Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Integrering – bosetting av flyktninger

Regjeringen foreslår å øke integreringstilskuddet med 50 millioner kroner. Regjeringens forslag skal bidra til raskere bosetting i kommunene og bedre resultater fra introduksjonsprogrammet.

Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til kommunene ved bosetting av personer med alvorlige, kjente funksjonshemninger og/eller adferdsvansker til innslagspunktet for toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester. Dette skal medvirke til raskere bosetting av flyktninger som trenger særskilt oppfølging eller tilrettelegging i kommunene.

Regjeringen foreslår å videreføre kvoten for overføringsflyktninger fra 2014, og vil i 2015 ta ut 1 000 overføringsflyktninger fra Syria.

Regjeringen foreslår også et prøveprosjekt der fylkesmennene i Hordaland og Østfold overtar enkelte bosettingsoppgaver i disse fylkene. Tidsrammen for forsøket er 2015 og 2016.

Les mer i Prop. 1 S fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, programkategori 11.05 Integrering

Se også egen pressemelding fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet