Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Politiet – bemanning

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen med 165 millioner kroner for å legge til rette for at nyutdannede fra Politihøgskolen sommeren 2015 skal kunne tilbys jobb i etaten. Dette tilsvarer om lag 350 nye politistillinger med virkning fra 1. juli 2015.

I tillegg foreslår Regjeringen å bevilge midler til helårsvirkningen av omtrent 350 årsverk som ble opprettet i 2014 til nyutdannede fra Politihøgskolen (164 millioner kroner) og til flere sivile stillinger som utfører oppgaver polititjenestemenn og –kvinner tidligere gjorde (40 millioner kroner, herav 10 millioner kroner på Helse- og omsorgsdepartementets budsjett).

For å få balanse innen de forskjellige gruppene i politiet, foreslår Regjeringen i tillegg å øke bevilgningen til påtalemyndigheten i politiet med 29,7 millioner kroner i 2015. Dette gir rom for å øke bemanningen med om lag 50 politijurister med virkning fra 1. mai 2015.

Se også pressemelding fra Justis- og beredskapsdepartementet