Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Trafikksikkerhet

Regjeringen foreslår 813,3 millioner kroner til trafikksikkerhetstiltak på vegnettet.

Midlene bevilges over Statens vegvesens budsjett og vil i hovedsak bli nyttet til tiltak for å hindre de alvorligste ulykkene på riksvegnettet, som møteulykker, utforkjøringsulykker og ulykker med påkjørsel av gående og syklende. Bygging av midtrekkverk er prioritert. Andre prioriterte tiltak er utbedring av sideterreng, vegbelysning og utbedring av kurver og kryss.

I tillegg til disse særskilte investeringstiltakene kommer den gevinsten en får som følge rassikringstiltak og utbygging av nye og tryggere veger. Bevilgningene til drift, vedlikehold og trafikant- og kjøretøytilsyn er dessuten med på å gjøre vegtrafikken tryggere.

Økningen i drift og vedlikehold er slik også et trafikksikkerhetstiltak.

Over Samferdselsdepartementets budsjett er det ellers foreslått 41,7 millioner kroner som tilskudd til trafikksikkerhetsformål. Av dette er 32,3 millioner kroner avsatt til Trygg trafikk, mens 1,6 millioner kroner går til ITS Norge (Intelligente Transportsystemer) og 2,5 millioner kroner til Syklistenes landsforening. Resten er fordelt med 4 millioner kroner til tilskuddsordningen for lokale trafikksikkerhetstiltak, 1 million kroner til prisen ”Årets trafikksikkerhetskommune” og 300 000 kroner til Transportøkonomisk institutt for å revidere ”Trafikksikkerhetshåndboken”.

Se også egen pressemelding fra Samferdselsdepartementet om veg