Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Rus og psykisk helse

Kommunale tjenester til personer med rus- og/eller psykiske problemer foreslås styrket med 200 millioner kroner som del av veksten i kommunenes frie inntekter over Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett.

Se også pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet

Det foreslås 18 millioner kroner til brukerstyring innen psykisk helse og rus, herunder 4,8 millioner kroner til bruker- og pårørendeorganisasjoner.

Regelen om at psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling hver for seg skal ha en årlig vekst som er større enn somatikk videreføres.