Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Retur av personer uten lovlig opphold og kriminelle utlendinger

Regjeringen har som mål at personer uten lovlig opphold og kriminelle utlendinger skal returneres raskere. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen med 82,5 millioner kroner og å øke antallet uttransporteringer fra 6 700 til minst 7 800 i 2015.

I tillegg foreslås det å øke bevilgningen med 13 millioner kroner til 200 flere assisterte returer i 2015. Samlet legges det opp til at 10 100 skal returneres i 2015, fordelt med 7 800 tvangsreturer og 2 300 assisterte returer.

Regjeringen foreslår videre å øke bevilgningen med i overkant av 5 millioner kroner for å styrke arbeidet med å etterforske saker hvor personer kan ha fått innvilget opphold i Norge på feilaktig grunnlag (oppgitt falsk identitet eller lignende).

Regjeringen foreslår å bevilge 19 millioner kroner til utvidet kapasitet og drift av nytt utreisesenter på Oslo lufthavn for å kunne gjennomføre flere returer.

Regjeringen foreslår å bevilge 20 millioner kroner for å intensivere arbeidet mot kriminelle utlendinger i Oslo, og da spesielt de som omgås i det åpne rusmiljøet. I tillegg avsettes det inntil 10 millioner kroner til tiltaket innenfor politiets rammer. Samlet innebærer dette en økning på 32 stillinger til formålet.

Regjeringen foreslår å bevilge 49 millioner kroner i 2015 til å igangsette utbygging av Politiets utlendingsinternat på Trandum med til sammen 90 nye plasser. De nye plassene planlegges ferdigstilt fra 1. juli 2016, og skal bidra til Regjeringens ambisjon om flere returer av personer uten lovlig opphold også i årene fremover.

Se også pressemelding fra Justis- og beredskapsdepartementet