Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Personbeskatning

Regjeringen foreslår å justere personfradraget, innslagspunkt trinn 2 i toppskatten, den skattefrie nettoinntekten for enslige gifte uføre mv. under skattebegrensningsregelen og det særskilte fradraget for Finnmark og Nord-Troms med anslått lønnsvekst i 2015, på 3,3 prosent. Det særskilte skattefradraget for pensjonister foreslås økt i takt med veksten i minste pensjonsnivå. Øvre grense i minstefradraget for pensjonsinntekt foreslås økt i takt med veksten i pensjonsinntekt.

Se også Prop. 1 LS (2014-2015) punkt 3.2.4 og punkt 3.8