Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Handlingsplanen for veteraner

Regjeringen vil i 2015 fortsette arbeidet med å styrke ivaretakelsen og anerkjennelsen av personell som har tjenestegjort internasjonalt, og deres familier. Tiltakene i oppfølgingsplanen «I tjeneste for Norge» (2014-2017) fokuserer i sterkere grad på sivil sektors rolle og ansvar, og på bedre samhandling mellom de ulike sektorene.

Tiltakene er spesielt rettet mot kompetansebygging i tjenesteapparatet i sivil sektor. Regjeringen ønsker å styrke forvaltningen av den kompetansen som Forsvarets personell innehar, til også å omfatte sivilt arbeidsmarked. Det skal settes i gang forskning på hvordan barn, ungdom og familie opplever å ha foreldre eller ektefelle i internasjonal tjeneste.

Forsvarets ansvar for oppfølging av personell som har tjenestegjort internasjonalt, har til nå vært ett år. Oppfølgingen vil bli vurdert utvidet med en kartlegging av personellets behov to, fem og åtte år etter tjenesten. Sivil sektor vil ha en sentral rolle. For å lykkes med veteranpolitikkener er det inngått et forpliktende samarbeid mellom Arbeids- og sosialdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Utenriksdepartementet og Forsvarsdepartementet. Dette samarbeidet fortsetter i 2015.