notifikasjon til ESA om videreføring av fritaksordningen for foretak som deltar i godkjent energieffektiviseringsprogram.

Se også Prop. 1 LS (2014–2015) kapittel 7.6