Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Omregistreringsavgiften på kjøretøy

Omregistreringsavgiften har flere uheldige virkninger. Avgiften gir blant annet importerte bruktbiler en konkurransefordel sammenlignet med tilsvarende bruktbiler som omsettes i Norge. Avgiften bidrar også til at annenhåndsmarkedet for biler fungerer dårligere som følge av at kostnadene ved omsetning av brukte kjøretøy blir høye.

Regjeringen foreslår å redusere omregistreringsavgiften med i gjennomsnitt 35 prosent reelt for 2015. Alle kjøretøy får redusert avgift, men enkelte satser reduseres mer enn andre. Det foreslås at de høyeste avgiftssatsene reduseres mest. Forslaget gir også en betydelig forenkling av satsstrukturen i omregistreringsavgiften. Antallet ulike satser reduseres fra 37 til 9. Endringen anslås å redusere inntektene fra omregistreringsavgiften med om lag 660 millioner kroner påløpt og bokført i 2015.

Se også Prop. 1 LS (2014-2015) kapittel 7.4.5