Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Oppbevaringstid for regnskapsmateriale i skatte- og avgiftslovgivningen

Kravet til oppbevaringstid for regnskapsmateriale etter bokføringsloven er redusert fra ti til fem år og Regjeringen foreslår derfor tilpasninger til fem års oppbevaringstid i skatte- og avgiftslovgivningen. Av kontrollhensyn foreslås det at kravet om ti års oppbevaringstid for dokumentasjon av kontrollerte transaksjoner videreføres og at det gis hjemler for å pålegge lengre oppbevaringstid i forbindelse med kontroll etter ligningsloven, merverdiavgiftsloven og skattebetalingsloven.

Se også Prop. 1 LS (2014-2015) Skatter, avgifter og toll 2015 kapittel 14