Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Gang- og sykkelveger

Regjeringen foreslår at 386 millioner kroner på Statens vegvesens investeringsbudsjett går til gang- og sykkeltiltak. I tillegg til statlige midler er det lagt til grunn om lag 145 millioner kroner i ekstern finansiering av slike tiltak.

I forslaget til statsbudsjett for 2015 er det lagt opp til å bygge i alt 37 kilometer gang- og sykkelveganlegg. Av dette er 7 kilometer i byer og tettsteder.

Se også egen pressemelding fra Samferdselsdepartementet om veg