Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Transportreformen

Regjeringen foreslår å bevilge 12 millioner kroner til kjøp av kompetanse i arbeidet med en omfattende reform av samferdselssektoren. Det overordnede målet med transportreformen er økt effektivitet og større samfunnsøkonomisk lønnsomhet samlet sett i transportsektoren, med en finansiering innenfor de rammene som handlingsregelen setter.

Etableringen av et utbyggingsselskap for veg, vil være et første skritt. Samferdselsdepartementet tar sikte på etablering av et slikt selskap i løpet av 2015. Selskapet skal være operativt med planlegging og utbygging av konkrete riksvegprosjekt snarest mulig etter etableringen.

Det arbeides også med en reform av jernbanesektoren, der målet er å få på plass en bedre styringsstruktur, en mer forretningsmessig organisasjonsform, bedre kundeorienteringen og gi tydeligere mål for sektoren.

Også Nasjonal transportplan er en del av reformarbeidet. Blant annet vil det bli vurdert å utvikle Nasjonal transportplan i en mer strategisk retning der Stortinget vedtar nasjonale planer med mål, rammer, tiltak, finansiering og samfunnsøkonomisk lønnsomhet, mens fagetater og selskap i større grad tar ansvar for detaljer og gjennomføring.

 

Se også egen pressemelding fra Samferdselsdepartementet om transportreformen