Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Kommuneopplegget 2015

Regjeringen legger opp til realvekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2015 på 6,2 milliarder kroner, tilsvarende 1,5 prosent. Av den samlede inntektsveksten er 4,4 milliarder kroner frie inntekter. Det tilsvarer en realvekst på 1,4 prosent. Veksten er regnet fra anslått inntektsnivå i 2014 i Revidert nasjonalbudsjett 2014.

En del av veksten i frie inntekter er begrunnet ut fra ulike formål: 200 millioner kroner for å styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten, 200 millioner kroner til styrking av kommunale tjenester til rusavhengige og personer med psykiske lidelser, 100 millioner kroner til satsing på mer fleksibelt barnehageopptak og 200 millioner kroner til fornying og opprusting av fylkesveiene.

Det anslås at kommunesektoren vil få merutgifter på 2,5 milliarder kroner i 2015 som følge av den demografiske utviklingen, hvorav 2,1 milliarder kroner må dekkes innenfor de frie inntektene.

Inntektsveksten legger til rette for vekst i kommunale tjenester. Regjeringen foreslår særskilt styrking på flere kommunale tjenesteområder. Det foreslås økte bevilgninger til blant annet følgende formål:

  • Brukerstyrt personlig assistanse
  • Investeringstilskudd til etablering av heldøgns omsorgsplasser
  • Nasjonalt minstekrav til redusert foreldrebetaling i barnehagen
  • Rentekompensasjonsordningene for skole- og svømmeanlegg og for transporttiltak i fylkene
  • Tunnelsikkerhet på fylkesveier

Regjeringen vil styrke økonomien i kommuner med store investeringsbehov som følge av sterk befolkningsvekst. Derfor foreslår Regjeringen å senke grensen for å få veksttilskudd til 1,6 prosent i gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst de siste tre år. Fra 2014 til 2015 øker veksttilskuddet med 332 millioner kroner til 394 millioner kroner.