Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Frivillig virksomhet

Forenkling
Regjeringen har som mål at frivillige organisasjoner skal bruke mindre tid på søknad og rapportering og dermed frigjøre tid til aktivitet. To grep for å oppnå dette er forenkling av tilskuddsordninger samt utvikling og økt bruk av Frivillighetsregisteret.

Frivillighetsregisteret
Kulturdepartementet foreslår å fjerne innmeldingsavgiften til Frivillighetsregistret fra 1. januar 2015 slik at førstegangsregistrering blir gratis i likhet med Enhetsregisteret. Innmeldingsavgiften er på 250 kroner, og å gjøre dette gratis utgjør en innsparing for frivillige organisasjoner på 2 millioner kroner.

Det skal ferdigstilles en teknisk løsning for innrapportering som vil bli implementert i løpet av 2015. Parallelt vil Kulturdepartementet arbeide for økt bruk av Frivillighetsregisteret i statlig forvaltning.

Frivilligsentraler
Kulturdepartementet gir tilskudd til etablering og drift av frivilligsentraler. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen med 3 millioner kroner til i alt 125,4 millioner kroner i 2015. Dette vil bidra til etablering av nye sentraler i kommuner uten et slikt tilbud i dag.

I 2014 mottok til sammen 400 frivilligsentraler statlig tilskudd, fordelt på 320 kommuner. Det er departementets vurdering at frivilligsentralene når ut til brede lag av befolkningen og legger til rette for frivillig deltakelse.

Intensjonserklæring
Regjeringen vil beskrive sin politikk for dialog og samarbeid med frivilligheten i en intensjonserklæring. Erklæringen skal gi anerkjennelse til frivilligheten og forutsigbarhet i samarbeidet med frivillig sektor. Erklæringen vil ikke inneholde økonomiske bindinger. Den skal bygge opp under de tiltak som allerede er iverksatt eller er under utarbeidelse. Erklæringen vil sendes på høring før den fastsettes.

Momskompensasjon for frivillige organisasjoner
I 2015 foreslås en bevilgning til ordningen på 1,236 milliarder kroner. Dette utgjør en reell videreføring fra 2014.

Formålet med ordningen er å fremme frivillig aktivitet. Ordningen skal kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. Det kreves ikke rapportering om bruken av midlene. Ordningen forvaltes av Lotteri- og stiftelsestilsynet.