Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Politi og påtalemyndighet

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til politi og påtalemyndighet. Dette skal blant annet gå til:

 • Om lag 350 nye stillinger til studenter som er ferdig utdannet fra Politihøgskolen sommeren 2015 (165 millioner kroner)
 • Helårsvirkning av om lag 350 årsverk som ble opprettet i 2014 til nyutdannede fra Politihøgskolen (164 millioner kroner)
 • Helårsvirkning av årsverk som ble opprettet i 2014 til sivile som utfører oppgaver polititjenestemenn og -kvinner tidligere gjorde (40 millioner kroner, herav 10 millioner kroner på Helse- og omsorgsdepartementets budsjett)
 • Økt bevilgning til Den høyere påtalemyndighet (21,7 millioner kroner)
 • Økt bevilgning til om lag 50 flere påtalejurister i politiet (29,7 millioner kroner)
 • Økt bevilgning til igangsetting og gjennomføring av politireformen (150 millioner kroner)
 • Økt bevilgning til mobil tilgang til politiets systemer som vil effektivisere politiets operative oppgaveutførelse (16,5 millioner kroner)
 • Øke bevilgningen til tiltak som gjør det mulig for politiet å benytte håndholdte enheter til ID-kontroll (23,5 millioner kroner)
 • Økt bevilgning til å øke antall returer og styrke ID-arbeidet. Nytt måltall for tvangsretur økes fra 6 700 i saldert budsjett 2014 til 7 800 i 2015 (87,5 millioner kroner)
 • Økt bevilgning til drift av nytt utreisesenter på Oslo lufthavn for å kunne gjennomføre flere returer (19 millioner kroner)
 • Økt bevilgning til å fortsette det intensiverte arbeidet mot kriminelle utlendinger i Oslo, og da spesielt de som omgås i det åpne rusmiljøet (20 millioner kroner). I tillegg avsettes det inntil 10 millioner kroner til tiltaket innenfor politiets rammer. Samlet innebærer dette en økning på 32 stillinger til formålet
 • Økt bevilgning til Politiets sikkerhetstjeneste (PST), blant annet til forbedring av spaning- og innhentingskapasiteten, flere stillinger på grunn av skjerpet trusselbilde, ulike IKT- tiltak og økt bevilgning til livvakttjenesten (68 millioner kroner)
 • Økt bevilgning til en egen innsatsstyrke bestående av politi, skatt og arbeidstilsyn for å bekjempe arbeidslivskriminalitet (8,3 millioner kroner)
 • Økt bevilgning til å utvide Trandum med ny modul som vil gi 90 flere plasser fra 1. juli 2016. Tiltaket vil tilrettelegge for å kunne gjennomføre flere returer i årene fremover (49 millioner kroner under Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett)
 • Økt bevilgning til forprosjektering av nytt beredskapssenter for de nasjonale beredskapsressursene (30 millioner kroner under Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett)
 • Økt bevilgning til å redusere responstiden på helikopterberedskapen på Rygge og Bardufoss for politiet fra to timer til en time (32,6 millioner kroner under Forsvarsdepartementets budsjett)

Se også pressemelding fra Justis- og beredskapsdepartementet