Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Folkehelse

Regjeringens folkehelsearbeid er tverrdepartemental, noe som også reflekteres i budsjettforslaget for 2015. For budsjettet 2015 foreslår regjeringen følgende folkehelsetiltak:

 • Helsestasjonene og skolehelsetjenesten foreslås styrket med 200 millioner kroner innenfor veksten i kommunenes frie inntekter. Les mer på Helse- og omsorgsdepartementets budsjettsider
 • Det foreslås 200 millioner kroner til kommunale tjenester (lavterskeltilbud) til personer med rus og psykiske helseproblemer som del av veksten i kommunenes frie inntekter. Les mer på Helse- og omsorgsdepartementets budsjettsider
 • Kunnskapsdepartementet foreslår 275 millioner kroner til å heve kvaliteten i barnehagene gjennom blant annet å styrke personalets kompetanse. Barnehagen er en svært viktig arena for tidlig innsats for barns fysiske og psykiske utvikling, og personalets kompetanse er den viktigste enkeltfaktoren for å sikre god kvalitet i barnehagetilbudet. Les mer på Kunnskapsdepartementets budsjettsider
 • Kunnskapsdepartementet foreslår én milliard kroner til videreutdanning for lærere i 2015. Det betyr at 5 050 lærere vil kunne få tilbud om videreutdanning fra høsten 2015, 1 500 flere enn i 2014. Vi vet at utdanning er en viktig faktor for sosial ulikhet og kompetansen hos lærerne er viktig for å bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Les mer på Kunnskapsdepartementets budsjettsider
 • Kunnskapsdepartementet foreslår 38 millioner kroner til Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring. Programmet er rettet mot elever som står i fare for å falle fra i skolen og ungdom utenfor opplæring og arbeid. Les mer på Kunnskapsdepartementets budsjettsider
 • Å tilrettelegge for fysisk aktivitet i hverdagen er en viktig del av folkehelsearbeidet. Det foreslås 10 millioner kroner til tilskuddsordningen for gang- og sykkelvei på kommunalt og fylkeskommunalt vegnett. Dette kommer i tillegg til 386 millioner kroner til utbygging av gang- og sykkelvegsystemet på riksvegnettet. Det er også lagt til grunn 145 millioner kroner i ekstern finansiering. Les mer på Samferdselsdepartementets budsjettsider
 • Kulturdepartementet foreslår å endre tippenøkkelen. Basert på prognoser for spilleoverskuddet, vil det gi en økning i spillemidlene til idrettsformål på om lag 330 millioner kroner. Å tilrettelegge for idrettsaktivitet i regi av lokale idrettslag har en positiv folkehelseeffekt. Dette vil styrke rammebetingelsene for den omfattende idrettsaktiviteten som foregår i lokalsamfunnet. Les mer på Kulturdepartementets budsjettsider
 • Kulturdepartementet foreslår å videreføre momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner i 2015 med en bevilgning på 1,239 mrd kroner. I 2013 mottok nærmere 18 000 foreninger og lag midler over ordningen og majoriteten av disse var lokale lag. Frivillig sektor er viktig i folkehelsearbeidet og bidrar til inkludering, trivsel og mestring. Les mer på Kulturdepartementets budsjettsider
 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til skogsveier med 10 millioner kroner. Skogsveiene er populære turveier som gir bedre muligheter for friluftsliv, mosjon og rekreasjon. Les mer på Landbruks- og matdepartementets budsjettsider
 • I forbindelse med Frilufslivets år foreslås det å styrke bevilgningen til frilufslivsaktiviteter med 10 millioner kroner. I løpet av året vil det bli arrangert en rekke friluftslivsaktiviteter i hele landet der målgruppen er barn, unge og barnefamilier. Regjeringen foreslår også å flytte 20 millioner kroner fra Helse- og omsorgsdepartementet sitt budsjett til Klima- og miljødepartementets budsjett på området friluftsliv. Dette vil forenkle tilskuddsordningene slik at det kan brukes mindre penger på byråkrati og søknadsprosesser og mer på aktivitet. Les mer Klima- og miljødepartementets budsjettsider
 • Familievernets tilbud til familier med høyt konfliktnivå og voldsutsatte familier foreslås styrket med 15 millioner kroner. Det forebyggende arbeidet til familievernet har som mål å bedre foreldrenes relasjon og samhandling og styrke deres omsorgskompetanse for å bedre barns oppvekstvilkår.Les mer på Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets budsjettsider
 • For å bidra til raskere bosetting av flyktninger og bedre resultater i introduksjonsordningen foreslås det å styrke integreringstilskuddet med 50 millioner kroner. Dette kommer i tillegg til bevilgningen på 250 millioner kroner fra 2014. Les mer på Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets budsjettsider
 • Bevilgningen til forsøket med gratis kjernetid i barnehage foreslås økt med 20 millioner kroner. Den samlede innsatsen er dermed på 89,9 millioner kroner. I flere av områdene med gratis kjernetid i barnehage vil tilbudet rettes mot barn i familier med lav inntekt. I tillegg vil det være krav om at foreldre til barn i forsøket skal delta i aktivitet. Les mer på Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets budsjettsider