Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Formuesskatt

Regjeringen foreslår nye netto lettelser i formuesskatten på om lag 3,9 milliarder kroner påløpt og 3,2 milliarder kroner bokført i 2015.

Forslaget innebærer en reduksjon i den statlige formuesskattesatsen på 0,25 prosentenheter. Samlet formuesskattesats (inkludert den kommunale satsen) blir dermed 0,75 prosent. I tillegg økes bunnfradraget i formuesskatten fra 1 million kroner til 1,2 millioner kroner (2,4 millioner kroner for ektepar).

Regjeringen foreslår videre å redusere verdsettingsrabatten for næringseiendom og sekundærboliger (utover «første sekundærbolig») fra 40 prosent til 20 prosent. Det innføres samtidig en ny verdsettingskategori for fast eiendom i formuesskatten, slik at alle skattytere kan ha én sekundærbolig som beholder gjeldende verdsettingsrabatt på 40 prosent. I de tilfeller der skattyter har flere sekundærboliger, er det den først anskaffede sekundærboligen som fortsatt skal ha 40 prosent verdsettingsrabatt. Det foreslås ingen endringer i verdsettingen av primærbolig og fritidseiendom.

Se også Prop. 1 LS (2014-2015) kapittel 3.1.