Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Engangsavgift – refusjon ved eksport av kjøretøy

Det gis i dag ikke refusjon av engangsavgift ved eksport av brukte kjøretøy fra Norge. Dette innebærer i praksis at norske bruktbiler ikke selges til utlandet. I slutten av juni 2014 sendte Toll- og avgiftsdirektoratet et forslag til refusjonsordning på offentlig høring. Høringsfristen gikk ut 26. september.

Forslaget innebærer blant annet at refusjonsbeløpet skal tilsvare avgiften ved import av samme kjøretøy på tidspunktet for eksport av kjøretøyet. Det gir symmetri i systemet ved at import og eksport behandles likt. Det ble foreslått visse avgrensninger i ordningen. Med mindre det har kommet vesentlige innvendinger til opplegget i høringsrunden, tar Regjeringen sikte på at endringene kan tre i kraft 1. januar 2015.

Se også Prop. 1 LS (2014-2015) kapittel 7.4.2