Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Områdesatsinger

Over Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett forelåes det 57 millioner kroner gjennom en tilsagnsramme på 38 millioner kroner til Husbanken og 19 millioner kroner som tildeles Oslo kommune direkte til arbeid i program 2 Alna, grøntstruktur, idrett og kulturmiljø. I tillegg foreslås 10 millioner kroner over Klima- og miljødepartementets budsjett.  Dette er en reduksjon over Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett med 8 millioner. Utvikling av områder og rammebetingelser som fremmer gode levekår er et kommunalt ansvar. Etter flere år med betydelige statlige bidrag er det naturlig at den statlige innsatsen trappes ned og at midler omprioriteres til andre prioriterte tiltak.

Det foreslås også midler til Groruddalssatsingen over budsjettene til Barne- og likestillings- og inkluderingsdepartementet (gratis kjernetid barnehage), Helse- og omsorgsdepartementet (folkehelsetiltak) og Kunnskapsdepartementet (styrket skoleutvikling). Totalt vil det samlede forslaget til bevilgninger fra staten til Groruddalssatsingen i 2015 være over 100 millioner kroner.

Den 10-årige avtalen om Groruddalssatsingen ble inngått mellom Oslo kommune og staten ved miljøvernministeren i januar 2007, og satsingen skal pågå ut 2016. I hht. avtalen skal staten og kommunen bidra med samme sum i ekstraordinære midler årlig, og bevilgningen fra staten var 50 millioner kroner det første året.  I avtalen vises det imidlertid til de årlige budsjettprosessene når det gjelder fremtidige bevilgninger. Staten har årlig bidratt med betydelige midler utover 50 millioner kroner. 

Områdesatsingene i indre Oslo øst og Fjell i Drammen
Det legges opp til å opprettholde statens samlede innsats på 25 millioner kroner i indre Oslo øst, samt opprettholde områdesatsingen på Fjell i Drammen med tilsvarende beløp som i 2014.