Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Næringsliv/næringsfremme


Utenrikstjenesten skal være en god serviceplattform for fagdepartementenes internasjonale arbeid og for andre deler av virkemiddelapparatet.

Utenrikstjenesten skal fremme norske næringsinteresser. Norske bedrifters globale suksess er viktig for Norges verdiskaping. I dag er det om lag 280 000 ansatte i norske selskaper i utlandet.

Veksten i den globale etterspørselen kommer først og fremst i markeder som er mer krevende enn hos våre tradisjonelle handelspartnere. Det gjør det nødvendig med en særlig innsats fra vår utenrikstjeneste.

Det faglige, økonomisk orienterte samarbeidet skal styrkes på tvers av forvaltningen og internt i UD.

Arbeidet med næringsfremme ved utenriksstasjonene skal styrkes, disse er viktige døråpnere og nettverksbyggere. Utenriksstasjonene oppfordres til å samle alle gode krefter i egne Team Norway, der bedrifter, Innovasjon Norge og ambassadene går sammen for å gjøre en felles innsats. Profileringen av Norge skal bli mer næringsorientert. Det skal utvikles fokusland for næringsfremme og politiske besøk skal prioritere næringsfremme.

Utenrikstjenesten skal gjennom strategisk nettverksbygging og omdømmearbeid promotere Norge som attraktivt for investeringer, for nyetableringer, for forskning og innovasjon.

Prosjektet Global kunnskap vil definere hvordan utenrikstjenesten best kan fremme norske kunnskapsmiljøer.

Arbeidet med bedrifters samfunnsansvar videreføres som en integrert del av arbeidet med næringsfremme og styrkes i krevende markeder gjennom utenriksstasjonene.