Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Strukturelt, oljekorrigert budsjettunderskudd

Strukturelt, oljekorrigert budsjettunderskudd gir et mål for den underliggende utviklingen i det oljekorrigerte budsjettunderskuddet. Dette underskuddet gir et mål på den løpende bruken av oljeinntekter, som vurderes opp mot handlingsregelen for budsjettpolitikken.

Utviklingen i det oljekorrigerte underskuddet påvirkes av konjunktursituasjonen, regnskapsmessige omlegginger og enkelte andre forhold. Ved beregningen av det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet korrigeres det for virkninger av slike forhold.

Endringen i det strukturelle underskuddet brukes som en enkel indikator på innretningen av budsjettpolitikken.

Regjeringens forslag til budsjett for 2015 innebærer et strukturelt, oljekorrigert underskudd på 163,7 milliarder kroner. Det er en økning på 17,3 milliarder 2015-kroner fra i år. Om lag hver niende krone som brukes over offentlige budsjetter i 2015 vil hentes fra Statens pensjonsfond utland.

Bruken av oljeinntekter i 2015 utgjør 3,0 prosent av anslått kapital i Statens pensjonsfond utland ved inngangen til 2015, mot 2,8 prosent i 2014.

Det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet tilsvarer 6,4 prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge. Det er ½ prosentenhet høyere enn i 2014. Budsjettimpulsen for 2015 er dermed på linje med det Regjeringen la opp til for 2014 i tilleggsproposisjonen i fjor høst.