Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Joint strike missile

Regjeringen foreslår å styrke Forsvarets ramme med 307,8 millioner kroner til den videre utviklingen av Joint Strike Missile.

Ved behandlingen av Innst. 278 S (2013–2014), jf. Prop. 98 S (2013–2014) sluttet Stortinget seg til gjennomføring av JSM utvikling trinn 3.

Utviklingen av denne type teknologi gir norsk industri en unik mulighet som kan styrke konkurranseevnen i flere tiår fremover. Anslagsvis vil om lag 60 norske bedrifter bli involvert som underleverandører til Kongsberg Defence Systems.