Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Innovasjon Norge

Regjeringen foreslår å bevilge 1580,1 millioner kroner til Innovasjon Norge over Nærings- og fiskeridepartements budsjett i 2015. Dette er en økning på 105,7 millioner kroner sammenlignet med saldert budsjett 2014.

Regjeringen foreslår en vridning fra administrasjon og ordninger rettet mot enkelte bransjer eller geografiske områder, til landsdekkende og generelle ordninger med høyere innovasjonseffekt. En slik vridning kan være positivt for effektiviteten ved at prosjekter på tvers av næringer og geografi må konkurrere om de samme midlene. For virkemidlene over Nærings- og fiskeridepartementets budsjett betyr det økte bevilgninger til etablerertilskuddsordningen og miljøteknologiordningen og reduserte bevilgninger til administrasjon og bransjespesifikke ordninger.

Innovasjon Norge er statens og fylkeskommunenes viktigste verktøy for å realisere verdiskapende næringsutvikling i hele landet. Selskapet forvalter virkemidler innenfor finansiering, kompetanse, profilering, nettverk og rådgivning. Nærings- og fiskeridepartementet vil foreta en gjennomgang av Innovasjon Norge i 2015.

Se også Miljøteknologi og Kommersialisering

Les mer i Prop. 1 S fra Nærings- og fiskeridepartementet, kapittel 2421 om Innovasjon Norge