Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Forsvarets miljøansvar

Regjeringen foreslår å bruke i underkant av 200 millioner kroner på ulike miljøtiltak i 2015. Miljøvernarbeidet i forsvarssektoren omfatter forebygging av forurensning og opprydding etter tidligere tiders forurensning. Hensynet til miljøet skal veie tungt i alle plan- og beslutningsprosesser.

Gjennom energiøkonomisering i bygningsmassen er det en målsetting å redusere energiforbruket med 30 prosent i 2016 i forhold til 2006. Parallelt med driftstiltakene videreføres ombygging av varmesentraler basert på olje- og elkjeler til mer miljøvennlig og kostnadseffektiv teknologi, for eksempel varmepumper og bioenergi.

Regjeringen foreslår å bevilge om lag 100 millioner kroner i 2015 til miljøsanering og eksplosivrydding av utrangerte skyte- og øvingsfelt, herunder tilbakeføring av Hjerkinn skytefelt til sivile formål fase 2 (2013-2020).

Det foreslås også å bevilge midler til å planlegge og gjennomføre andre ­oppryddings­tiltak, blant annet for å fjerne forurensede sedimenter fra sjøbunnen i Horten indre havn, og for overvåking av tidligere gjennomførte oppryddingstiltak.