Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Tolketjenesten

Folketrygden gir rett til tolke- og ledsagerhjelp for døvblinde i situasjoner der dette er nødvendig og hensiktsmessig for å bedre funksjonsevnen i arbeidslivet eller dagliglivet. Stønad i forbindelse med dagliglivet omfatter i hovedsak ikke tiltak knyttet til eksempelvis rekreasjon, fritidsinteresser og trening. Det er kommunene som har ansvar for å tilby blant annet personlig assistanse og praktisk bistand.

Regjeringen mener det er viktig at døvblinde får mulighet til å ha en aktiv hverdag. Det foreslås derfor å bevilge 4, 9 millioner kroner til Arbeids- og velferdsetaten slik at tolketjenesten skal kunne drive mer systematisk opplæring av kommunale ledsagere for døvblinde.

Det ble i 2007 igangsatt en prøveordning med arbeidsplasstolking i regi av hjelpemiddelsentralene. Formålet med tiltaket er å hindre at døve/hørselshemmede arbeidstakere faller ut av arbeidslivet på grunn av manglende tilgang til tolking. Regjeringen foreslår at ordningen gjøres permanent og at det bevilges 5, 5 millioner kroner til dette. Dette vil bidra til å nå Regjeringens mål om bedre tilrettelegging for funksjonshemmede i arbeidslivet.